Головата Лариса Михайлівна – науковець-лінгвіст і педагог
(до 55 річчя від дня народження
доцента кафедри української мови
та методики її навчання)

 

golovata

   Головата Лариса Михайлівна народилася 20 червня 1962 року на Львівщині. У 1983 році закінчила філологічний факультет Тернопільського педагогічного інституту. Працювала вчителем української мови і літератури у Донецьку та Тернополі.
   З 1994 року – на викладацькій роботі. У 1998 році захистила дисертаційне дослідження «Формування професійного мовлення у студентів факультету фізичного виховання». Друкується на сторінках фахових видань із проблем викладання мовного курсу на нефілологічних факультетах педагогічних закладів освіти.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

Інформаційний список літератури

 

1.    Головата Лариса Михайлівна // Філологічний факультет: 30 років поступу = Philological faculty: 30 years of development / передм. В. П. Кравця ; упоряд.: Г. Д. Панчук, П. З. Гуцал ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2009. – С. 64.

 

Праці

2.    Культура усного і писемного професійного мовлення : посібник / Л. М. Головата. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. – 192 с.


3.    Культура усного і писемного професійного мовлення : посібник / Л. М. Головата. – [2-ге вид., доп.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 192 с.


4.    Культура усного і писемного професійного мовлення : посібник для студентів факультетів фізвиховання / Л. М. Головата. – [3-тє вид., переробл. і доп.]. – Тернолпіль : Підручники і посібники, 2010. – 192 с.


5.    Курсова робота з методики викладання української мови : методичні рекомендації / В. Я. Мельничайко, Л. М. Головата. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 28 с.


6.    Методика викладання української мови : тестові завдання до державного іспиту / Л. М. Головата. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 60 с.


7.    Методика навчання української мови у ВНЗ : програма нормативної дисципліни підготовки магістра спеціальності 8.02030301 Українська мова і література / В. Я. Мельничайко, Л. М. Головата. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 32 с.


8.    Методика навчання української мови у ВНЗ : робоча програма навчальної дисципліни підготовки магістра спеціальності 8.02030301 Українська мова і література / В. Я. Мельничайко, Л. М. Головата. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 52 с.


9.    Тестові завдання з української пунктуації : навчальний посібник / Л. М. Головата. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2007. – 120 с.


10.    Тестові завдання з української пунктуації : навчальний посібник / Л. М. Головата. – [2-ге вид., доп.]. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2011. – 120 с.


11.    Тестові завдання з української пунктуації : навчальний посібник. – [3-тє вид., переробл. та доп.] / Л. М. Головата. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 96 с.


12.    Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для студентів факультету фізичного виховання. – [2-ге видання, перероб. і доп. / Л. М. Головата. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 130 с.


13.    Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для студентів факультету фізичного виховання / Л. М. Головата. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2010. – 76 с.


14.    Українська мова (за професійним спрямуванням). Комплексні контрольні роботи для студентів інституту педагогіки та психології : методичні рекомендації / Л. М. Головата. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 104 с.


15.    Українська мова (за професійним спрямуванням). Комплексні контрольні роботи для студентів факультету фізичного виховання : методичні рекомендації / Л. М. Головата. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 104 с.


16.    Формування професійного мовлення у студентів факультету фізичного виховання : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 / Головата Лариса Михайлівна ; Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1997. – 21 с.


17.    Формування професійного мовлення у студентів факультету фізичного виховання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Головата Лариса Михайлівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. О. І. Мельничайко. – Тернопіль, 1997. – 251 с. – Бібліогр.: с. 150–167.

 

Статті на сторінках періодичних видань

 

18.    Використання мудрості народної на уроках української мови (5 клас, повторення вивченого у початкових класах) / Л. М. Головата // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 9. – С. 501–508.


19.    Використання ресурсів мережі «Інтернет» у процесі підготовки до занять із дисципліни «Українська мова» / Л. М. Головата, О. М. Задорожна // Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми і перспективи : матеріали регіонального науково-практичного семінару ; за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль, 2010. – С. 66–69.


20.    Використання текстів козацької тематики у практичних заняттях курсу «Культура наукового і ділового мовлення» / Л. М. Головата // Матеріали Всеукраїнської науковао-практичної конференції «Культура і екологія юнацтва». – Хмельницький : Поділля, 1996. – С. 179–181.


21.    Вільне володіння українською мовою – передумова формування національної спортивної еліти України / Л. М. Головата // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Національна еліта та інтелектуальний потенціал України». – Львів, 1996. – С. 94.


22.    До Києва з любов’ю / Л. М. Головата // Дивослово. – 1999. – № 4. – С. 62–64.


23.    Досвід залучення power-point технологій на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) / Л. М. Головата, О. М. Задорожна, Т. П. Мельник // Придніпровські соціально-гуманітарні читання. – Кіровоград : Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 20–24 травня 2014 р. – [Б. м.] : [б. в.], 2014.


24.    Засвоєння спортивної термінології – один із шляхів підвищення мовної культури / Л. М. Головата // Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції «Проблеми української науково-технічної термінології». – Львів, 1996. – С. 154–155.


25.    Застосування інтерактивних технологій у процесі навчання української мови (за професійним спрямуванням) / Л. М. Головата // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна українська нація: мова, історія, культура». – Львів : Друкарня ЛНМУ імені  Данила Галицького, 2016. – С. 88–91.


26.    Звертання у творах Маркіяна Шашкевича / Л. М. Головата // Шашкевичіана. Маркіян Шашкевич в історії української культури : збірник статей ; [відп. ред. М. П. Ткачук]. – Тернопіль, 1995. – С. 82–84.


27.    Зміст програми занять із курсу «Культура наукового і ділового мовлення» на нефілологічних факультетах / Л. М. Головата // Матеріали і методичні рекомендації Всеукраїнської науково-практисної конференції «Гуманітарна освіта і проблеми виховання молоді». – Херсон, 1995. – Вип. 2. – С. 142.


28.    Зміст програми курсу «Культура усного і писемного професійного мовлення» для фахівців галузі фізичного виховання і спорту та шляхи її реалізації / Л. М. Головата // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Українська лінгводидактика, 1998. – № 2. – С. 76–80.


29.    Значення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у процесі підготовки фахівця-історика / Л. М. Головата, Л. В. Костюк. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 24–25.


30.    Ідеал – гармонія духовного розвитку і фізичної досконалості (за повістю Ольги Кобилянської «Апостол черні») / Л. М. Головата // Питання філології : збірник наукових праць. – Тернопіль, 1997. – С. 71–72.


31.    Комунікативна підготовка студентів інженерно-педагогічного факультету / Л. М. Головата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 8. – С. 99–102.


32.    Комунікативна підготовка студентів факультету фізичного виховання / Л. М. Головата // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. Сер. Філологічні науки. – Запоріжжя, 2010. – С. 77–81.


33.    Концепція викладання мовного курсу на факультеті фізичного виховання / Л. М. Головата // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 40-річчю факультету фізичного виховання ТДПІ «Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти». – Київ ; Тернопіль, 1997. – С. 217–219.


34.    Краєзнавчий аспект у системі роботи з вивчення простого ускладненого речення / Л. М. Головата // Матеріали міжнародних наукових читань «Лінгвістичні студії молодих дослідників» пам’яті професора К. Ф. Шульжука. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип 7. – С. 87–92.


35.    Методика: наука чи мистецтво / Л. М. Головата // Дивослово. – 2001. – № 12. – С. 55.


36.    Мовленнєва компетенція вчителя фізичної культури / Л. М. Головата // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Українська лінгводидактика, 1997. – № 1. – С. 7–12.


37.    Мовленнєвий розвиток учнів на аспектних уроках (9 клас) / Л. М. Головата // Дивослово. – 2003. – № 8. – С. 39–41.


38.    Мовний курс на нефілологічних факультетах / Л. М. Головата // Дивослово. – 1995. – № 7. – С. 24–28.


39.    Мовні проблеми українського спорту / Л. М. Головата // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю ДІФК «Освіта в галузі фізичної культури: стан, проблеми, перспективи». – 1996. – Ч. 1. – С. 84–86.


40.    Мовні проблеми українського спорту / Л. М. Головата // Наш спорт : неперіодичний спортовий журнал Українського спортовно-виховного товариства «Чорноморська Січ», 1998. – Січень. – С. 3–4.


41.    Наукові розвідки спортивного жаргону української мови / Л. М. Головата, Т. М. Миколенко // Сучасні тенденції розвитку української мови : матеріали наукової конференції. – Переяслав-Хмельницький. – Вип. 2. – С. 168–171.


42.    Ознайомлення із спортивною лексикою на заняттях курсу «Культура наукового і ділового мовлення» / Л. М. Головата // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 40-річчю факультету фізичного виховання ТДПІ «Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти». – Київ ;-Тернопіль, 1997. – С. 214–215.


43.    Опрацювання простого ускладненого речення на краєзнавчому матеріалі (з життя і творчості Володимира Гнатюка) / Л. М. Головата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2016. – Вип. 44. – С. 86–88.


44.    Основний критерій відбору мовних завдань для студентів факультету фізвиховання / Л. М. Головата // Матеріали науково-практичної конференції «Мовна освіта в контексті завдань української середньої й вищої школи». – Тернопіль, 1995. – С. 77–79.


45.    Помилки в усному мовленні українських спортивних коментаторів / Л. М. Головата // Тернопіль вечірній. – 2013. – 15 трав. (№ 19/20). – С. 10.


46.    Порушення лексичних, словотвірних, морфологічних та синтаксичних норм у різних видах і формах мовленнєвої діяльності вчителів фізичної культури / Л. М. Головата // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. – Черкаси, 2010. – Вип. 11. – С. 278–281.


47.    Практичний матеріал для факультетів фізичного виховання педагогічних інститутів (курс «Культура усного і писемного професійного мовлення») / Л. М. Головата // Дивослово. – 1997. – № 2. – С. 47–50.


48.    Професійна спрямованість курсу української мови на неспеціальних факультетах / Л. М. Головата // Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції «Українознавство у технічному вузі: методологія, методика, перспективи». – Київ : УДУХТ, 1994. – С. 184–185.


49.    Професійне спрямування навчально-тренувальних вправ з мови на нефілологічних факультетах // Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції «Проблеми української науково-технічної термінології». – Львів, 1996. – С. 135.


50.    Способи організації педагогічного процесу шляхом використання інтерактивних технологій / Л. М. Головата // Педагогічний вісник. – 2015. – №  2/3. – С. 21–23.


51.    Спроби систематизації української спортивної термінології / Л. М. Головата // Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми української науково-технічної термінології». – Львів : В-во Державного університету «Львівська політехніка», 1994. – С. 174–175.


52.    Сучасні спортивні терміни та їх застарілі відповідники / Л. М. Головата // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Українська лінгводидактика, 1998. – № 2. – С. 118–121.


53.    Типові огріхи в усному мовленні українських спортивних журналістів / Л. М. Головата // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2004. – № 11. – С. 138–141.


54.    Типові порушення літературних норм у мові спорту / Л. М. Головата, Т. М. Миколенко // Сучасні тенденції розвитку української мови : матеріали наукової конференції. – Переяслав-Хмельницький. – Вип. 2. – С. 161–163.


55.    Формування у майбутніх вчителів фізичної культури умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері / Л. М. Головата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 92–97.


56.    Формування умінь і навичок професійного мовлення студентів – майбутніх фахівців у галузі «Фізичне виховання і спорт» / Л. М. Головата // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія, 1997. – С. 144–146.

 

***


57.    Етнопедагогічний аспект у працях вітчизняних педагогів початку ХХ століття / Л. М. Головата // Освітній навігатор : науково-методичний інтернет-журнал. – електронний варіант. – Режим доступу: http: //oin.in./category/naukovo-metodichnimateriali.


58.    Оновлення курсу «Українська мова (за) професійним спрямуванням» для студентів факультету фізичного виховання (комплексні контрольні роботи) у системі Moodle. – електронний варіант. – Режим доступу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 11223344


59.    Створення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів історичного факультету у системі Moodle. – електронний варіант. – Режим доступу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 11223344


60.    Створення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів факультету мистецтв у системі Moodle. – електронний варіант. – Режим доступу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 11223344


61.    Тестові завдання з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для нефілологічних факультетів. – електронний варіант. – Режим доступу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 11223344

 

Інформаційний список (61 джерело)
підготувала С. Б. Тененьська
(червень 2017 р.)

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners