Науково-педагогічна діяльність Вікторії Романівни Олексюк
(до 45-річчя від дня народження педагога,
кандидата психологічних наук, доцента)

oleksyk   Олексюк Вікторія Романівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 1994 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і психологія». З 1994 по 2003 рік працювала асистентом кафедри психології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти.
     З 2003 року працює асистентом, а з 2015 року – доцентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У вересні 2009 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху».
     Є автором робочих програм з теоретичних та практично-орієнтованих психологічних дисциплін: «Вікова психологія», «Основи патопсихології», «Психологія мотивації», «Основи сугестопедії», «Патопсихологічна діагностика відхилень у розвитку дітей», «Основи психосоматики».
     Олексюк Вікторія Романівна – автор більше 20 наукових та навчально-методичних праць, з них два навчально-методичних посібники; співавтор колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика» (2016 р.). Постійно здійснює керівництво науковою роботою студентів.
     У 2014–2015 роках закінчила базовий курс з «Позитивної психотерапії».

 

Інформаційний список літератури

 

Олексюк Вікторія Романівна – асистент // Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: сторінки історії та сьогодення, 2001–2011 рр. / [редкол.: В. Чайка, В. Поліщук, Ю. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. В. Кравця]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 109

 

Наукові праці


1.    Олексюк, В.  Здатність до аутокомунікації в системі становлення професійних вмінь та навичок майбутнього практичного психолога / Вікторія Олексюк // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27–28 лютого 2003 р. / редкол.: М. І. Дідора, Г. К. Радчук, С. В. Іщук. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Ч. 1. – С. 192–200. – Бібліогр. в кінці ст.

 

2.  Олексюк, В.  Категорія життєвого шляху у психології: сутнісний зміст і основні аспекти дослідження / В. Олексюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2005. – Вип. 10, ч. 2. – С. 103–110.

 

3.    Олексюк, В.  Оптимізація процесу усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Вікторія Олексюк. – Тернопіль, ТНПУ, 2010. – 70 с.

 

4.  Олексюк, В.  Особливості впливу інститутів соціалізації на становлення світоглядних уявлень молодших школярів / Вікторія Олексюк // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т. М. Титаренко, В. О. Васютинський, П. П. Горностай [та ін.]. – Київ : Міленіум, 2011. – Вип. 28(31). – С. 73–81.

 

5.    Олексюк, В. Р.  Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху : дис. ... канд. психологічних наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Олексюк Вікторія Романівна ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника ; наук. кер. О. Л. Кононко. – Івано-Франківськ, 2009. – 234 с.

 

6.    Олексюк, В. Р.  Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психологічних наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Олексюк Вікторія Романівна ; Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 20 с.

 

7.    Олексюк, В. Р.  Особливості усвідомлення молодшими школярами часової динаміки власного життя / В. Р. Олексюк // Наука і освіта. – 2011. – № 11. – С. 112–116. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8.    Олексюк, В.  Особливості уявлень молодших школярів про можливості суб’єктної організації власного життя / Вікторія Олексюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 102–109.– Бібліогр. в кінці ст.

 

9.    Олексюк, В.  Особливості ціннісно-смислової сфери у другій половині дитинства : [молодший шкільний вік] / Вікторія Олексюк // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 96–103. – Бібліогр. в кінці ст.

 

10.    Олексюк, В. Р.  Патопсихологічна діагностика відхилень у розвитку дітей : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Р. Олексюк. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 95 с.

 

11.    Олексюк, В. Р.  Поняття життєвого самовизначення у психологічному дискурсі / В. Р. Олексюк // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика : монографія / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, В. Р. Олексюк [та ін.] ; [за ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 13–28. – Бібліогр. в кінці ст.

 

12.  Олексюк, В.  Психолого-педагогічні засади оптимізації процесу усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху / В. Олексюк // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць : у 12 т. / Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України ; за ред. Д. Максименка. – Київ : [Б. в.], 2008. – Т. 10, вип. 4. – С. 117–125.

 

13.   Олексюк, В.  Психомалюнок як засіб дослідження світоглядних уявлень дітей молодшого шкільного віку / Вікторія Олексюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 8. – С. 69–75. – Бібліогр. в кінці ст.

 

14.   Олексюк, В. Р.  Розвиток професійної рефлексії як детермінанта становлення майбутнього психолога суб’єктом життєвого самовизначення / В. Р. Олексюк // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика : монографія / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, В. Р. Олексюк [та ін.] ; [за ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 394–424. – Бібліогр. в кінці ст.

 

15.    Олексюк, В.  Творчий потенціал особистості як змістовий аспект її життєвого шляху / Вікторія Олексюк // Психологія і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 85–90. – Бібліогр. в кінці ст.

 

16.    Олексюк, В. Р.  Тренінг педагогічної рефлексії / В. Р. Олексюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 5. – С. 30–41. – Бібліогр. в кінці ст.


Видання у співавторстві


1.    Дідора, М. Особливості статево-рольової ідентифікації у дітей з неповних сімей / М. Дідора, В. Олексюк // Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – С. 27–29.

 

2.    Кормило, О. М.  Практична психологія: тестові завдання до державного іспиту для студ. вузів за спец. «Практична психологія» / О. М. Кормило, В. Р. Олексюк, Г. К. Радчук [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – 304 с. – Режим доступу: http://10.1.2.103/knugu-virtual/praci-vuklad/2013/Kormulo.pdf

 

3.   Кормило, О. М.  Психологія : тестові завдання до державного іспиту для студ. вузів за спец. «Психологія» / О. М. Кормило, В. Р. Олексюк, Г. К. Радчук [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 300 с. – Режим доступу: http://10.1.2.103/knugu-virtual/praci-vuklad/2013/Kormulo14.pdf

 

4.   Пеньковська, Н.  Особливості розвитку рефлексії у молодших школярів / Наталія Пеньковська, Вікторія Олексюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – № 2. – С. 23–26. – Бібліогр. в кінці ст.

 

5.   Психологія : тестові завдання до державного іспиту для студ. вузів за спец. «Психологія», «Практична психологія» за вимогами кредитно-трансферної системи / Т. Б. Семків, Н. М. Пеньковська, В. Р. Олексюк [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 190 с.

 

6.   Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика : монографія / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук,  В. Р. Олексюк [та ін.] ; [за ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – 480 с.

 

                                                                                                                                Підготувала Н. І. Пельо
                                                                                                                                грудень 2016 р. (23 джерела).

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners