Відданий географ, краєзнавець і турист
(до 55-річчя Мариняка Ярослава
Омеляновича – кандидата географічних наук, доцента кафедри географії
України і туризму)


marynyak2

Мариняк Ярослав Омелянович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму народився 14.06.1963 р. у с. Коршилів, Зборівського району Тернопільської області.
У 1980 р. закінчив Зборівську середню школу № 2.
У 1986 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, географічний факультет за спеціальністю «Економіко-географ, викладач географії», аспірантуру цього ж університету у 1996 р. (заочно).
У 1997 р. захистив дисертацію «Водно-ресурсний потенціал Тернопільської області і проблеми його використання (соціально-економіко-географічне дослідження)», кандидат географічних наук за спеціальністю 11. 00. 02 – економічна та соціальна географія.
   З 1986 р. – у Тернопільському педагогічному інституті (Тернопільському національному університеті імені В. Гнатюка). З 1986 по 1992 рр. – асистент кафедри фізичної географії. З 1992 р. – асистент, доцент кафедри географії України та туризму. У 2001 р. присвоєно звання доцента кафедри географії України.
   Автор близько 180 наукових праць, зокрема колективної монографії «Природні умови та ресурси Тернопільщини» [Поверхневі води] (2011). Співавтор навчальних посібників «Соціально-економічна географія України» (1994, 1995, 2000), (Рекомендовано Міністерством освіти України), «Основи екологічних знань» (1994, 1995), «Використання та охорона водних ресурсів України « (2001). Автор навчальних посібників «Водогосподарський комплекс Тернопільської області (соціально-економіко-географічний аналіз)» (1997), «Основи моделювання стану довкілля: Частина 1.» (2000), «Фізична географія України» (2001), «Географічне краєзнавство та методика його викладання» (2003), «Основи статистики» (2012), «Туризмознавство» (2013). Автор карт до атласів Львівської [Середній багатолітній річний стік, Водозабезпеченість, Гідрологічне районування] (1989), Закарпатської [Поверхневі води] (1991), Тернопільської [Поверхневі води, Підземні води, Гідрологічне районування] (2000) областей.


Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури складений у хронологічному порядку


І. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

 

1.    Цикл природных сельскохозяйственных ресурсов как основа к исследованию природного потенциала агропромышленного комплекса / Я. Е. Марыняк, Б. И. Заставецкий, О. В. Заставецкая // Природно-ресурсный потенциал горных районов Кавказа : тез. док. регион. конф. - Грозный, 1988. - С. 15.


2.    Водозабезпеченість : [карта] / Я. О. Мариняк // Атлас Львівської області. – Москва : ГУГК, 1989. - С. 14.


3.    Гідрологічне районування : [карта] / Я. О. Мариняк // Атлас Львівської області. – Москва : ГУГК, 1989. - С. 14.


4.    Раціональне використа-ння водних ресурсів та їх охорона  в умовах інтенсивного ведення народного господарства (на прикладі Тернопільської області) / Я. О Мариняк // Проблеми екології Поділля : тези доп. регіон. наук. конф. - Кам’янець -Подільський, 1989. - С. 58-60.


5.    Середній багатолітній річний стік : [карта] / Я. О. Мариняк // Атлас Львівської області. – Москва : ГУГК, 1989. - С. 14.


6.    Водні ресурси Західного Поділля і використання їх / Я. О. Мариняк // Сучасні географічні проблеми Української РСР : тези доп. VI з’їзду географічного товариства УРСР. – Київ : 1990. - С. 76-77.


7.    Картографування Тернопільської області для шкільно-краєзнавчих цілей / Я. О. Мариняк, І. Л. Дітчук // Тези доп. і повідомл. І-ої Тернопільської обл. наук. історико-краєзнав. конф.- Тернопіль, 1990. - С. 20-21.


8.    Особливості територіального водокористування регіону (на прикладі Тернопільської області) / Я. О. Мариняк // Проблеми охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу Західного Поділля. – Тернопіль, 1990. – С. 123–125.


9.    Поглиблення еколого-краєзнавчих знань студентів в процесі польових досліджень їх / Я. О. Мариняк, Л. П. Царик, І. Є Жук // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доп. наук. практ. конф. - Тернопіль, 1990. - С. 10-14.


10.    Раціональне водокористування в умовах Західного Поділля / Я. О. Мариняк // Проблеми охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу Західного Поділля : тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1990. - С. 119-121.


11.    Водні ресурси Тернопільської області, їх загальні і регіональні особливості / Я. О. Мариняк // Природа, населення та господарство Тернопільської області, їх вивчення в загальноосвітній школі : матер. обл. наук.-прак. конф. – Тернопіль, 1991. – С. 90–95.


12.    Деякі водногосподарські і ерозійні проблеми Західного Поділля / Я. О. Мариняк // Проблеми раціонального використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу Української РСР : тези доп. Республіканської наук. конф. – Чернівці, 1991. – С. 16.


13.    Поверхневі води : [карта] / Я. О. Мариняк // Атлас Закарпатської області. – Москва : ГУГК, 1991. – С. 10.


14.    Використання матеріалів Географічної Енциклопедії України на практичних заняттях з фізичної та економічної і соціальної географії України / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька, Б. Я Федуник, Б. І. Завтавецький // Тези доп. другої звітної конф. викл. і студ. геогр. ф-ту Тернопільського держ. пед. ін-ту 1991. – Тернопіль, 1992. – С. 65–67.


15.    До концепції створення сучасного навчального атласу України / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька, Б. Я Федуник, Б. І. Завтавецький // Тези доп. другої звітної конф. викл. і студ. геогр. ф-ту Тернопільського держ. пед. ін-ту 1991. – Тернопіль, 1992. – С. 58–60.


16.    До питання концепції створення навчального атласу України / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька, Б. Я Федуник, Б. І. Завтавецький // Тези Всеукраїнської конференції про “Навчальний атлас України”, 18-19 груд. – Луцьк, 1992. – С. 14.


17.    Система умов і факторів водно-ресурсного потенціалу Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Тези доп. другої звітної конф. викл. і студ. геогр. ф-ту Тернопільського держ. пед. ін-ту 1991. – Тернопіль, 1992. – С. 24.


18.    Аналіз водних ресурсів як основи розвитку водогосподарського комплексу території (на прикладі Західного Поділля) / Я. О. Мариняк // Проблеми соціально-економічної географії Західного регіону України : тематичний зб. наук. праць. – Київ : ІСДО, 1993. – С. 35–43.


19.    Деякі питання господарського впливу м.Тернополя на водні ресурси його околиць / Я. О. Мариняк, , Б. Я Федуник, І. Л. Дітчук // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування: історія і сучасність : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 1993 р. – Рівне, 1993. – С. 209-211.


20.    До вивчення питання фізико-географічного районування в шкільному курсі “Фізична географія України” / Я. О. Мариняк, , Б. Я Федуник,  Б. І. Заставецький // Удосконалення змісту підготовки вчителя географії : матеріали респ. наук.-метод. конф., 25–26 берез. 1993 р. – Тернопіль : [б. в.], 1993. – С. 110–112.


21.    Історичний підхід до вивчення адміністративно-територіального устрою України в курсі “Економічна і соціальна географія України” / Я. О. Мариняк, , Б. Я Федуник,  О. В. Заставецька // Удосконалення змісту підготовки вчителя географії : матеріали респ. наук.-метод. конф., 25–26 берез. 1993 р. – Тернопіль : [б. в.], 1993. – С. 93–95.


22.    Перспективи створення навчальної геоінформаційної системи / Я. О. Мариняк, І. П. Рибак // Проблеми розвитку географічної освіти в Україні : тези доп. ; відп. ред. П. Г. Шищенко. – Київ : 1993. – С. 147.


23.    Состояние и основные источники загрязнения левых притоков Днестра в пределах Тернопольской области / Я. Е. Марыняк // Международная экологическая конф. по защите и возрождению реки Днестр “Днестр-SOS” : тезы док. – Одесса, 1993. – С. 88ٲ–89.


24.    Водно-ресурсне районування (на прикладі Тернопільської області) / Я. О. Мариняк // Фундаментальні географічні дослідження : стан, проблеми, напрямки : тези доп. наук. конф., 27–29 верес. 1994 р. – Київ, 1994. – С. 113–115.


25.    Водогосподарський комплекс України / Я. О. Мариняк // Соціально-економічна географія України : [навчальний посібник] / за ред. О. І. Шаблія. - Львів : Світ, 1994 – С. 369-374.


26.    Деякі особливості Тернопільського обласного рекреаційного комплексу в 60 – 90-х рр. XX століття / Я. О. Мариняк, Б. Я. Федуник // Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам'яті народу засобами туризму : тези доп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. Ч. 1. – Київ ; Косів, 1994. – С. 28–30.


27.    Деякі територіальні аспекти водно-ресурсного потенціалу Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. Вип. 19. – Львів : Світ, 1994. – С. 178–180.


28.    Екологічні проблеми гідросфери / Я. О. Мариняк // Основи екологічних знань : навчальні матеріали. – Тернопіль : Тернопіль, 1994. – С. 20–35.


29.    Періодизація краєзнавчих досліджень в Україні у 20-90-х рр. XX століття / Я. О. Мариняк, Н. О. Броварська // Проблеми географії України : матеріали наук. конф., 25–27 жовт. – Львів, 1994. – С. 47–48.


30.    Рекреаційні території Тернопільщини / Я. О. Мариняк, Н. О. Броварська, І. П. Рибак // Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам'яті народу засобами туризму : тези доп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. Ч. 1. – Київ ; Косів, 1994. – С. 88–89.


31.    Українське географічне краєзнавство: принципи і основні завдання / Я. О. Мариняк, Н. О. Броварська, Н. П. Стецько // Сучасний стан та перспективи вивчення географії і рідного краю у школах : тези доп міжнародного наук.-метод. семінару, 12–16 верес., 1994 р. – Харків, 1994. – С.33–35.


32.    Формування і розселення етносів в Тернопільській області: економіко- і соціально-географічні підходи / Я. О. Мариняк, Н. О. Броварська, Н. П. Стецько // Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи : тези доп. міжнар. наук. практ. конф. – Київ, 1994. – С. 132–134.


33.    Якість води як проблема водогосподарського комплексу регіону (на прикладі Тернопільської області) / Я. О Мариняк, // Проблеми географії України : матеріали наук. конф., 25–27 жовт. – Львів, 1994. – С. 128–129.


34.    Аналіз і оцінка карт природи в “Атласі України й сумежних країв” / Я. О. Мариняк // Історія української географії і картографії : матеріали наук. конф. присвяченої 95-річчю від дня народження проф. В. Кубійовича, 25–26 грудня 1995 р. – Тернопіль, 1995 – С. 42–44.


35.    Водно-ресурсний потенціал : соціально і економіко-географічні проблеми його оцінки / Я. О. Мариняк // VII з'їзд Українського географічного товариства : тези доп., 30 травня – 1 червня 1995 р. – Київ, 1995. – С.218–219.


36.    Водохозяйственный комплекс Украины / Я. Е. Марыняк // Социально-экономическая география Украины : учебное пособие ; под ред. О. И  Шаблия ; пер. с укр. – Львов : Свит, 1995. – С. 373–379.


37.    Географічне краєзнавство, його суть та основні завдання / Я. О. Мариняк, Н. О. Броварська // VII з'їзд Українського географічного товариства : тези доп., 30 травня – 1 червня 1995 р. – Київ, 1995. – С. 434–435.


38.    Екологічні проблеми гідросфери / Я. О. Мариняк // Основи екологічних знань : навчальні матеріали ; за ред.:В. І. Поліщука, Л. П. Царика. – Тернопіль : Тернопіль, 1995. – С. 20–25.


39.    З історії дослідження водно-ресурсного потенціалу / Я. О. Мариняк // Історія української географії і картографії : матеріали наук. конф. присвяченої 95-річчю від дня народження проф. В. Кубійовича, 25–26 грудня 1995 р. – Тернопіль, 1995 – С. 155–157.


40.    Освітня політика в Україні (1917–1920 роках) та її вплив на витоки національного краєзнавства / Я. О. Мариняк // Історія української географії і картографії : матеріали наук. конф. присвяченої 95-річчю від дня народження проф. В. Кубійовича, 25–26 грудня 1995 р. – Тернопіль, 1995 – С. 194–196.


41.    Оцінка еколого-гідрохімічного стану природних вод басейну р. Західний Буг / Я. О. Мариняк, Н. О. Броварська // Єврорегіон Буг: проблеми транскордонного співробітництва : [тези доп.]. – Київ. : МОУ, 1995. – С. 152–154.


42.    Про можливості створення рекреаційно-туристичної вузькоспеціалізованої економічної зони в межах Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Проблеми економічної політики у вільних економічних зонах : матеріали. міжнародної наук.-практ. конф., 4–6 квітня 1995 р. – Чернівці, 1995. – С. 19-20.


43.    Проблемне водно-ресурсне районування басейну р. Західний Буг / Я. О. Мариняк // Єврорегіон Буг: проблеми транскордонного співробітництва : [тези доп.]. – Київ. : МОУ, 1995. – С. 156.


44.    Реалізація виховної функції процесу навчання через географічне краєзнавство / Я. О. Мариняк, Б. Я. Федуник, Н. О. Броварська // Українське народознавство і проблеми виховання учнів : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 1995 р. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 176–179.


45.    Особливості водокористування у сільському господарстві Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки  : збірник наук. праць викл. студ., аспір. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 115–116.


46.    Структура водогосподарського комплексу Тернопільської області та аналіз тенденції її зміни / Я. О. Мариняк // Тернопілля, 1996 : регіональний річник : 5-річчю Незалежної Української Держави присвячується. Кн. 2 / упоряд.: Б. Куневич, М. Ониськів. - Тернопіль : Збруч, 1996. – С. 369–373.


47.    Водно-ресурсний потенціал Тернопільської області і проблеми його використання (соціально-економіко-географічне дослідження) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. геогр. наук : 11.00.02 економічна і соціальна географія / Я. О. Мариняк. – Львів : ЛНУ, 1997. – 22 с.


ІІ. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації


48.    Водні ресурси річкових басейнів прикордонних територій / Я. О. Мариняк // Економіко-, соціально- і еколого-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння : збірник наукових праць. – Львів : ЛНУ, 1997. – С. 220–237.


49.    Водогосподарський комплекс Тернопільськоі області : соціально-економіко-географічний аналіз / Я. О. Мариняк. – Тернопіль : ТДПУ, 1997. – 52 с.


50.    Методичні вказівки до проведення практичних занять з географічного краєзнавства для студентів ІІІ курсу географічного факультету / Я. О. Мариняк. – Тернопіль : ТДПУ, 1997. – 18 с.


51.    Особливості формування водогосподарської інфраструктури Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за ред. Б. Лановика. – Тернопіль : Економічна думка, 1997. – С. 147–151.


52.    Курортно-рекреаційні ресурси Тернопільської області та можливості їх використання / Я. О. Мариняк // Туризм в Україні: економіка та культура : матеріали ІІІ Всеукр. наук. практ. конф., м. Світязь, 9–10 вересня 1998 р. – Київ : КМ “Трейдинг”, 1998. – С. 337–344.


53.    Місце географічного краєзнавства в системі українознавства / Я. Мариняк // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі, 2–3 груд., 1997 р. – Тернопіль, 1998. – С. 14–16.


54.    Навчальні матеріали до проведення практичних занять з курсу “Фізична географія України” / Я. О. Мариняк, Б. І. Заставецький, Л. П. Царик. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – 64 с.


55.    Основні шляхи ефективного використання водних ресурсів Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції, 21–23 травня 1998 р. – Львів : НАН України Інститут рег. досліджень, 1998. – С. 62–66.


56.    Підходи до оцінки водно-ресурсного потенціалу / Я. О. Мариняк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 104–109.


57.    Про зміст і структуру спецкурсу " Використання та охорона вод України" / Я. Мариняк // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі, 2–3 груд., 1997 р. – Тернопіль, 1998. – С. 46–47.


58.    Система підготовки студентів до краєзнавчої роботи в школі у Тернопільському Державному педагогічному університеті / Я. Мариняк // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі, 2–3 груд., 1997 р. – Тернопіль, 1998. – С. 53–54.


59.    Система умов та чинників формування водно-ресурсного потенціалу Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. Вип. 1(7) / редкол.: С. І. Іщук, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька [та ін.] - Тернопіль : ТДПУ, 1998. – С. 41–44.


60.    Теоретичні основи дослідження водно-ресурсного потенціалу регіону / Я. О. Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. Вип. 2(7) / редкол.: С. І. Іщук, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька [та ін.] – Тернопіль : ТДПУ, 1998 – C. 95–99.


61.    Територіальна організація водогосподарського комплексу Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за ред. Б. Д. Лановика ; редкол.: Б. Д. Лановик, К. М. Векірчик, М. В. Лазарович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 135–139.


62.    Вплив сукупності еколого-географічних чинників на функціонування водогосподарських геосистем / Я. О. Мариняк // Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці , 6-7 жовт. 1999р. : матеріали міжнародної наукової конференції / редкол.: П. Г. Шищенко., Л. П. Царик., О. В. Сингалевич. – Тернопіль : ТДПУ, 1999 – С. 69–70.


63.    Вплив сукупності природних чинників на функціонування водогосподарських геосистем / Ярослав Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. Вип. 1(7) / редкол.: Б. І. Данилишин, С. І. Іщук, Я. І. Жупанський [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – С. 120–127.


64.    Комплексна оцінка якості природних вод Тернопільської області / Ярослав Мариняк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 1999. – С. 197–201. - Бібліогр. в кінці ст.


65.    Охорона і відтворення водно-ресурсного потенціалу Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці , 6-7 жовт. 1999р. : матеріали міжнародної наукової конференції / редкол.: П. Г. Шищенко., Л. П. Царик., О. В. Сингалевич. – Тернопіль : ТДПУ, 1999 – С. 103–105.


66.    Водогосподарський комплекс України / Я. О. Мариняк // Соціально-економічна географія України : навчальний посібник / за ред. О. І. Шаблія. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів : Світ, 2000. – С. 389–394.


67.    Географічне краєзнавство: сутність і проблеми становлення / Я. О. Мариняк // Україна та глобальні процеси : географічний вимір. : в 3-х т.: тези УГТ. 8 з’їзд. - Київ ; Луцьк : Вежа, 2000. – С. 372–375.


68.    Гідрологічне районування : [карта] / Я. О. Мариняк // Навчально-краєзнавчий атлас Тернопільської області / редкол.: Я. С. Кравчук, Л. П. Царик, В. П. Брусак [та ін.]. - Львів : Афіша, 2000. – C. 9.


69.    Основи моделювання стану довкілля : навчальний посібник. Ч. 1 / Я. О. Мариняк. - Тернопіль : ТДПУ, 2000. – 132 с.


70.    Оцінка стану та можливостей розвитку рекреаційної діяльності у Тернопільській області / Ярослав Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2000. - Вип. 2(7). – С. 62–67. – Бібліогр. в кінці ст.


71.    Підземні води : [карта] / Я. О. Мариняк // Навчально-краєзнавчий атлас Тернопільської області / редкол.: Я. С. Кравчук, Л. П. Царик, В. П. Брусак [та ін.]. - Львів : Афіша, 2000. – C. 9.


72.    Поверхневі води : [карта] / Я. О. Мариняк // Навчально-краєзнавчий атлас Тернопільської області / редкол.: Я. С. Кравчук, Л. П. Царик, В. П. Брусак [та ін.]. - Львів : Афіша, 2000. – C. 9.


73.    Розвиток географічного краєзнавства у 20–30-ті роки ХХстоліття / Н. Мариняк, Я. Мариняк // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи. – 2000. – С. 114–120.


74.    Структура водно-ресурсного потенціалу Тернопільської області і його оцінка / Ярослав Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2000. – Вип. 1(7). - С. 75–78. – Бібліогр. в кінці ст.


75.    Українська нація в творчій спадщині С. Рудницького й В. Кубійовича. Сучасні теорії нації та націоналізму / Я. Мариняк // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи. - 2000. - С. 7-16.


76.    Використання та охорона водних ресурсів України: : навчальний посібник / Я Мариняк, П. М. Холява, М. С. Запорожан. – Бучач : БІМА, 2001. – 69 с.


77.    Географічне краєзнавство : текст лекції ”Історія розвитку українського краєзнавства: основні етапи і сучасний стан” : навчальний посібник / Я. Мариняк. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – 32 с.


78.    Географічне краєзнавство в Україні у 30–90-ті роки ХХ ст. / Я. О. Мариняк, Н. О. Мариняк // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип. 2(4). - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2001. – С. 39–40.


79.    Методи дослідження малих річок: стан і перспективи / Я. Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2001. - Вип. 1(7). - С.35-39.


80.    Основи моделювання стану довкілля : навчально-методичний посібник. / Я. О. Мариняк. - Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 70 с.


81.    Основні джерела та методи географо-краєзнавчих досліджень / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька, Н. П. Стецько  // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип. 2(4). - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2001. – С. 17–19.


82.    Суспільна географія – новий погляд на проблему / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип. 1(3). - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2001. – С. 65–67.


83.    Теоретико-методологічні проблеми географічного краєзнавства в Україні / Я. О. Мариняк // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип. 2(4). - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2001. – С. 20–22.


84.    Фізична географія України: : навчально- методичний посібник / Я. Мариняк. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – 45 с.


85.    Зоряний час Б. І. Заставецького / Я. О. Мариняк // Слово про вчителя : матеріали Академіїї проведеної 11 листопада 2001 р. до 60-річчя від дня народження Б. І. Заставецького. – Тернопіль, 2002. – С. 52–56.


86.    Кафедра географії України в Тернопільському державному педагогічному університеті / О. Заставецька, Я. Мариняк, А. Кузишин // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика : матеріали Другого Всеукр. семінару, присв. 125-річчю з дня народження фундатора укр. нац. географії С. Л. Рудницького та 10-річчю заснування кафедри географії України ТДПУ. Ч. 1. - Тернопіль : [б. в.], 2002. - С. 17-28.


87.    Кафедра географії України в Тернопільському державному педагогічному університеті / Ольга Заставецька, Ярослав Мариняк, Андрій Кузишин // Історія української географії. – Тернопіль, 2002. - Вип. 6. - С. 43–49. - Бібліогр. в кінці ст.


88.    Місто-як об’єкт вивчення географічного краєзнавства / Я. Мариняк // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика : матеріали Другого Всеукр. семінару, присв. 125-річчю з дня народження фундатора укр. нац. географії С. Л. Рудницького та 10-річчю заснування кафедри географії України ТДПУ. Ч. 1. - Тернопіль : [б. в.], 2002. - С. 81-87.


89.    Місце курортно-рекреаційної сфери в економіці Тернопільської області / Я. Мариняк, Н. Стецько // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика : матеріали Другого Всеукр. семінару, присв. 125-річчю з дня народження фундатора укр. нац. географії С. Л. Рудницького та 10-річчю заснування кафедри географії України ТДПУ. Ч. 2. - Тернопіль : [б. в.], 2002. - С.217-219.


90.    Нове прочитання праць Опанаса Ващенка / Ярослав Мариняк, Дмитро Ткач // Історія української географії. – Тернопіль, 2002. - Вип. 6. - С. 106–108.


91.    Проблема управління природокористуванням в обласному регіоні / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька, А. В. Кузишин, Н. І. Флінта // Регіональні екологічні проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ, 2002


92.    Географічне краєзнавство та туризм : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк. - Тернопіль : ТДПУ, 2003. - 64 с.


93.    Методичні вказівки до написання курсових робіт з “Географічного краєзнавства та методики його викладання" : методичний посібник для студентів географічного / Я. О. Мариняк. – Тернопіль: ТДПУ, 2003. - 32 с.


94.    Методичні засади оцінки водно-ресурсного потенціалу регіону / Я. О. Мариняк // Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть : матеріали Міжнар. наук. конф. : до 100-річчя від дня народження Володимира Кубійовича, Львів, 7-8 лист. 2000 р. Т.11. - [б. м.] : ЛНУ ім. Івана Франка., 2003. – С. 200–203.


95.    Місце туризму у стратегії розвитку територій / Я. Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2003. - Вип. 2(7). - С. 117-122.


96.    Новий університетський підручник з основ загальної суспільної географії : [рецензія] до виходу у світ підручника О. І. Шаблія «Основи загальної суспільної географії» – Львів : ЛНУ, 2003. –444 с., 52 іл. / Ольга Заставецька, Ярослав Мариняк // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип.8. Присвячено 120-літтю географії в Львівському університеті / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2003. – С. 120–122.


97.    Сучасне географічне краєзнавство в Україні: суть і завдання / Я. О. Мариняк, Н. О. Мариняк // Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть : матеріали Міжнар. наук. конф. : до 100-річчя від дня народження Володимира Кубійовича, Львів, 7-8 лист. 2000 р. Т.11. - [б. м.] : ЛНУ ім. Івана Франка., 2003. – С. 332–337.


98.    Географія туризму в Україні: нові реалії розвитку у контексті світових інтеграційних процесів / Я. О. Мариняк // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: Зб. наук. праць. – К.: Обрії, 2004. – Т. 3. – С. 105-106.


99.    Екологічний туризм в Україні: стан та перспективи розвитку / Ярослав Мариняк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2004. - Вип. 2, Ч. 1 : Екологічна географія. - С. 244–247. - Бібліогр. в кінці ст.


100.    Основи моделювання стану довкілля як окрема галузь знань [Текст] / Я. Мариняк, Н. Стецько // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, 27-29 травня 2004р. - Тернопіль : ТДПУ, 2004. - С. 130-132.


101.    Професор Ярослав Іванович Жупанський і ренесанс української географії / О. В. Заставецька, Я. О. Мариняк // Я хотів бути географом : до 70-річчя з дня народження Ярослава Івановича Жупанського / упоряд. К. Й. Кілінська. - Чернівці : Рута, 2004. - С. 43-45.


102.    Сучасне географічне українознавство через призму наукової спадщини Володимира Кубійовича / Ольга Заставецька, Ярослав Мариняк // Історія української географії : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип.10 / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2004. – С. 103–104.


103.    Державне регулювання розвитку туризму в Україні / Ярослав Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2005. - Вип. 2, Спецвипуск : Регіональні суспільно-географічні дослідження. - С. 165–169. - Бібліогр. в кінці ст.


104.    Стандартизація та інноваційний розвиток як складові частини державної туристичної політики в Україні / Я. Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2005. - Вип. 3. - С. 56-59.


105.    Вплив природно - географічних чинників на розвиток туризму в Україні / Я. Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2006. - Вип. 2. - С. 117-121. - Туризм.


106.    Глобалізація та інноваційна діяльність в Україні та їх вплив на становлення та розвиток туристичного бізнесу / Я. Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2006. - Вип. 1. - С. 78-82.


107.    Готельно-ресторанний бізнес в Тернопільській області: становлення та розвиток / Я. Мариняк // Вісник наукових досліджень. Сер. Туризм. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В. Чорновола. - 2006. – Вип.1. - С. 69-74.


108.    Державна туристична політика в Україні / Я. О. Мариняк, Н. І. Флінта // Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм : матеріали Міжнародної наук.-прак. конф. – Чернівці, 2006. - С. 149-156.


109.    Значення географії у розвитку наукового напрямку «Туризмологія» / Я. О. Мариняк // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний зб. наук. праць Вип. 3(2). Харків : ХНУ, 2006. - С. 96-98.


110.    Компетентність фахівця в галузі туризму / Я. О. Мариняк // Професійні компетенції та компетентності вчителя : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28–29 листоп. 2006 р. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - С. 164-167.


111.    Особливості дослідження готельно-ресторанного бізнесу обласного регіону / Я. Мариняк // Вісник наукових досліджень. Сер. Туризм. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В. Чорновола. - 2006. – Вип.1. - С. 89-93.


112.    Суспільно-географічний аналіз стану готельно-ресторанного бізнесу в Україні (на матеріалах Тернопільської області) / Я. Мариняк // Історія української географії. - 2006. - Вип. 13. - С. 110-116.


113.    Територіальні особливості готельно-ресторанного бізнесу в Тернопільській області / Я. О. Мариняк // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій : збірник наукових праць Міжнар. наук.-прак. конф., 27 - 29 листоп. 2006 року ; відп. ред. Ю. О. Кисельов. - Луганськ : Альма-матер, 2006. – С. 147–149.


114.    Еволюція теорій готельного бізнесу та сучасний стан його розвитку в Україні / Ярослав Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. - 2007. - Вип. 2. - С. 137-150.


115.    Соціально-економічний аналіз розвитку туристичної галузі України / Ярослав Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. - 2007. - Вип. 1. - С. 114-120.


116.    Становлення та розвиток наукової дисципліни "Географія туризму" в Україні / Ярослав Мариняк // Історія української географії та картографії : збірник матеріалів Третьої Міжнар. наук. конф., присвяченої 130-літньому ювілею акад. С. Рудницького. Тернопіль, 6-7 груд. 2007 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук, Я. І. Жупанський [та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2007 - С. 205–207. - Бібліогр. в кінці ст.


117.    Курортно-оздоровчі заклади України: сучасний стан та перспективи розвитку / Я. Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2008. - Вип. 1(23). - С. 165-170.


118.    Розвиток та сучасний стан готельного бізнесу в Україні / Я. Мариняк // Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси регіонів: історія формування, стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 27-29 травня 2008 р. – Луганськ : Альма-Матер, 2008. – С. 119–122.


119.    Стан розвитку санаторно-курортних закладів в Україні / Я. Мариняк // Вісник наукових досліджень Галицького інституту ім. В. Чорновола.-  Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту ім. В. Чорновола, 2008. – № 11. – Ч. І. – С. 194–196.


120.    Становлення та розвиток туристичного бізнесу в Україні / Я. Мариняк // Географія в інформаційному суспільстві. Зб.наук.праць. У 4-х томах. – Київ : ВГЛ Обрії, 2008. – Т. IV. – С. 143-145.


121.    Сучасний стан розвитку курортно–оздоровчих закладів України / Я. Мариняк // Стан і перспективи розвитку туризму у світі та Україні напередодні чемпіонату Європи з футболу “Євро–2012” : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Святогірськ, 26–28 вересня 2008 р. – Донецьк, 2008. – С. 84–87.


122.    Туризм як об'єкт статистичного дослідження / Я. Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2008. - Вип. 2(24). - С. 97-111. - Рекреація і туризм.


123.    Історія та сучасний стан географії туризму в Україні / Я. Мариняк // Українська історична географія та історія географії в Україні : матеріали. Міжнар. наук.-практ. конф., 7-10 жовтня 2009 року. – Чернівці : ЧНУ, 2009. С. 114-115.


124.    Місце України у глобальному просторі через призму розвитку туризму / Я. Мариняк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2009. - Вип. 1(25). - С. 101-108. - Рекреація і туризм.


125.    Передумови і перспективи участі України в міжнародному туристичному ринку / Ярослав Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. - 2009. - Вип. 2 (26). - С. 76–83. - Бібліогр. в кінці ст.


126.    Регіональні особливості діяльності туристичних підприємств в Україні / Я. Мариняк // Регіон – 2009: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф, 5–6 листопада 2009 р. ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків : РВВ Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 177-181.


127.    Чинники формування туристичної індустрії регіону / Я. Мариняк // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 травня 2009 року. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. С. 187–189.


128.    Історичні віхи кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету [Текст] / О. Заставецька, Я. Мариняк, А. Кузишин // Історія української географії та картографії : збірник матеріалів ІV Міжнар. наук. конф., присвяч. 110-літньому ювілею професора В. Кубійовича, 18–19 лист. 2010 р., м. Тернопіль / редкол.: О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук, Т. Б. Заставецький [та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. – С. 34–38.


129.    Оцінка туристичної привабливості Західноукраїнських областей в світлі міжнародних туристичних прибуттів / А. В. Кузишин, Я. О. Мариняк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича : збірник наук. праць. Вип. 519–520 : Сер. Географія. – Чернівці : ЧНУ, 2010. - С. 141-145.


130.    Рекреаційні й туристичні ресурси та їх значення у рекреаційному природокористуванні / Ярослав Мариняк // Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива : матеріали III Міжнародної наук. конф., присвяч. 10-ій річниці каф. геоекології та 25-ій річниці каф. фізичної географії ТНПУ, 28–29 травня 2010 року – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. – С. 11–13. - Бібліогр. в кінці ст.


131.    Україна на міжнародному туристичному ринку / Я. Мариняк // Географія та екологія: наука і освіта : матеріали ІІІ Всеукраїнської. наук.-практ. конф., 15–16 квітня 2010 року – Умань : Сочінський, 2010. – С. 159-162.


132.    Встановлення туризмології як цілісної системи сучасних фундаментальних і прикладних наук про туризм / Ярослав Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. - 2011. - Вип. 1 (29). - С. 92–96. - Бібліогр. в кінці ст.


133.    Поверхневі води / Я. Мариняк. // Природні умови та ресурси Тернопільщини / наук. ред.: М. Я. Сивий, Л. П. Царик. - Тернопіль : Терно-граф, 2011. – С. 161–200.


134.    Сучасна структура туризмології / Ярослав Мариняк // Туризмознавство: наукові та практичні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 вересня 2011 р. – Івано-Франківськ : Факел, - 2011. С. 85-90.


135.    Туризмологія як цілісна система сучасних фундаментальних і прикладних наук про туризм  / Я. Мариняк // Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення ”Євро–2012”: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 20 травня 2011 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 26-30.


136.    Основи статистики : навчальний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2012. - 144 с.


137.    Позитивні і негативні чинники розвитку туризму в регіоні / Я. О. Мариняк // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції-семінару, 9-10 груд. 2011 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Денисюк, С. П. Кузик, Г. Б. Головко. - Тернопіль : ТНПУ, 2012 - С. 191–195. - Бібліогр. в кінці ст.


138.    Статистика : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2012. - 108 с.


139.    Глобалізація та інноваційна діяльність в Україні та їх вплив на розвиток туристичного бізнесу / Ярослав Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. - 2013. - Вип. 2 (35). - С. 116–123. - Бібліогр. в кінці ст.


140.    Особливості діяльності туристичних підприємств в Україні / Я. О. Мариняк // Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів : збірник тез доповідей. Міжнар. наук.-прак. конф., 16-18 квітня 2013 р., Тернопіль – Форос. – С. 181-183.


141.    Оцінка інвестиційної привабливості туристичних ресурсів регіону / Я. О. Мариняк // Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія. Охорона природи) : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 23–24 травня 2013 року / редкол.: М. М. Барна, W. M. Weiner, З. Г. Гамкало [та ін.]. - Тернопіль : Тайп, 2013. – 71–75.


142.    Створення й розвиток туристичних підприємств в Україні / Ярослав Мариняк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 672–673. Географія. - Чернівці : ЧНУ, 2013. – С. 141-145.


143.    Фізична географія України. Загальний огляд : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2013. - 99 с.


144.    The formation of regional environment protective and recreational system for Ukraine / L. Tsaruk, A. Kuzyshyn, P. Tsaruk, N. Stecko, Y. Marynyak, I. Poplavska, M. Hinzula // Main Theme of 30th  Jubilee International  Scientific Conference on ”Structural Transformation of Industry and Services in Spatial System – Research-related Issues edited by Zbigniew Ziolo and Tomasz Rachwal. – CRACOW-WARSAW, 2014. – P. 118-120.


145.    Діяльність Ярослава Жупанського для розвитку географічної науки та освіти в Тернопільській області / Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька, А. В. Кузишин // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. : матер. міжнародної наук.-практ. конф., 90-11 жовтня 2014. – Чернівці : Родовід, 2014. - С. 19-22.


146.    Етнокультурологія та антропологія : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2014. - 180 с.


147.    Международный туризм в Украине и его влияние на экономику страны / Я. Марыняк // Вопросы географии и геоекологии. – Алматы, 2014. – № 1. – С. 59-63.


148.    Методологія наукових досліджень у туризмі : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2014. - 50 с.


149.    Організаційні засади створення і діяльності туристичного підприємства / Я. О. Мариняк // Організація туризму : навчальний посібник ; за ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014 – С. 77 – 110 с.


150.    Понятійний апарат туроперейтингу / Я. О. Мариняк / Туроперейтинг : навчальний посібник ; за заг. ред. В Я. Брича. – Київ : Кондор, 2014. – С. 25–40.


151.    Сакральні туристичні ресурси Тернопільської області: сутність та основні підходи їх оцінки / Я. О. Мариняк // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. : матер. міжнародної наук.-практ. конф., 90-11 жовтня 2014. – Чернівці : Родовід, 2014. - С. 267-268.


152.    Туризмознавство. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2014. - 168 с.


153.    Туризмознавство. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2014. - 168 с.


154.    Управління туристичним підприємством : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2014. - 50 с.


155.    Встановлення понятійного апарату туроперейтингу / Я. О. Мариняк // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 21-23 травня 2015 року : присвяч. 25-річчю геогр. факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка / редкол.: Я. Олійник, О. Шаблій, В. Руденко [та ін.]. - Тернопіль : [Тайп], 2015. – С. 309–312.


156.    Організація туристичної діяльності на туристичному ринку // Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в. Україні : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-28 лист. 2015 р. – Київ : Обрії,. 2015. – С. 184–186.


157.    Статистика туризму : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2015. - 94 с.


158.    Структуризація наукового напряму туризмознавство: сутність та основні підходи / Я. О. Мариняк // Львівська суспільно-географічна школа : історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, 19–20 листопада 2015 р. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 200–206.


159.    Технологія туристичної діяльності : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : [Вектор], 2015. - 62 с.


160.    The regional formation of recreation and environmental protection  systems of Ukraine / L. Tsaruk, A. Kuzyshyn, P. Tsaruk, N. Stecko, Y. Marynyak, I. Poplavska, M. Hinzula // Studia Geograрhica ІХ (2015). – Cracow, 2016. – P. 184-194.


161.    Географічне краєзнавство : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк, І. Р. Рудакевич. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 72 с.


162.    Географо-краєзнавчі дослідження сільських поселень як полігон пілотних проектів в Україні / Я. О. Мариняк // Роль і оптимізація практичної підготовки студентів географічного факультету : матеріали навчально-методичного семінару / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; редкол.: О. Заставецька, І. Каплун, А. Кузишин. - Тернопіль ; Дубівці : [Вектор], 2016. - С. 20–26. - Бібліогр. в кінці ст.


163.    Організація туризму. Основи туризмознавства : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк. – Тернопіль : ТНПУ : Вектор, 2016. – 166 с.


164.    Особливості формування інформаційної бази туристичної галузі в Україні / Я. О. Мариняк // Українська географія: сучасні виклики : збірник наук. праць у 3-х т. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. Т. 2. – С. 184–186.


165.    Статистика туризму : навчально-методичний посібник / Я. О. Мариняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ : Вектор, 2016. – 102 с.


166.    Статистичні стандарти України у галузі туризму: стан та проблеми становлення / Ярослав Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. - 2016. - Вип. 2 (41). - С. 129–138. - Режим доступу: http://. - Бібліогр. в кінці ст.


167.    Туристичні об’єкти Зборівського району Тернопільської області / Я. О. Мариняк // Подільські читання: унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля; регіональні собливості інтеграції економічних і соціальних напрямків їх розвитку як умова ефективного збереження : збірник наук. праць за матер. міжнар. наук.-практ. конф, 3–5 лист. 2016 р – Кам’янець-Подільський : ТОВ ”Друкарня Рута”, 2016. – С. 115-120.


168.    Management peculiarities of tourist business in Ukraine / Y. Marynyak // Scievtific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volumes, No. 5A / 2017. – P. 86-88.


169.     Особливості організації управління туристичним бізнесом в Україні / Я. О. Мариняк // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали наук.-практ. конф., 5-6 жовтня 2017 р – Херсон : дім Гельветика, 2017. – С. 139-141.


170.    Поверхневі води / Я. О. Мариняк // Географія Тернопільської області : [монографія] : в 2 т. Т. 1. Природні умови та ресурси / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; за ред. М. Я. Сивого. - Тернопіль : Крок, 2017. – С. 161–200.


Список підготувала І. В. Беновська

червень 2018 р., 170 джерел

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks