Лінгвістична творчість
Вільчинської Тетяни Пилипівни
(до 55 річчя від дня народження
декана факультету філології і журналістики,
доктора філологічних наук, професора)

 

vilcunska

   Вільчинська Тетяна Пилипівна – доктор філологічних наук, декан факультету філології і журналістики, професор кафедри загального мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   Народилася 10 червня 1962 року на Миколаївщині. У 1984 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.
   У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантико-словотвірна характеристика оцінних назв осіб в українській мові».
   Із 2005 року – докторант кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
   У 2009 році захистила докторську дисертацію на тему «Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові XVII–XVIII ст.».
   З 2014 року і по сьогодні доктор філологічних наук, професор Вільчинська Тетяна Пилипівна – перша жінка-декан філологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   Під керівництвом професора Вільчинської Тетяни Пилипівни захищено 6 кандидатських дисертацій..
   Серед наукових інтересів – проблеми когнітивної лінгвістики та концептології.
   Автор численних підручників, посібників, наукових статей і навчально-методичних матеріалів з історії мови та сучасної української літературної мови.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

Інформаційний список літератури


1.    Вільчинська Тетяна Пилипівна // Філологічний факультет: 30 років поступу = Philological faculty: 30 years of development / передм. В. П. Кравця ; упоряд.: Г. Д. Панчук, П. З. Гуцал ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 120.

Праці


2.     «Індивідуально-авторська картина світу»: становлення поняття / Т. Вільчинська // Ucrainica III: Sbornik clanku. – 2 cast. – Olomouc : Univerzita Palackego, 2008. – P. 639–647.


3.    «Лаятись у нас почали з приходом радянської влади» : [інтерв'ю з доктором філолог. наук ТНПУ Т. Вільчинською] / Т. Вільчинська ; розмовляв Д. Захарчук // Тернопіль вечірній. – 2010. – 24 бер. (№ 13). – С. 13.


4.    Архітектоніка концепту „тінь” у поетичній картині світу Г. Сковороди / Т. Вільчинська // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2008. – Вип. 7. – С. 30–37.


5.    Вивчення особливостей лексико-семантичного способу словотворення у вузі / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – № 4. – С. 18–20.


6.    Використання словотвірного багатства рідної мови у школі / Т. Вільчинська // Сучасні аспекти дослідження граматики української мови і лінгвометодичні основи викладання шкільного курсу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 1992. – С. 92–93.


7.    Граматична категорія іменників спільного роду (на прикладі оцінних назв осіб) / Т. Вільчинська // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – Вип. 31. – С. 33–36.


8.    Демонолексика у поетичній картині світу І. Франка й Лесі Українки (семантико-стилістичний аспект / Т. Вільчинська // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75(1). – С. 26–30.


9.    Демонологічна лексика української мови (на матеріалі „Лісової пісні” Лесі Українки) / Т. Вільчинська // Леся Українка і сучасність : збірник наукових праць. – Луцьк : Ред.-вид. відділ „Вежа” ВНУ, 2008. – Т. 4, кн. 2. – С. 240–252.


10.    До поняття лексико-семантичного поля у мовознавстві (на прикладі назв спорідненості і свояцтва) / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – Вип. 2. – С. 70–73. – Бібліогр. в кінці ст.


11.    До проблеми сакрального у творчості Т. Шевченка: лінгвістичний аспект / Т. П. Вільчинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки / наук. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 34. – С. 56–60.


12.    Еволюція конотативного значення слів-символів у поетичній творчості І. Франка / Т. Вільчинська // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту національного авіаційного університету. – Київ : ІОЦ Держкомстату України, 2006. – Вип. 12. – С. 153–165.


13.    Емоційно-забарвлена лексика у сатиричних віршах Лесі Українки / Т. Вільчинська // Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Сімферополь : [б. в.], 1994.


14.    Етнокультурний концепт як репрезентант національної ментальності (на прикладі концепту „чорт”) / Т. Вільчинська // Вісник Одеського національного університету. Сер. Філологія. – Одеса, 2011. – Т. 15, вип. 2. – С. 32–36.


15.    Іменники-назви осіб як засіб вираження авторського ставлення у монографії В. Сімовича "Іван Франко: його життя та діяльність" / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 1(13). – С. 30–36.


16.    Іменники-назви осіб як засіб вираження авторського ставлення / Т. Вільчинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 2008. – Вип. 38– С. 32–36.


17.    Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні : навчальний посібник / Н. В. Слухай, О. С. Снитко, Т. П. Вільчинська ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с. – Бібліогр.: с. 194–238 та в кінці тем.


18.    Кодифікація сакрально-хтонічної лексики у „Словарі української мови” Б. Грінченка / Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 2008. – Вип. 38. – С. 32–36.


19.    Конотативний компонент семантики оцінної лексики / Т. Вільчинська // Матеріали V Міжнародної наукової конференції „Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 36–37.


20.    Конотація у змістовій структурі концепту / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 1(16). – С. 333–344.


21.    Конотованість сакрального концепту „Бог” у мовній картині світу українців / Т. Вільчинська // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2010. – Вип. 11. – С. 254–257.


22.    Концепт "Бог" у поетичній мові Г. Сковороди / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 1(13). – С. 191–199.


23.    Концепт "лелека" в українській етнонаціональній картині світу / Т. П. Вільчинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови / відп. ред. М. Я. Плющ. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 13–17.


24.    Концепт „Бог” у поемі Івана Франка „Мойсей” / Т. Вільчинська // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 113–121.


25.    Концепт „Бог” у поетичному тезаурусі Богдана-Ігоря Антонича / Т. Вільчинська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика:. – Херсон:  Видавництво ХДУ, 2006. – Вип. 6. – С. 137–142.


26.    Концепт „Богородиця” у духовній ліриці Г. Сковороди і Б.-І. Антонича / Т. Вільчинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 2006. – Вип. 35. – С. 76–83.


27.    Концепт „Богородиця” у християнській ліриці Івана Величковського / Т. Вільчинська // Українська історична та діалектна лексика : збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства НАН України, 2007. – Вип. 5. – С. 20–28.


28.    Концепт „мати” у художній картині світу А. Малишка / Т. Вільчинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 39(1). – С. 60–65.


29.    Концепт „пророк” та його лінгвостилістична об’єктивація у сакральному художньому тексті / Т. Вільчинська // Семантика мови і тексту : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ : ЦІТ, 2006. – С. 235–237.


30.    Концепт „русалка” в етнічній картині світу українців: на матеріалі поетичної творчості Т. Шевченка / Т. Вільчинська // Актуальные проблемы науки и образования : труды и материалы XI Международной научно-методической конференции. – Брянск : РИО БГУ, 2008. – С. 49–53.


31.    Концепт «русалка» в етнічній картині світу українців (на матеріалі поетичної творчості Т. Шевченка й Олександра Олеся / Т. Вільчинська // Тарас Шевченко і сьогодення : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь : ФОП Куртбедінова Д. А., 2013. – С. 113–119.


32.    Концепт крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики |/ Т. Вільчинська // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси : Брама, 2006. – С. 46–54.


33.    Концепт-образ „Богородиця” в українській етнокультурні / Літературознавчі студії : збірник наук. праць. – Київ : Київський університет, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 121–128.


34.    Концепт-образ „Богородиця” у поетичній творчості Т. Шевченка / Т. Вільчинська // Мова і культура : науковий журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, т. 10(122). – С. 17–23.


35.    Концепт-образ „тінь” у художній мові ХХ ст. (на матеріалі поетичної творчості Б.-І. Антонича) / Т. Вільчинська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 26, ч. 1. – С. 161–167.


36.    Концепт-образ бог у мовно-концептуальній картині світу І. Величковського / Т. Вільчинська // Стил. – Београд, 2008. – № 7. – С. 95–104.


37.    Концепт-образ у практиці лінгвоконцептуального аналізу поетичного тексту / Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – 2008. – №  2. – С. 161–165.


38.    Концептосфера сакрального в сучасній науковій парадигмі / Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 150–159.


39.    Концептосфера сакрального у російськомовній поетичній спадщині Тараса Шевченка / Т. Вільчинська // Шевченкознавчі студії. – 2009. – Вип. 11. – С. 186–193.


40.    Концептуалізація зла у поетичній творчості Тараса Шевченка (на прикладі концепту „чорт”) / Т. Вільчинська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : научный журнал. Сер. Филология. Социальные коммуникации. Т. 24(63). – Симферополь, 2011. – № 1, ч. 2. – С. 53–60.


41.    Концептуалізація образів Святих у поетичній картині світу Т. Шевченка / Т. Вільчинська // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2009. – Вип. 12. – С. 223–229.


42.    Концептуалізація простору у міфопоетичній картині В. Шевчука / Т. Вільчинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 28. – С. 61–64.


43.    Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові ХVІІ–ХVІІІ ст. : монографія / Т. П. Вільчинська ; наук. ред. Н. В. Слухай. – Тернопіль : Джура, 2008. – 424 с. – Бібліогр.: с. 377–416.


44.    Концептуалізація сакрального у поетиці Дмитра Павличка / Тетяна Вільчинська // Studia Methodologica. – 2010. – Вип. 30. – С. 26–28. – Бібліогр. в кінці ст.


45.    Концептуалізація сакрального як відображення пралемківського світу у поетиці Б.-І. Антонича / Т. Вільчинська // Studia Methodologica. – 2009. – Вип. 27 : Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. – С. 38–43.


46.    Концептуалізація сакрально-хтонічного у поетичній мові Б.-І. Антонича (на прикладі концепту-образу „Русалка”) / Т. Вільчинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20. – С. 80–83.


47.    Концептуальний аналіз: проблеми та вирішення / Т. Вільчинська // Освітянські обрії: реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : ІПТО, 2008. – № 1(4). – С. 7–10.


48.    Концепція Бога у творчій спадщині Григорія Сковороди / Т. Вільчинська // Философия в контексте культуры : сборник трудов ІІІ Международной заочной научно-практической конференции / редкол.: А. А. Веремьев [и др.]. – Брянск : Курсив, 2012. – С. 144–151.


49.    Лексема Бог як компонент фразем у поетичній творчості Тараса Шевченка / Вільчинська // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Київ : Київський університет, 2009. – Вип. 31. – С. 99–105.


50.    Лексикографічна спадщина І. Верхратського / Т. Вільчинська // Термінознавство як одна з проблем слов’янської філології : славістичні записки. – Тернопіль, 1996. – С. 36–38.


51.    Лексико-семантична характеристика оцінних особових іменників у сучасній українській мові / Т. Вільчинська // Матеріали наукової конференції „Словотвір як вияв динаміки мови”. – Львів, 1994. – Ч. 1. – С. 37–38.


52.    Лексико-семантичний повтор у мемуаристиці Уласа Самчука: до питання типології / Т. Вільчинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 38. – С. 99–103.


53.    Лексико-семантичні та словотвірні особливості оцінних назв осіб у сучасній українській мові / Т. Вільчинська // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ, 1993. – Ч. 1. – С. 4445.


54.    Лексичні особливості гаївок у записах В. Гнатюка / Т. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. – Вип. 5(1). – С. 41–45.


55.    Лексичні особливості сонетів Яра Славутича / Т. Вільчинська // Проблеми творчості Яра Славутича: жанри, поетика текстів, мовна палітра : науковий збірник. – Тернопіль, 1997. – С. 82–86.


56.    Лихослів’я та його реалізація у сфері мовного функціонування (на прикладі оцінних назв осіб) / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Мовознавство. – 2004. – 1(11). – С. 135–138.


57.    Лінгвалізація зла у поетичних творах Тараса Шевченка / Т. Вільчинська // Тарас Шевченко і сьогодення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2012. – С. 151–162.


58.    Лінгвалізація сакрально-хтонічного в індивідуально-авторській картині світу М. Коцюбинського (на прикладі концепту «чорт») / Т. Вільчинська // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Poznan, 2015. – Zeszyt 3. – С. 355–364.


59.    Лінгвалізація числових символів у фразеологічних одиницях (на матеріалі тернопільських мас-медіа) / Т. Вільчинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 42(1). – С. 59–63.


60.    Лінгвальна об’єктивація концепту „чорт” у поетичній картині світу Г. Сковороди / Т. Вільчинська // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы V Международной научной конференции / сост. Т. С. Пристайко. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2011. – С. 53–56.


61.    Лінгвоконцептологія як нова наукова дисципліна поліпарадигмального типу / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2(24). – С. 64–68. – Бібліогр. в кінці ст.


62.    Лінгвокультурна природа концепту „душа” у фраземіконі Б. Харчука / Т. Вільчинська // Вісник Одеського національного університету. Сер. Філологія. – Одеса, 2012. – Т. 17, Вип. 4. – С. 18–22.


63.    Лінгвокультурна природа концепту «гріх» у драматичній творчості В. Винниченка / Т. П. Вільчинська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки / голов. ред. І. Я. Коцан. – Луцьк, 2013. – Вип. 25(274). − С. 28–32.


64.    Лінгвокультурологічна природа концепту „час” у міфопоетичній картині світу Т. Шевченка / Т. Вільчинська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации». Т. 23(62). – Симферополь, 2010. – № 2, ч. 1. – С. 25–29.


65.    Лінгвокультурологічне дослідження правової інформативності українського фольклору / Т. П. Вільчинська // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Сер. «Філологічна» / уклад.: І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог, 2014. – Вип. 48. – С. 51–53.


66.    Людина франківського духу : [Роман Теодорович Гром'як] / М. Зимомря, М. Ткачук, М. Лановик, З. Лановик, О. Куца, Т. Вільчинська [та ін.] // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 3. – С. 6–7.


67.    Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект : [рецензія] / Т. Вільчинська // Мандрівець. – 2012. – № 4. – С. 82–85.


68.    Матеріали діалектологічної практики : збірник текстів / С. Є. Панцьо, М. Я. Наливайко, Н. О. Свистун, Т. П. Вільчинська [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2013. – 155 с.


69.    Метафора у публіцистиці Уласа Самчука / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2(17) : Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції "Творчість Уласа Самчука в контексті сучасної культури", 21–22 лютого 2005 р. – С. 264–269.


70.    Метафора у творчості Олександра Олеся / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – Вип. 1(4). – С. 91–95. – Бібліогр. в кінці ст.


71.    Методика вивчення морфології української мови студентами українсько-російського відділення філологічного факультету / Т. Вільчинська // Матеріали Міжнародної конференції „Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у ВНЗ”. – Ужгород : [б. в.], 2003.


72.    Мікроконцептосфера у парадигмі лінгвокультурології (на прикладі „Святості”) / Т. Вільчинська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці, 2011. – Вип. 57 : Романо-слов’янський дискурс. – С. 50–55.


73.    Міфопоетичні смисли чисел у сучасних текстах тернопільських мас-медіа / Тетяна Вільчинська // Медіапростір / редкол.: Н. М. Поплавська [та ін.]. – 2012. – С. 62–67. – Бібліогр. в кінці ст.


74.    Мовна концептуалізація образу Христа у творчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми «В катакомбах») / Т. Вільчинська // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки]. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 41–47.


75.    Мовна концептуалізація тваринного світу в українській фразеосистемі / Т. Вільчинська // Мова і культура (науковий журнал). – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15, т. 3(157). – С. 145–150.


76.    Мовна об'єктивізація дохристиянських вірувань українського народу : (на прикладі концепту "бог") / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 33. – С. 282–290. – Бібліогр. в кінці ст.


77.    Мовно-концептуальна картина світу: становлення поняття / Т. Вільчинська // Наукові записки ТНПУ. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 2(19) 2008–1(20) 2011. – С. 6–13.


78.    Мовно-ментальна природа концепту „Святість” у поетичному тезаурусі Б.-І. Антонича (на прикладі концептуалізованих образів Святих) / Т. Вільчинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 41(1). – С. 41–44.


79.    Морфемний і словотвірний аналіз у школі / Т. Вільчинська // Дивослово. – 2003. – № 6. – С. 22–23.


80.    Назви на означення зовнішньої прикмети людини / Т. Вільчинська // Тези доповідей звітної наукової конференції викладачів та студентів філологічного факультету. – Тернопіль, 1992. – С. 5–6.


81.    Назви осіб у лексикографічному опрацюванні Івана Огієнка / Т. Вільчинська // Іван Огієнко й утвердження гуманітарної науки та освіти в Україні : матеріали доповідей і повідомлень на Всеукраїнській науково-практичній конференції. – Житомир, 1997. – С. 87–88.


82.    Назви спорідненості і свояцтва в листах Василя Стуса / Т. Вільчинська // Творчість В. Стуса у контексті європейської культури ХХ ст. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Донецьк, 1998.


83.    Назви спорідненості і свояцтва у „Лісовій пісні” Лесі Українки / Т. Вільчинська // Культура слова. – Київ, 2001. – Вип. 59. – С. 39–42.


84.    Національна специфіка вербалізації концепту „чорт” у поетиці Т. Шевченка / Т. Вільчинська // Современные проблемы историко-правового, филологического, психолого-педагогического и естественно-научного краеведения : материалы Международной научнопрактической конференции. – Брянск : РИО БГУ, 2010. – С. 84–88.


85.    Національно-культурна специфіка концепту „Бог” в українських і російських пареміях / Т. Вільчинська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць. – Київ : Акцент, 2006. – Вип. 24, ч. 1. – С. 126–136.


86.    Неморфологічні способи утворення оцінних назв в українській мов / Т. Вільчинська // Українське мовознавство : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 29/30. – С. 59–62.


87.    Номінативна природа концепту «Бог» у поетичній творчості Б-І. Антонича та І. Римарука / Т. П. Вільчинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету імені Т. Шевченка / відп. ред. А. К. Мойсієнко. – Київ, 2013. – Вип. 43(1). – С. 3–8.


88.    Номінативне поле концепту „любов” (на матеріалі поезії шістдесятників) / Т. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95(1). – С. 6–10.


89.    Об’єктивація концепту „Бог” у фраземіконі української мови / Т. Вільчинська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. „Филология. Социальные коммуникации”. Т. 22(61). – Симферополь, 2009. – № 4(1). – С. 79–84.


90.    Образ автора художнього тексту в парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень / Т. П. Вільчинська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. Социальные коммуникации. Т. 26(65). – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 190–194.


91.    Основні підходи до визначення концепту в лінгвістичній парадигмі / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2(17). – 1(18). – С. 26–33.


92.    Особливості конотації концепту-образу „Бог” у поетиці Тараса Шевченка / Т. Вільчинська // Світ мови : поетика текстових структур : науковий збірник. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 189–196.


93.    Особливості номінації особи у мові художньої літератури (на прикладі творчості В. Земляка) / Т. Вільчинська // Творчість В. Земляка в контексті вітчизняної та світової літератури : матеріали доповідей і повідомлень Республіканської науково-теоретичної конференції. – Житомир, 1998. – С. 63–66.


94.    Особливості номінування концепту „Бог” у поетичній картині світу Т. Г. Шевченка / Т. Вільчинська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 121–126.


95.    Особливості функціонування сакральних синонімів (на матеріалі поетичних текстів Т. Шевченка) / Т. П. Вільчинська // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / за ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 9, ч. 2. – С. 228–234.


96.    Особливості функціонування сакральної лексики у публіцистиці Володимира Шовкошитного / Т. Вільчинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : „Медобори–2006”, 2011. – Вип. 25. – С. 263–267.


97.    Оцінний компонент семантики полісемічних слів (на прикладі оцінних назв осіб) / Т. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – Вип. 9. – С. 149–154.


98.    Оцінні назви осіб із суфіксами суб'єктивної оцінки в українських народних піснях, записаних Володимиром Гнатюком / Т. Вільчинська // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку, 1999. – С. 46–51.


99.    Оцінні назви осіб у „Лісовій пісні” Лесі Українки : естетичний аспект / Т. Вільчинська // Вісник Житомирського ДПУ. – Житомир, 2001. – Вип. 7. – С. 25–27.


100.    Оцінні назви осіб у спогадах Яра Славутича / Т. Вільчинська // Тенденції розвитку української літератури та літературної критики нових часів : тези доповідей та повідомлень Міжвузівської науково-теоретичної конференції. – Харків, 1996. – С. 96–98.


101.    Оцінні назви осіб у сучасній українській мові: лексикографічний аспект / Т. Вільчинська // Наукові записки Вінницького ДПУ ім. Михайла Коцюбинського : збірник наукових праць. Сер. Філологія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 104–107.


102.    Оцінні назви осіб у творах І. С. Нечуя-Левицького / Т. Вільчинська // Національна наукова конференція, присвячена 150-річчю від дня народження видатного українського вченого-природодослідника Івана Верхратського : матеріяли конференції. – Тернопіль, 1996. – С. 46.


103.    Оцінні назви осіб як засіб вираження авторського ставлення до зображуваного в оповіданнях Б. Лепкого / Т. Вільчинська // Творчість Богдана Лепкого у контексті європейської культури ХХ століття : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника. – Тернопіль, 1998. – С. 257–260.


104.    Оцінні назви осіб як засіб характеротворення в оповіданнях О. Кобилянської / Т. Вільчинська // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Слов’янська філологія. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2004. – Вип. 216/217. – С. 229–232.


105.    Оцінні назви осіб, утворені складносуфіксальним способом / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 1(8). – С. 116–118. – Бібліогр. в кінці ст.


106.    Оцінні назви осіб, утворені шляхом переосмислення у драматичних творах М. Старицького: семантико-стилістичний аспект / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – Вип. 1(11). – С. 32–37.


107.    Питання системної організації лексики (на матеріалі назв осіб) / Т. Вільчинська // Актуальні проблеми металінгвістики : науковий збірник. – Київ ; Черкаси : Брама, 1999. – С. 223–225.


108.    Полевой метод в исследовании концептов / Т. Ф. Вильчинская // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах : сборник статей. – Челябинск : ООО „РЕКПОЛ”, 2008. – Т. 2. – С. 56–60.


109.    Про особливості вживання лайливої лексики у сучасній українській мові / Тетяна Вільчинська // Питання філології. – 1997. – Вип. 1. – С. 110–113.


110.    Про семантичну деривацію в сучасній українській мові / Т. Вільчинська // Нові підходи до філології у вищій школі : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. – Мелітополь, 1996. – С. 60–61.


111.    Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові ХVII–ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Тетяна Пилипівна ; Київський національний уныверситет ім. Тараса Шевченка. Інститут філології. – Київ, 2009. – 40 с.


112.    Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові ХVII–ХХ ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Тетяна Пилипівна ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Інститут філології. – Київ, 2009. – 520 арк. – Бібліогр.: арк. 457–520.


113.    Сакральна лексика у поетичній творчості Б. Лепкого: семантико-стилістичний аспект / Т. Вільчинська // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнародної наукової конференції / за ред.: М. Ткачука, Н. Білик. – Тернопіль : Рада, 2007. – С. 265–272.


114.    Семантико-аксіологічна природа етнокультурного концепту-образу „відьма” у міфопоетичній картині світу Т. Шевченка / Т. Вільчинська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Філологія. – Харків, 2010. – Вип. 60, ч. 2. – С. 390–395.


115.    Семантико-номінативна природа концепту „чорт” у мовно-концептуальній картині світу Б.-І. Антонича / Т. Вільчинська // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81(3). – С. 51–55.


116.    Семантико-словотвірна характеристика оцінних назв осіб в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Тетяна Пилипівна ; Львівський державний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1996. – 16 с.


117.    Семантико-словотвірна характеристика оцінних назв осіб в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Тетяна Пилипівна ; Тернопільський державний педагогічний інститут. ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1996. – 177 л.


118.    Семантико-стилістичне навантаження оцінних назв осіб у новелі Ольги Кобилянської „Некультурна” / Т. П. Вільчинська // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Слов’янська філологія : збірник наукових праць. – Чернівці, 1999. – Вип. 58/59. – С. 188–190.


119.    Семантична природа синонімічних слів (методичні вказівки до вивчення цього питання у вузі) / Т. П. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С. 91–94.


120.    Слово не горобець… / Т. П. Вільчинська // Про особливості вживання лайливої лексики в сучасній українській мові. – Тернопіль. – 1995. – № 3. – С. 58–60.


121.    Словотвірна синонімія і словотвірна варіантність на прикладі назв осіб / Т. П. Вільчинська // Південний архів : збірник наукових праць. Сер. Філологічні науки. – Херсон, 2002. – Вип. 14. – С. 203–206.


122.    Словотвірна характеристика оцінних іменників спільного роду в сучасній українській мові / Т. П. Вільчинська // Актуальні проблеми словотвору української мови : матеріали наукових читань, присвячених пам’яті професора Івана Ковалика. – Тернопіль, 1993. – С. 30–32.


123.    Словотвірні засоби вербалізації концепту "Бог" (на матеріалі поетичних текстів Т. Шевченка) / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1(23). – С. 26–30. – Бібліогр. в кінці ст.


124.    Словотвірні особливості іменників-назв осіб за оцінною характеристикою в українській та польській мовах / Т. П. Вільчинська // Проблеми контрастивної лінгвістики : тези Міжвузівської наукової конференції. – Кіровоград : [б. в.]. – С. 39–40.


125.    Словотвірні особливості українських іменників – оцінних назв осіб жіночої статі / Т. П. Вільчинська // Актуальні проблеми українського словотвору : матеріали Третіх наукових читань, присвячених пам’яті професора Івана Ковалика. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 43–44.


126.    Службові слова в сучасній українській мові : [посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та учителів-словесників] / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004. – 96 с.


127.    Службові частини мови в українській мові: прийменник, сполучник, частка, вигук : навчальний посібник / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, [2011]. – 96 с.


128.    Стилістичне навантаження оцінних назв осіб в „Енеїді” І. Котляревського / Т. П. Вільчинська // Сатира і гумор в українській літературній традиції : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Чернівці, 1994. – С. 208–210.


129.    Структурно-стилістичні особливості порівняльних конструкцій як механізму інтерпретації мовної картини світу у поетичному ідіолекті Т. Шевченка / Т. П. Вільчинська // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Слов’янська філологія : збірник наукових статей. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 321/322. – С. 349–355.


130.    Суплетивізм як засіб вираження граматичних значень / Т. П. Вільчинська // Філологічні студії. – Луцьк, 2002. – С. 16–20.


131.    Сучасна українська літературна мова : програма і тестові завдання до державного іспиту : навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету денної і заочної форми навчання / Т. П. Вільчинська, І. М. Бабій. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 56 с.


132.    Сучасна українська літературна мова : програма і тестові завдання до державного іспиту : навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету денної і заочної форми навчання / Т. П. Вільчинська, І. М. Бабій. – Тернопіль : [РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2012. – 56 с.


133.    Сучасна українська літературна мова : самостійні роботи з морфології / С. Є. Панцьо, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 46 с.


134.    Сучасна українська літературна мова. Морфологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська. – 2-ге вид, переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 136 с.


135.    Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Ч. 1 : практикум / Т. П. Вільчинська // Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 64 с.


136.    Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Ч. 2 : практикум. / Т. П. Вільчинська // Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 80 с.


137.    Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Ч. 1 : практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2007. – 64 с.


138.    Тенденції нормативного вживання оцінної лексики / Т. Вільчинська, І. Бабій // Мова і культура нації. – 2001. – С. 27–32.


139.    Теоморфний культурний код у сакральних фразеологізмах (на матеріалі поетичних текстів Т. Шевченка) / Т. П. Вільчинська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк, 2014. – № 23(272). – С. 33–39.


140.    Типи номінації особи в українській мові / Т. Вільчинська // Матеріали Міжнародної конференції про значення особливості у гуманітарному процесі. – Хмельницький, 1997.


141.    Українська мова. Тести (5-11 класи) : посібник / Т. П. Вільчинська, І. М. Бабій, О. П. Штонь [та ін.]. – 3-тє вид. доповн. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 368 с.


142.    Українська мова. Тести. 5–11 класи : посібник / І. М Бабій, Г. В. Бачинська, Б. Б. Близнюк, В. А. Буда, Т. П. Вільчинська [та ін.]. – 2-ге вид., випр. / за ред.: І. М. Бабій, О. П. Штонь. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 352 с.


143.    Українська мова. Тести. 5–11 класи : посібник / І. М. Бабій, Г. В. Бачинська, Б. Б. Близнюк, Т. П. Вільчинська [та ін.] ; за ред. О. П. Штонь. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. – 352 с.


144.    Фразеологізми у творах Богдана Лепкого : словник / голов. ред. С. Є. Панцьо ; уклад.: І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська, Н. І. Лісняк [та ін.]. – Тернопіль : Джура, 2010. – 220 с.


145.    Фразеологічні одиниці біблійного походження в українській мові: національно-культурний та структурно-семантичний аспекти / Т. П. Вільчинська // Мова і культура. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3(164). – С. 145–150.


146.    Фразеологія творів Бориса Харчука : словник / уклад.: І. М. Бабій, Т. П. Вільчинська, Н. І. Лісняк [та ін.] ; голов. ред. С. Є. Панцьо. – Тернопіль : Джура, 2012. – 748 с.


147.    Функціональне навантаження вигуків у віршованих творах Богдана Лепкого / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 2(12). – С. 198–203.


148.    Функціональне навантаження вигуків у віршованих творах Богдана Лепкого / Тетяна Вільчинська // Studia Methodologica. – 2003. – Вип. 13. – С. 34–37. – Бібліогр. в кінці ст.


149.    Функціонально-стилістичне навантаження повтору у творчому доробку Уласа Самчука / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 42. – С. 40–43. – Бібліогр. в кінці ст.


150.    Христологічні мотиви у творчості Г. Сковороди: лінгвокогнітивний аспект / Т. П. Вільчинська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 36. – С. 175–180.


151.    Художні концепти та їх місце у типологічній диференціації концептуальних одиниць / Т. Вільчинська // Актуальныя праблемы мовазнауства і лінгвадыдактыкі : матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі / пад агул. рэд. М. І. Новік. – Брэст : БрДУ, 2008. – С. 80–83.


152.    Шевченкові інтерпретації Івана Огієнка: лінгвістичний аспект / Т. П. Вільчинська // Іван Огієнко і сучасна наука і освіта. Сер. Історична та філологічна : науковий збірник / Київський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голов. ред.), В. С. Прокопчук, Л. М. Марчук (відп. ред.) [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 176–180.

Інформаційний список (152 джерела)
підготувала  С. Б. Тененьська
(червень 2017 р.)

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks