Наукова діяльність та суспільно-політичні погляди
М. І. Костомарова

(до 200-річчя від дня народження 1817–1885)

Mykola Kostomarov   
     Микола Костомаров належить до найвидатніших учених середини XIX ст. й до засновників та активних учасників слов'янофільсько-українського київського об'єднання Кирило-Мефодіївського братства, з якого почався самостійний український суспільно-політичний рух. Він був першим ученим Східної Європи, який радикально змінив підхід до роботи історика, поставивши наріжним каменем не опис подій і осіб, а історію народу в його соціокультурній цілісності і єдності найрізноманітніших сфер життя.

 

 

  Інформаційний список літератури

 

1.    Костомаров, Н. И.  Исторические произведения. Автобиография / Н. И. Костомаров. – 2-е изд. – Киев : Лыбидь, 1990. – 736 с. – (Памятники исторической мысли Украины).


2.    Костомаров, М. І.  «Закон Божий». Книга буття українського народу / М. І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1991. – 40 с.


3.    Костомаров, М. І.  Слов’янська міфологія : вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров ; упоряд., прим. І. П. Бетко, А. М. Полотай ; вступна стаття М. Т. Яценка. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с. – (Літературні пам’ятки України). – Укр., рос. мовами.

 

***


4.    Костомаров, М. І.  Автобіографія : уривки / М. І. Костомаров // «Я дуже щиро Вас люблю...» : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Харків : Прапор, 2004. – С. 172–179.

 

5.    Костомаров, М.  Книга Буття Українського Народу / Микола Костомаров // Вивід прав України /

М. Грушевський, І. Франко, М. Костомаров [та ін.] ; ред. М. П. Парцей. – Львів : Слово, 1991. – С. 50–58.


6.    Костомаров, М. І.  Лист до видавця-редактора «Русской старины» М. І. Семевського / М. І. Костомаров // «Я дуже щиро Вас люблю...» : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Харків : Прапор, 2004. – С. 159–168.


7.    Костомаров, Н. И.  Мысли об истории Малороссии / Н. И. Костомаров ; вступна стаття укр. мовою О. В. Яся // Український історичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 179–197.


8.    Костомаров, М. І.  О преподавании на южнорусском языке. Правы ли наши обвинители? / М. І. Костомаров // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХIХ–ХХ ст.) : хрестоматія / упоряд.: Л. Д. Березівська, Н. П. Дічек, Л. В. Пироженко [та ін.]. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 30–41.


9.    Костомаров, Н. И.  Скотской бунт. Письмо малороссийского помещика к своему петербургскому приятелю : до 200-річчя від дня народження М. І. Костомарова та 100-ліття першої публікації «Скотского бунта» / Н. И. Костомаров ; вступна стаття укр. мовою О. В. Яся // Український історичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 157–182.


10.    Костомаров, М. І.  Спогад про двох малярів / М. І. Костомаров // «Я дуже щиро Вас люблю...» : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Харків : Прапор, 2004. – С. 149–159.


11.    Костомаров, М. І.  Спомники про Шевченка / М. І. Костомаров // «Я дуже щиро Вас люблю...» : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Харків : Прапор, 2004. – С. 169–172.


***

 

12. Микола Костомаров. Віхи життя і творчості : енциклопедичний довідник / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; вступна стаття і заг. ред. В. А. Смолія. – Київ : Вища школа, 2005. – 543 с.

 

13.   Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації : тези доповідей науково-практичної конф., присвяченої 175-річчю від дня народженням М. І. Костомарова. – Рівне : [б. в.], 1992. – 242 с.


14.    Пінчук, Ю. А.  Микола Іванович Костомаров : 1817–1885 / Ю. А. Пінчук. – Київ : Наукова думка, 1992. – 232 с.


15.    Попов, П. М.  М. Костомаров як фольклорист і етнограф / П. М. Попов. – Київ : Наукова думка, 1968. – 112 с.


***


16.    Блик, О.  Формування світогляду Миколи Костомарова крізь призму біографічного методу / О. Блик // Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 48–52. – Бібліогр. в кінці ст.


17.    Богданова, І. Є.  До витоків формування української художньої мови: поетична спадщина М. Костомарова / І. Є. Богданова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 6. – С. 7–8.


18.    Буторіна, Н.  Український аспект літературознавчих студій Миколи Костомарова / Н. Буторіна // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 56–59.


19.    Ващенко, В.  Порівняльний аналіз історіософських поглядів М. Костомарова та В. Антоновича / В. Ващенко // Київська старовина. – 2006. – № 4. – С. 61–69.


20.    Воропаєва, Т.  Проблема реконструкції Київського Пантеону 980 р. в працях М. Костомарова / Т. Воропаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 12–15.


21.    Гарасим, Я. І.  Фольклористична методологія Миколи Костомарова : культурно-історичні виміри / Я. І. Гарасим // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник. – Київ : Знання, 2009. – С. 105–125.


22.    Гончар, О. Т.  Микола Костомаров у пошуках історичного портрета Івана Мазепи (за епістолярними джерелами) / О. Т. Гончар // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 190–198.


23.    Гончар, О. Т.  Українофільська діяльність М. Костомарова у дзеркалі його епістолярію (середина 1850-х – початок 1860-х рр.) / О. Т. Гончар // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 34–49. – Бібліогр. в кінці ст.


24.    Гончар, О. Т.  «Людина науки, закохана в неї...» : [М. І. Костомаров] / О. Т. Гончар // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 107–112.


25.    Горленко, О.  Особливості індивідуального поетичного стилю Миколи Костомарова (на прикладі поеми «Наталя») / О. Горленко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2004. – Вип. 1(14). – С. 29–38.


26.    Грабовський, І.  Передумови формування ідей рівності жінок та чоловіків у вітчизняній історіософській традиції (на прикладі творчої спадщини Миколи Костомарова) / І. Грабовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 26–28.


27.    Грегуль, Г.  Повість Віктора Петрова «Аліна і Костомаров»: чи «так треба писати біографії великих людей?» / Г. Грегуль // Слово і час. – 2004. – № 11. – С. 23–27.

 

28.    Громяк Р.  Внесок харківської школи романтиків у розвиток української літературної критики. М. І. Костомаров як критик // Історія української літературної критики (від початків до кінця ХIХ століття) / Роман Гром’як. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. – С. 66–72.


29.    Грушевський, М.  Українська історіографія і Микола Костомаров : пам’яті М. Костомарова у двадцять п’яті роковини його смерті / М. Грушевський // Молода нація. – 2002. – № 1(22). – С. 90–108.


30.    Дмитрів, І. С.  Суспільно-політичні погляди М. Костомарова / І. С. Дмитрів, Я. М. Гладкий // Науковий збірник історичного факультету Тернопільського педінституту. – 1995. – Вип. 2, ч. 2. – С. 40–45. – Бібліогр. в кінці ст.


31.    Донік, О.  Співробітництво Миколи Костомарова з журналом «Киевская старина» (1882–1884 рр.) / О. Донік // Україна–Європа–Світ. – 2013. – Вип. 12. – С. 220–224. – Бібліогр. в кінці ст.


32.    Дутко, О. М.  Ідея вільного університету у спадщині М. Костомарова (1817–1885) / О. М. Дутко // Педагогічні науки. – 2007. – Вип. 46. – С. 18–22.


33.    Ємець, Т.  Вплив М. Костомарова на формування поглядів В. Вернадського: українознавчий вимір / Т. Ємець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 15–18.


34.    Єременко, О.  Міфологічні балади Миколи Костомарова / О. Єременко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 1999. – Вип. 2(5). – С. 141–148. – Бібліогр. в кінці ст.


35.    Зленко, Г.  Кілька рисок до портрета Миколи Костомарова / Г. Зленко // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2010. – № 9. – С. 12–13.


36.    Іванко, А.  Український Кремуцій Корд – М. І. Костомаров / А. Іванко // Визначні особистості в історії України. – Київ : Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 2. – С. 55–72.


37.    Іванова, Л.  Державницька концепція М. Костомарова / Л. Іванова // Історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 27–35.


38.    Історія інтерпретації літературного твору як відбитки історичного жанру. М. Костомаров // Основи української літературно-наукової критики / Т. Білецький ; упоряд. М. М. Ільницький. – Київ : Либідь, 1998. – С. 92–106.


39.    Карпенко, М. О.  М. О. Максимович, М. І. Костомаров, О. О. Потебня: до концепції словесного символу в східнослов’янському мовознавстві / М. О. Карпенко // О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 338–345. – Бібліогр. в кінці ст.


40.    Каушлієв, Г.  Краєзнавчі студії вітчизняних мандрівників в Криму (30–50-ті рр. ХІХ ст.) : [М. Костомаров] / Геннадій Каушлієв // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С.  6–13. – Бібліогр. в кінці ст.


41.    Козачок, Я.  «Дві руські народності» Миколи Костомарова в національному ідейно-естетичному концепті / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2006. – Вип. 2(20). – С. 170–182.


42.    Козачок, Я.  Ідейно-естетичний концепт національного в російськомовній прозі Миколи Костомарова (на матеріалі повісті «Кудеяр») / Я. Козачок // Мандрівець. – 2004. – № 2. – С. 26–33.


43.    Козачок, Я.  Остання дискусія Миколи Костомарова / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2000. – Вип. 2(7). – С. 75–87.   

 

44.   Козачок, Я.  Панорама і характер ретро- і перспективи в національному концепті Миколи Костомарова / Я. Козачок // Київська старовина. – 2006. – № 5. – С. 28–35.


45.    Козачок, Я.  Педагогічні ідеї в діяльності та художній спадщині Миколи Костомарова / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2004. – № 1. – С. 28–34.


46.    Козачок, Я.  Проблеми рідномовної освіти і літератури в публіцистиці Миколи Костомарова / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2004. – Вип. 1(14). – С. 73–83.


47.    Козачок, Я.  Публіцистика М. І. Костомарова і питання панрусизму / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 3. – С. 240–246.


48.    Козачок, Я.  Публіцистика Миколи Костомарова в сучасному ідейному, естетичному та освітньому дискурсах / Ярослав Козачок // Соціальні комунікації. – 2012. – С. 3–13. – Бібліогр. в кінці ст.


49.    Козачок, Я.  Публіцистика Миколи Костомарова і українська ідея в 60-х роках XIX століття : «український сепаратизм» / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 1999. – Вип. 2(5). – С. 149–162. – Бібліогр. в кінці ст.


50.    Козачок, Я.  Українсько-польські взаємини в публіцистиці Миколи Костомарова / Ярослав Козачок // Сучасний погляд на літературу. – 2004. – Вип. 9 : Пам’яті академіка Петра Хропка. – С. 283–295. – Бібліогр. в кінці ст.


51.    Козачок, Я.  Фольклор у світоглядно-естетичній генезі творчості Миколи Костомарова / Я. Козачок // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 2(10). – С. 320–329.


52.    Короленко, Б.  Кримські сторінки з життя й творчості М. Костомарова / Б. Короленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 24–26.

 

53.   Костомаров Микола Іванович // Історія педагогіки України в особах : навчальний посібник для вищих пед. навч. закладів / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Університетська книга, 2005. – С. 70–73.

 

54.   Костомаров Микола Іванович (1817–1885) // Українська філософія в іменах : навчальний посібник / І. В. Огородник, М. Ю. Русин ; за ред. М. Ф. Тарасенка. – Київ : Либідь, 1997. – C . 148–152.

 

55.   Костомаров Микола Іванович : український і російський історик, етнограф, фольклорист, письменник // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред.

І. Ф. Кураса. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 455–456.

 

56.   Костомаров Микола Іванович // Філософська думка в Україні : біобібліографічний словник / В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик [та ін.]. – Київ : Пульсари, 2002. – С. 102–110.

 

57.   М. Костомаров // Українська історіографія ХIХ – початку ХХ століть: основні напрями і концепції /

К. К. Кондратюк ; ред. Н. Л. Бічуя. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2002. – С. 79–97.

 

58.    Кохання дивними стежками ходить... : [історія кохання Миколи Івановича Костомарова] / підгот. Олена Ваколюк // Свобода. – 2014. – 16 квіт. (№ 31). – С. 10.


59.    Кратко, М.  «Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними» : до 160-річчя від часу заснування Кирило-Мефодіївського братства / М. Кратко // Світогляд. – 2007. – № 2. – С. 4–11.


60.   Лук, М.  Феномен ментальності народу в історіософських концепціях українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) / М. Лук // Освіта і управління. – 2006. – № 3/4. – С. 180–186.


61.    Любар, О. О.  Освітній рух першої половини XIX ст. Педагогічна думка українських просвітителів Т. Г. Шевченка, М. І. Костомарова, П. О. Куліша / О. О. Любар, М. І. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навчальний посібник / за ред. О. О. Любара. – Київ : Знання, 2003. – С. 185–201.


62.    Морозов, Д.  Концептуальні ідеї теорії історико-демократичного федералізму Миколи Костомарова / Д. Морозов // Історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 34–42.


63.    Морська, Н.  Екзистенціально-ірраціональні філософські міркування кирило-мефодіївців (М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко) / Н. Морська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Філософія. – 2003. – Вип. 11. – С. 9–17.


64.    Мостова, Л.  Літературне «народовство» М. Костомарова. Український сегмент / Людмила Мостова // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – 2007. – Вип. 28, ч. 1. – С. 199–212. – Бібліогр. в кінці ст.


65.    Мостяєв, О.  Теоретико-методологічна матриця українознавства та місце в ній поглядів М. Костомарова та В. Липинського / О. Мостяєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 7–12.


66.    Наумова, Н.  Міцкевич, Гулак, Костомаров і «Книга буття...» : національна ідея двох визначних документів ХІХ століття / Н. Наумова // Літературна Україна. – 2015. – 10 груд. (№ 47). – С. 8–9.


67.    Некряч, О.  Основні концепти історіософії Тараса Шевченка і Миколи Костомарова / О. Некряч // Шевченкознавчі студії. – 2009. – Вип. 11. – С. 155–160.


68.    Павлишин, М.  Костомаров, рецензенти, публіка / М. Павлишин // Кур’єр Кривбасу. – 2015. – № 311/313. – С. 259–282.


69.    Пасько, І.  «Костомарівська» наука і шевченківська поезія на тлі доби / І. Пасько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 18–21.


70.    Підгорна, Л.  Микола Костомаров в еволюції міфологічних студій / Л. Підгорна // Мандрівець. – 2005. – № 5. – С. 42–49.


71.    Пінчук, Ю.  Богдан Хмельницький і його доба у дзеркалі полеміки Михайла Максимовича з Миколою Костомаровим / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 3–7.


72.    Пінчук, Ю.  Гетьманство Івана Виговського в інтерпретації Миколи Космтомарова / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 54–59.


73.    Пінчук, Ю.  З історії творчих взаємин П. О. Куліша та М. І. Костомарова / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 95–99.

 

74.   Пінчук, Ю.  Микола Костомаров і Володимир Антонович: єдність ідей та відмінність методології / Ю. Пінчук, О. Кіян // Історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 43–51.


75.    Пінчук, Ю.  Микола Костомаров: людина, вчений, громадський діяч : до 190-річчя від дня народження / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 3–16.


76.    Пінчук, Ю.  Монографія М. Костомарова «Мазепа» як чинник формування самоусвідомлення української нації / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 3–18.


77.    Пінчук, Ю.  Спогади Катерини Юнге про Тараса Шевченка і Миколу Костомарова: історико-біографічне значення / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2004. – № 8. – С. 42–49.


78.    Пінчук, Ю.  Студія М. Костомарова «Гетьманство Многогрішного» в контексті творення української етнічної ідентичності / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 36–44.


79.    Пінчук, Ю. А.  Відображення елементів української національної ідеї в науковій творчості М. І. Костомарова / Ю. А. Пінчук // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 78–88.


80.   Пінчук, Ю. А.  Питання національного самоусвідомлення у студії М. Костомарова «Гетманство Бруховецкого» / Ю. А. Пінчук // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 179–189.


81.    Працьовитий,  В.  Мотив зради у трагедії Миколи Костомарова «Сава Чалий» / В. Працьовитий // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 1(9). – С. 178–194.


82.    Просвітницька діяльність М. І. Костомарова / С. В. Білецька, В. М. Білик, Н. О. Борисенко [та ін.] // Історія педагогіки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Г. В. Троцко. – Харків : ХНПУ, 2008. – С. 359–363.

 

83.   Сондерс Д.  Микола Костомаров і творення української етнічної ідентичності / Д. Сондерс ; пер. з англ. Р. Ткачук // Київська старовина. – 2001. – № 5. – С. 21–33.


84.    Сорочук, Л.  Наукові фольклорно-етнографічні пошуки Миколи Костомарова / Людмила Сорочук // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – 2007. – Вип. 28, ч. 1. – С. 265–271. – Бібліогр. в кінці ст.


85.    Ткачук, М.  Літературний портрет Миколи Костомарова / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2008. – Вип. 2(24). – С. 149–165.


86.    Федорченко, І.  Проблема українського національного характеру в науковій спадщині М. Костомарова / І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 21–24.


87.    Хоменко, О.  Методологічні підстави осмислення феномену словесності у теоретичному дискурсі Тараса Шевченка та Миколи Костомарова / Олександр Хоменко // Українознавство. – 2013. – № 3/4. – С. 26–43. – Бібліогр. в кінці ст.


88.    Ціпко, А.  «Слов’янська міфологія» Миколи Костомарова у грунтуванні культурного «битія» українського народу / А. Ціпко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 4–6.


89.    Чалая, Т.  Об «украинофильстве» Н. И.  Костомарова / Т. Чалая // Історичний журнал. – 2004. – № 3. – С. 63–67.


90.    Шудря, М.  Трагедія із щасливою розв’язкою : [про М. І. Костомарова] / М. Шудря // Пам’ять століть. – 2005. – № 1. – С. 33–35.


91.    Шуст, Т.  Інтерпретація М. Костомаровим ролі Польщі у історії України в XVI–XVII ст. / Тарас Шуст // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. Гнатюка, 2012. – С. 198–201. – Бібліогр. в кінці ст.


92.    Ягушкіна, В.  Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова / Віта Ягушкіна // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 16. – С. 347–350. – Бібліогр. в кінці ст.


93.    Янкевич, В. Ф.  «Він – гордість України і надбання слов’янського світу» : нарис життя і діяльності Миколи Костомарова / В. Ф. Янкевич // Гуманітарні науки. – 2004. – № 2. – С. 173–191.


94.    Ясь, О. В.  Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмельницького в одноіменній монографії М. І. Костомарова / О. В. Ясь // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 89–106.

 

95.   Яценко, М.  Минуле проростає у сучасність : романтична драматургія Миколи Костомарова / Михайло Яценко // Слово і час. – 1992. – № 5. – С. 3–8.

Підготувала
Н. І. Пельо
травень 2017 р.

(95 джерел)

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners