pavx«Професійно-педагогічна майстерність Павха Ігора Івановича»
(до 65-річчя від д/н канд.. техн.. наук, доц. к-ри машинознавства та комп’ютерної інженерії)

 

 

 

Довідково-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

Праці

 

 

1.    Павх, І. І.  Обгрунтування параметрів сепараторних стрічкових транспортерів бурякозбиральних машин : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук : 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Павх, Ігор Іванович ; Луц. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2000. – 19 с.

 

2.    Павх, I. I.  Обгрунтування параметрiв сепараторних стрiчкових транспортерiв бурякозбиральних машин : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Павх, Ігор Іванович ; Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2000. – 149 с.

 

3.    Павх, І. І.  Особливості вивчення навчальної дисципліни "Деталі машин" у контексті вимог Болонського процесу / І. І. Павх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – № 3 : Спецвипуск. – С. 76–80.

 

4.    Павх, І. І.  Теорія механізмів і машин : навчально-методичний посібник для денної та заочної форми навчання / І. І. Павх ; ТДПУ. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 77 с.

 

5.    Павх, І. І.  Особливості формування техніко-механічних понять учнями середніх шкіл / І. Павх // Трудова підготовка у ІІІ тисячолітті: зміст і технології. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – С. 31–32.

 

6.    Павх, І. І.  Теорія механізмів і машин : навчально-методичний посібник для денної та заочної форми навчання / І. І. Павх ; ТДПУ. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 77 с.

 

7.    Павх, І. І.  Формування в учнів раціоналізаторських умінь у процесі трудового навчання / І. Павх // Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 жовт. 2007 р. / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 5–7.

 

Видання у співавторстві

 

1.    Використання комп'ютерних технологій у процесі викладання технічних дисциплін / Р. Горбатюк, І. Павх, В. Жаховський, І. Луцик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – № 3. – С. 184–189.

 

2.    Гевко, Р. Б.  Машини сільськогосподарського виробництва : навчальний посібник / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, І. І. Павх. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 251 с.

 

3.    Гевко, Р. Б.  Система машин і механізмів АПК : навчальний посібник / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, І. І. Павх. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 264 с.

 

4.    Горбатюк, Р. М.  Застосування інформаційних технологій у процесі професійної підготовки інженерів-педагогів / Р. М. Горбатюк, І. І. Павх, І. Б. Луцик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 9. – С. 144–147.

 

5.    Горбатюк, Р. М.  Комп'ютерні технології як основа оптимізації навчального процесу / Р. М. Горбатюк, В. С. Федорейко, І. І. Павх // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 верес. / голов.. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 27–28.

 

6.    Горбатюк, Р. М.  Організація модульного контролю знань студентів з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" / Р. М. Горбатюк, І. І. Павх // Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 15–16 травня 2012 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 121–125. – Бібліогр. в кінці ст.

 

7.    Імітаційне комп'ютерне моделювання як ефективний засіб підготовки майбутніх учителів технології та інженерів-педагогів / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк, І. І. Павх, М. І. Рутило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : випуск присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 3. – С. 327–333. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8.    Оцінка ринкової вартості та конкурентоспроможності машин і технологій : навчальний посібник / Р. Б. Гевко, А. Д. Гарькавий, Б. Б. Гладич [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 199 с.

 

9.    Техніко-економічне обгрунтування застосування машин, обладнання і технологій : навчальний посібник / Р. Б. Гевко, Б. Б. Гладич, І. І. Павх, Т. П. Соломка. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 164 с.

 

10.    Технологічна освіта : орієнтовні тестові завдання для держ. атестації бакалаврів за спец. "Технологічна освіта", "Обслуговуюча праця". Ч. 2 / І. Й. Бочар, В. С. Федорейко, І. М. Мамус [та ін.] ; [за ред. І. Й. Бочара]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – 232 с.

 

11.    Технологічна освіта : орієнтовні тестові завдання для держ. атестації бакалаврів за спец. "Технологічна освіта", "Технічна праця". Ч. 1 / І. Й. Бочар, В. С. Федорейко, Б. В. Струганець [та ін.] ; [за ред. І. Й. Бочара]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – 228 с.

 

12.    Ткаченко, І.  Інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу як засіб формування навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів / І. Ткаченко, І. Павх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2003. – № 3. – С. 30–34.

 

13.    Трудове навчання : орієнтовні тестові завдання для державної атестації бакалаврів за спец. "Технічна праця" і "Обслуговуюча праця" / Й. М. Гушулей, В. С. Федорейко, І. Й. Бочар [та ін.] ; за ред. І. І. Павха. – Відкоректов. і допов. вид. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 185 с.

 

Список підготувала Беновська І. В.

серпень 2016 (20 джерел)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners