«Гувернерство і репетиторство
як одні із форм навчального процесу вдома»

 

3    Головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості, де формуються найбільш стійкі, соціально значущі елементи у вихованні, була і залишається сім’я. Як первинне соціальне середовище, в якому закладаються основи характеру і поведінки особистості, сім’я культивує моральні цінності залежно від етичної та культурної спадщини батьків, їхніх педагогічних знань і навичок, сімейних стосунків тощо.
   Останнім часом багато сімей відмовляються від громадських освітніх установ із-за досить високого рівня захворюваності дітей у них, інші батьки хотіли б дати дітям більш якісну освіту того чи іншого змісту. Домашнє виховання є суто індивідуальним, конкретним, персоналізованим, що цілком відповідає пріоритетам державної політики, зазначеним у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті.

   Високий рівень домашнього навчання й виховання за всіх часів існування людства забезпечувала гувернерська педагогічна система.5 Сьогодні професія „гувернер” уведена в Україні до переліку спеціальностей, що вказує на її офіційне визнання та інтенсивне поширення. Гувернерство як педагогічне явище постало з потреби у формуванні яскравої неординарної особистості, здатної здійснювати подальший поступ людської цивілізації. Сучасна гувернантка – це домашня вихователька, яка займається навчанням дітей. До її обов’язків входять і послуги няньки, і виховання дитини: розвиток її мислення, знайомство з оточуючим світом, відвідування театрів, виставок, музеїв, гуртків. Із школярем вона повинна також виконувати домашні завдання. Інколи, за бажанням батьків, гувернантка може виконувати одночасно і роль репетитора – поглиблено вивчати з дитиною іноземну мову, математику або музику.
4    Репетитор — викладач, що дає приватні уроки, може проводити як індивідуальні, так і групові заняття по різним дисциплінам. В сучасній Україні послугами репетиторів частіше за все користуються абітурієнти під час підготовки до вступних іспитів до ВУЗів, студенти та учні шкіл для підвищення рівня володіння предметом. Широко послуги репетиторів поширені серед охочих вивчити іноземні мови. Індивідуальний підхід до учнів в даному випадку допомагає підібрати більш ефективну програму опанування мовою.
   Практика XX – початку XXI століття доводить, що гувернерство є життєво необхідною галуззю педагогіки, без якої неможливо обійтись. Аналіз організації домашнього виховання й навчання в різних країнах у різні епохи дає як науковцям, так і педагогам-практикам, підстави для серйозних роздумів про перспективи розвитку гувернерства в Україні. Масштабне поширення гувернерської практики в сучасному світі відчутно впливає на моральне та інтелектуальне формування націй, від чого значною мірою залежить майбутнє кожної держави.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури 

 

1.    Адам О.  Як відчуває себе хатній педагог-вихователь / О. Адам // Пані вчителька. – 2007. – № 11. – С. 27–29.

 

2.    Акішева І.  Характеристика діяльності соціального гувернера на сучасному етапі / І. Акішева // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 7–8.

 

3.    Бардінов А. В.  Підготовка вихователя-гувернера в Україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Бардінов Андрій Васильович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2014. – 20 с.

 

4.    Боцян Н.  Погляд на домашню освіту у наш час / Н. Боцян // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІV Всеукр. наук. конф., 17 груд. 2008 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка ; Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 133.

 

5.    Будна С. М.  "Репетитор" – авторська система підготовки до зовнішнього оцінювання / С. М. Будна // Математика в школах України. – 2007. – № 9. – С. 38–39.

 

6.    Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів : методичний посібник / К. О. Журба, В. А. Киричок, Г. Г. Маруніна [та ін.] ; Ін-т проблем виховання НАПНУ. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 260 с.

 

7.    Волкова А.  Організація навчального процесу вдома : поради батькам / Альвіна Волкова // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання. – 2016. – № 9. – С. 54–57.

 

8.    Єльникова О.  Домашнє навчання як альтернативна форма загальної середньої освіти / Олена Єльникова // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання. – 2015. – № 2. – С. 59–65.

 

9.    Звєрєв А.  Освіта з доставкою додому / А. Звєрєв // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 11. – С. 66–67.

 

10.    Зущик Ю.  Погляд батьків: безкоштовна освіта – міф : [проблема репетиторства] / Ю. Зущик // Перша вчителька. – 2012. – № 3/4. – С. 12–13.

 

11.    Кириллов В. А.  Психолого-педагогические особенности гувернерского образования / В. А. Кириллов // Искусство и образование. – 2007. – № 5. – С. 106–109.

 

12.    Киричок В. А.  Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / В. А. Киричок, О. В. Роговець ; Ін-т проблем виховання НАПНУ. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 80 с.

 

13.    Кондратьева Г. В.  Репетиторство в ХIX веке / Г. В. Кондратьева // Педагогика. – 2008. – № 7. – С. 72–77.

 

14.    Максимовська Н. О.  Гувернерство в сучасних умовах: соціально-педагогічний аспект / Н. О. Максимовська // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 3. – С. 11–16.

 

15.    Одарченко Т.  Гувернерство как форма домашнего образования  / Т. Одарченко // Учитель. – 2009. – № 1. – С. 79–81.

 

16.    Онищенко О.  Що робити з репетиторством у школах? : поради міжнародних експертів / Оксана Онищенко // Управління освітою. – 2017. – № 8. – С. 12–13.

 

17.    Петрова Н. Е.  Учитель, наставник, шкраб, педагог, гувернер, тьютор / Н. Е. Петрова // Русский язык в школе. – 2010. – № 10. – С. 72–76.

 

18.    Підласий І. П.  Поради репетиторам-початківцям / І. П. Підласий // Управління школою. – 2012. – № 28/30. – С. 2–3.

 

19.    Підласий І. П.  Репетиторство як явище / І. П. Підласий // Завучу. Усе для роботи. – 2012. – № 21/22. – С. 30–20 [вкладка].

 

20.    Сарапулова Є. Г.  Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера : монографія / Є. Г. Сарапулова. – Київ : МАУП, 2003. – 264 с.

 

21.    Симонова Н. Д.  Професія – репетитор / Н. Д. Симонова // Математика в школах України. – 2008. – № 2. – С. 26–28. – Поради репетитору.

 

22.    Торопова А. В.  Міжнародне моніторингове дослідження з проблем приватного репетиторства / А. В. Торопова // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2006. – № 10/11. – С. 12–14.

 

23.    Торопова А. В.  Приватне репетиторство в Україні / А. В. Торопова // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2007. – № 5. – С. 27–34.

 

24.    Чорна К. І.  Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / К. І. Чорна ; Ін-т проблем виховання НАПНУ. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с.

 

25.    Шкільна І. М.  Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / І. М. Шкільна ; Ін-т проблем виховання НАПНУ. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 32 с.

 

26.    Шулікін Д.  Репетиторство: нелегальний бізнес чи життєва необхідність? / Д. Шулікін, Ю. Зущик // Перша вчителька. – 2012. – № 3/4. – С. 10–11.

 

27.    Що робити з репетиторством у школах? : поради міжнародних експертів / підгот. Оксана Онищенко // Шкільний світ. – 2017. – № 18. – С. 5–6.

 

28.    Ясько К.  Мои дети не пойдут в школу / К. Ясько // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання. – 2015. – № 9. – С. 68–75.

 

Інформаційний список літератури (28 дж.)
підготувала С. Ю. Загородна (грудень 2017 р.)

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners