ГЕРОЇЧНІ СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.
(100 років від початку подій)

25

 

 

 

 

 

 

 

«Було б помилково говорити про поразку Української революції. Вона не досягла своєї остаточної мети, але вона внутрішньо переродила суспільство України, вона створила Україну як модерну політичну націю. На цьому фундаменті з цього часу розвивається все дальше українське життя».

/ Іван Лисяк-Рудницький /

 

   2017 рік проголошено Роком Української революції 1917–1921 рр. Президент України Петро Порошенко підписав Указ, згідно з яким одним із пріоритетів діяльності органів державної влади протягом 2017–2021 рр. визначено вшанування пам’яті учасників подій Української революції початку ХХ ст.

   Революційні події  в Україні стали логічним наслідком розвитку подій, що відбувалися в контексті європейської історії. У лютому 1917 р. розпалася Російська імперія, до складу якої входила більшість українських земель, а в 1918 р. така сама доля спіткала й Австро-Угорську монархію, під владою якої перебували західноукраїнські землі. Ключовим рушієм революції був український народ і його політична еліта, що еволюціонувала від ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення власної державної незалежності.
   Революція 1917–1921 рр. була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції, відроджувалася культура. Саме під час Української революції було проголошено незалежність України, продемонстровано можливість цивілізованого демократичного збирання територій в єдину суверенну державу. Це був вагомий досвід державницько-правової розбудови України.
   Українській політичній еліті не вдалося повною мірою втілити в життя ідею відродження державності. Це було обумовлено не лише зовнішніми геополітичними чинниками, небажанням держав-переможниць у Світовій війні бачити Україну самостійною, а й проблемами внутрішнього характеру. Йдеться про недостатню консолідацію суспільних верств, гострі ідейні протиріччя політичної еліти, недооцінку значення збройних сил у захисті державного суверенітету, слабкість мобілізаційних зусиль урядів, прорахунки у виборі стратегічних союзників.

 

Інформаційний список літератури

 

1.  The Ukraine, 1917–1921: A Study in Revolution / editor by T. Hunczak. – Cambridge : Harvard University, 1977. – 425 p.


2.  Бандера, С.  Перспективи української революції / С. Бандера. – Київ : Інститут національного державознавства, 1999. – 621 с.


3.  Винниченко, В. К.  Відродження нації : [у 3 ч.] Ч. 1 : Доба Української Центральної Ради: період перший / В. К. Винниченко ; відп. за вип. Н. П. Ганник. – Репринтне вид. 1920 р. – Київ : Політвидав України, 1990. – 348 с. – (Бібліотека репринтних видань).


4.  Винниченко, В. К.  Відродження нації : [у 3 ч.] Ч. 2 : Історія української революції: марець 1917 р. – грудень 1919 р. / В. К. Винниченко ; відп. за вип. Н. П. Ганник. – Репринтне вид. 1920 р. – Київ : Політвидав України, 1990. – 328 с. – (Бібліотека репринтних видань).


5.  Винниченко, В. К.  Відродження нації : [у 3 ч.] Ч. 3 : Історія української революції: марець 1917 р. – грудень 1919 р. / В. К. Винниченко ; відп. за вип. Н. П. Ганник. – Репринтне. вид. 1920 р. – Київ : Політвидав України, 1990. – 542 с. – (Бібліотека репринтних видань).


6.  Герої Крут : лицарський подвиг юних українців 29 січня 1918 року / упоряд. І. Ільєнко. – Дрогобич : Відродження, 1995. – 348 с.


7.  Герої Крут – Герої України / упоряд. Є. Філь. – Тернопіль : Астон, 2008. – 152 с.


8.  Гірняк, Н.  Останній акт трагедії Української Галицької Армії : спогади / Н. Гірняк. – Нью-Йорк : Видавництво Українського Військово-Історичного Ін-ту в США, 1959. – 281 с.


9.  Гордієнко, В.  Українська Галицька Армія / В. Гордієнко. – Львів : Меморіял, 1991. – 112 с.


10.  Західно-Українська Народна Республіка, 1918–1923 : уряди, постаті / О. Аркуша, З. Баран, О. Боднар [та ін.] ; упоряд.: М. Литвин, І. Патер, І. Соляр. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 350 с.


11.  Іванис, В.  Симон Петлюра – Президент України / В. Іванис. – Репринтне вид. – Київ : Наукова думка, 1993. – 270 с.


12.  Книш, З.  ЗУНРО. Західно-Українська Національно-Революційна Організація : історико-політичний нарис / З. Книш. – Торонто : Срібна сурма, 1974. – 304 с.


13.  Коваль, Р.  Коли кулі співали : біографії отаманів Холодного Яру і Чорного лісу / Роман Коваль ; ред. О. Коваль. – Київ : Діокор, 2006. – 624 с.


14.  Коваль, Р. М.  Багряні жнива Української революції : 100 історій учасників Визвольних змагань : воєнно-історичні нариси / Роман Коваль ; передм. Л. Череватенка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Діокор, 2006. – 404 с.


15.  Корновенко, С. В.  Українська революція : історичні портрети / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. П. Реєнт. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 288 с.


16.  Корновенко, С. В.  Українська революція : навчальний посіб. для студ. історичних факультетів вузів / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. П. Реєнт. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 432 с.


17.  Корновенко, С. В.  Українська революція : хрестоматія для студ. історичних факультетів вузів / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. П. Реєнт. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 176 с.


18.  Крути : збірка у пам’ять героїв Крут / упоряд.: О. Зінкевич, Н. Зінкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – 422 с.


19.  Кульчицький, С. В.  Володимир Винниченко  / С. В. Кульчицький, В. Ф. Солдатенко. – Київ : Вид. дім «Альтернативи», 2005. – 376 с. – (Особистість і доба).


20.  Литвин, М. Р.  Військова еліта Галичини / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2004. – 376 с.


21.  Мазепа, І.  Україна в огні й бурі революції. 1917–1921. : [у 3 кн.] Кн. 1 : Центральна Рада – Гетьманщина. Директорія / І. Мазепа. – [Б. м.] : Прометей, 1950. – 210 с.


22.  Мазепа, І.  Україна в огні й бурі революції. 1917–1921. : [у 3 кн.] Кн. 2 : Кам’янецька доба – Зимовий похід / І. Мазепа. – [Б. м.] : Прометей, 1951. – 245 с.


23.  Мазепа, І.  Україна в огні й бурі революції. 1917–1921. : [у 3 кн.] Кн. 3 : Польсько-український союз. Кінець збройних змагань УНР / І. Мазепа. – [Б. м.] : Прометей, [195-?]. – 222 с.


24.  Мірчук, П. Українська державність : 1917–1920 / Петро Мірчук. – Філадельфія : [б. в.], 1967. – 400 с.


25.  Надія і розчарування українства : до 90-річчя підписання Варшавського договору між УНР і Річчю Посполитою Польською / упоряд., вступ. стаття, заг. ред. В. Сергійчука. – Київ : Сергійчук М. І., 2010. – 263 с.


26.  Посівнич, М.  Степан Бандера – життя, присвячене боротьбі / М. Посівнич ; відп. ред. П. Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – 112 с.


27.  Сергійчук, В. І.  Симон Петлюра / Володимир Сергійчук. – [2-ге вид., допов.]. – Київ : Сергійчик М. І., 2009. – 568 с. – (Українські державники).


28.  Сергійчук, В. І.  Українська соборність : відродження українства в 1917–1920 роках / В. І. Сергійчук. – Київ : Українська видавнича спілка, 1999. – 412 с.


29.  Солдатенко, В. Ф.  Українська революція : історичний нарис: монографія / В. Ф. Солдатенко. – Київ : Либідь, 1999. – 976 с.


30.  Українська революція 1917–1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наук. читань (Київ, 2008 р.) / відп. ред. В. Ф. Верстюк. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 176 с.


31.  Українська революція і державність (1917–1920) / Т. А. Бевз, Д. В. Вендєнєєв, І. Л. Гошуляк [та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 247 с.


***

32.  Бій під Крутами: відомі й невідомі сторінки // Сучасна школа України. – 2016. – № 10. – С. 17–27.


33.  Білоусько, О.  Українська революція 1917–1921 рр. / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України. – 2014. – № 3. – С. 4–6.


34.  Бойко, І.  Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917–1921 рр.: уроки для сучасної України / І. Бойко // Право України. – 2016. – № 1. – С. 182–191. – Бібліогр.в кінці ст.


35.  Бойко, О. Д.  Бій під Крутами: історія вивчення / О. Д. Бойко // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 43–54.


36.  Бойко, О.  Героїчна сторінка Української революції. Бій під Крутами / Олена Бойко // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 44–47. – Бібліогр. наприкінці ст.


37.  Бойко, О.  Збирання українських земель у єдиній соборній державі в часи Української революції / Олена Бойко // Історія України. Шкільний світ. – 2012. – № 21/22. – С. 24–28. – Бібліогр. наприкінці ст.


38.  Бойко, О. Д.  Проблеми історії Української революції (1917–1921 рр.) в «Українському історичному журналі» / О. Д. Бойко // Український історичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 82–92.


39.  Бойко, Ю.  Участь Євгена Чикаленка у процесах державотворення в добу української революції 1917–1919 / Ю. Бойко // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Історія. – 2006. – Вип. 87/88. – С. 63–66.


40.  Бушанський, В.  Крути: бій проти «духовного закріпачення» / В. Бушанський // Віче. – 2006. – № 1–2. – С. 3.


41.  Великочний, В.  Українська соборність 1918–1919 рр.: від перших історико-мемуарних праць до сучасних парадигм історіографії / В. Великочний // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 32–38.


42.  «Вільне козацтво» в українській революції 1917–1921 рр. // Історія українського козацтва : нариси : в 2 т. – Київ, 2007. – Т. 2. – С. 415–460.


43.  Гайдук, В.  Стежками героїчної боротьби за соборну українську державу / Віктор Гайдук // Наука і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 36–43.


44.  Гай-Нижник, П.  «Requisitio» Української Центральної Ради – політика революційної доцільності чи державотворчої безпорадності? / П. Гай-Нижник // Пам'ять століть. – 2006. – № 6. – С. 78–86.


45.  Гошуляк, І.  Михайло Грушевський – видатний соборник України / І. Гошуляк, П. Коріненко // Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики. – 2012. – С. 274–283.


46.  Дацків, І.  Проблема соборності України на Брестських переговорах 1918 р./ І. Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 5. – С. 20–26.


47.  Дем’янюк, О.  Волинь і Галичина у державницьких поглядах Михайла Грушевського / О. Дем'янюк // Київська старовина. – 2008. – № 4. – С. 71–80.


48.  Добржанський, О. В.  Соборницькі прагнення українців Буковини восени 1918 р. / О. В. Добржанський // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 28–38.


49.  Ільницький, В.  Степан Бандера – ідеолог і теоретик української національної революції / В. Ільницький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2007. – Вип. 2. – С. 88–93.

 

50.  Корольов, Г.  Гетьманат Павла Скоропадського 1918 р. : уявлення та образи сучасної історіографії / Геннадій Корольов // Історія України. Шкільний світ. – 2012. – № 21/22. – С. 20–23. – Бібліогр. наприкінці ст.


51.  Любовець, О.  Уряди української Держави П. Скоропадського / О. Любовець // Історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 3–13.


52.  Марченко, Я.  Вовчухівська операція УГА – генеральна битва за Львів / Ярослав Марченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2011. – Вип. 2. – С. 39–46. – Бібліогр. наприкінці ст.


53.  Машкін, А.  «Зречемося ми світу старого!...», або дещо про характер української національно-демократичної революції 1917 року / А. Машкін // Історія в школі. – 2007. – № 2. – С. 1–5.


54.  Мина, Ж.  Військово-політичне становище УГА восени 1919 року: причини та наслідки переходу на сторону Добровольчої армії генерала Денікіна / Жанна Мина // Геноцид України в ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки. – Львів : [Добрий друк], 2013. – С. 52–59.


55.  Митрофаненко, Ю.  Холодний Яр в історії Української революції 1917–1920-х pp. / Юрій Митрофаненко // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. – № 6. – С. 44–48.


56.  Михальчук, П.  Листопадова національно-демократична революція 1918 року на західноукраїнських землях у контексті сьогодення / П. Михальчук // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2004. – Вип. 1. – С. 103–112.


57.  Нас не роз’єднати, як не спинити течії Дніпра : [День Соборності України] // Голос України. – 2016. – 22 січ. (№ 11). – C. 1, 4–5.


58.  Олещук, І.  Степан Бандера – ідеолог і теоретик української національно-визвольної революції / Ігор Олещук // Рада. – 2012. – № 1. – С. 47–48.


59.  Осташко, Т. С.  Павло Скоропадський – лідер українського гетьманського руху / Т. С. Осташко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 96–109.


60.  Полянський, О.  Західно-Українська Народна Республіка в контексті Української національної революції 1917–1921 рр. / О. Полянський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 3. – С. 80–83.


61.  Полянський, О.  Золотий лев на синім полі : до 95-річчя ЗУНР: виникнення, становлення, причини поразки та історичні уроки листопадових подій 1918–1920 рр. / Олег Полянський // Вільне життя. – 2013. – 1 листоп. (№ 88). – С. 6.


62.  Полянський, О.  Золотий лев на синім полі : до 95-річчя ЗУНР: виникнення, становлення, причини поразки та історичні уроки листопадових подій 1918–1920 рр. / Олег Полянський // Вільне життя. – 2013. – 8 листоп. (№ 90). – С. 5. – Закінч. Поч.: № 88.


63.  Полянський, О.  Українська національна революція 1917–1920 рр. в історичній концепції Валентина Мороза / О. Полянський // Мандрівець. – 2010. – № 2. – С. 16–22.


64.  Проблеми української революції 1917–1920 рр.: матеріали «круглого столу» // Український історичний журнал. – 2003. – № 4. – С. 3–45.


65.  Рева, Н.  Бачення Д. Дорошенком причин поразки української революції 1917–1923 років / Н. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2008. – Вип. 12. – С. 28–32.


66.  Реєнт, О. П. Володимир Винниченко та його роль у створенні Генерального Секретаріату: підходи, погляди, події / О. П. Реєнт // Вісник Київського університету. Філософія. Політологія. – 2003. – № 48. – С. 36–37.


67.  Скальський, В. В.  Образ Центральної Ради у свідомості селян на початковому етапі Української революції : до 90-річчя утворення УНР / В. В. Скальський // Український історичний журнал. – 2008. – №  1. – С. 46–59.


68.  Солдатенко, В. Ф.  Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917–1920 рр. / В. Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 75–87.


69.  Харківська, Н. І.  Українська революція: хроніка подій / Н. І. Харківська, О. О. Івакін // Історія та правознавство. – 2008. – № 26. – С. 4–6.


70.  Храбан, О. Г.  Знамено Української Національної революції / О. Г. Храбан // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу, 2004. – Т. 9. – С. 83–95.


71.  Шевченко, В.  Українська Центральна Рада: демократизм, легітимність, правотворчість (1917–918) / В. Шевченко // Історія України. Шкільний світ. – 2005. – № 4. – С. 1–5.


72.  Щербатюк, В. Зростання свідомості українців. Національно-визвольний, селянсько-повстанський рух 1917 – початку 1920-х років / В. Щербатюк // Шевченків край : історико-етнографічне дослідження. – Київ, 2009. – С. 179–230.

                                                                                                                                 Підготувала Н. І. Пельо
                                                                                                                                 березень 2017  р. (72 джерела.)


                                                                                                                                

 

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks