Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:


«Проектна діяльність як важливий аспект освіти»

 

Загальноосвітня школа


1.    Берестнева, Е. В.  Проектная деятельность учащихся начальной школы / Е. В. Берестнева // Начальная школа. – 2011. – № 6. – С. 15–17.

 

2.    Білик, В.  Проектна діяльність – основа розвитку творчих здібностей молодших школярів / Віра Білик // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 6–8.

 

3.    Біліменко, Л.  Актуальність та значущість проектної діяльності / Людмила Біліменко // Початкова школа. – 2011. – № 6. – С. 38–39.

 

4.    Вебер, С. А.  О механизме реализации личностных ресурсов старшеклассников через проектную деятельность / С. А. Вебер // Воспитание школьников. – 2013. – № 1. – С. 16–23.

 

5.    Власенко, В. А.  Проектная деятельность в информационно-коммуникационной образовательной среде / В. А. Власенко // Народное образование. – 2012. – № 1. – С. 196–200.

 

6.    Гудкова, Т. В.  Проектная деятельность школьников как форма творческой реконструкции исторического прошлого / Т. В. Гудкова // Наука и школа. – 2013. – № 1. – С. 103–106.

 

7.    Даренко, В.  Проектная деятельность в начальной школе / В. Даренко // Учитель. – 2011. – № 6. – С. 60–61.

 

8.    Демченко, Л. В.  Проектна діяльність – умова активізації пізнавальних мотивів / Л. В. Демченко // Основи здоров'я. – 2013. – № 3. – С. 2–6.

 

9.    Заступець, В.  Проектна діяльність / Валентина Заступець // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2011. – № 46. – С. 26–28.

 

10.    Захарова, В. А.  Об одной из форм организации проектной деятельности / В. А. Захарова // Начальная школа. – 2015. – № 7. – С. 14–16.

 

11.    Иванова, М. В.  Опыт педагогического сопровождения проектной деятельности школьников / М. В. Иванова // Школа и производство. – 2013. – № 4. – С. 3–7. – Библиогр. в конце ст.

 

12.    Игнатьева, Г. А.  Проектные формы учебной деятельности обучающихся общеобразовательной школы / Г. А. Игнатьева // Психология обучения. – 2013. – № 11. – С. 20–32. – Библиогр. в конце ст.

 

13.    Каліберда, Л.  Проектна діяльність у навчальному закладі / Любов Каліберда // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 2. – С. 42–45.

 

14.    Калмыкова, В. В.  Можно ли организовать проектную деятельность на уроке? : из опыта работы / В. В. Калмыкова, Г. Р. Жафарова // Начальная школа. – 2012. – № 9. – С. 61–64.

 

15.    Кострикина, И. С.  Проектная деятельность и эффективность профессионализации старшеклассников / И. С. Кострикина, Е. Д. Порядина // Психология обучения. – 2013. – № 5. – С. 130–139. – Библиогр. в конце ст.

 

16.    Красильникова, Н. А.  Метод проектов в начальной школе / Н. А. Красильникова // Світ виховання. – 2012. – № 3. – С. 33–35.

 

17.    Криворотченко, Н.  Проектная деятельность в начальной школе / Н. Криворотченко // Учитель. – 2011. – № 5. – С. 55–60.

 

18.    Левченко, В.  Проектна діяльність в освітньому закладі / В. Левченко, О. Озеров // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 8. – С. 1–8.

 

19.    Луценко, Н.  Формування ціннісних орієнтирів дітей та молоді шляхом реалізації проектної діяльності / Наталія Луценко // Шкільна бібліотека plus. – 2012. – № 3. – С. 20–22.

 

20.    Лучкін, О.  І все ж таки... проект : проектна діяльність у навчально-виховному процесі та управлінні / О. Лучкін // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 4. – С. 25–29.

 

21.    Люшин, М. О.  Проектна діяльність громадсько-активних шкіл / М. О. Люшин // Управління школою. – 2012. – № 10/12. – С. 2–36. – Додатки.

 

22.    Маркова, И. А.  Проектная деятельность – один из факторов формирования социального опыта школьников / И. А. Маркова, Е. Н. Видяшева // Начальная школа. – 2011. – № 11. – С. 74–76.

 

23.    Мартинець, Л. А.  Проектна діяльність у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу / Лілія Астахівна Мартинець // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 3. – С. 10–13. – Бібліогр. в кінці ст.

 

24.    Мартинець, Л. А.  Проектна діяльність у професійному становленні особистості старшокласників / Л. А. Мартинець // Виховна робота в школі. – 2011. – № 4. – С. 42–55.

 

25.    Матюхин, А. Н.  Развитие коммуникативных компетенций в проектной деятельности школьников/ А. Н. Матюхин // Наука и школа. – 2013. – № 2. – С. 42–46. – Библиогр. в конце ст.

 

26.    Омельчук, Г.  Проектна діяльність : розвиток пізнавальної активності та реалізація творчого потенціалу учнів / Галина Омельчук // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2013. – № 7. – С. 12–13.

 

27.    Онопрієнко, О.  Проектна діяльність як засіб компетентнісно орієнтованого навчання / Оксана Онопрієнко // Учитель початкової школи. – 2013. – № 1. – С. 11–13.

 

28.    Печинога, Л.  Проектна діяльність у школі / Леонід Печинога // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2012. – № 8. – С. 57–63.

 

29.    Романенко, Ю.  Використання методу проектів у навчанні / Юлія Романенко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 19–22. – Бібліогр. в кінці ст.

 

30.    Тиунова, Е. Г.  Пути оптимизации процесса проектной деятельности младших школьников с использованием информационно-коммуникативных технологий / Е. Г. Тиунова // Наука и школа. – 2011. – № 3. – С. 45–48.

 

31.    Шаповалова, Е. Н.  Проектная деятельность как один из способов воспитания духовности современного человека [Текст] / Е. Н. Шаповалова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 7–10.

 

Вища школа


1.    Васильева, Е. В.  Проектная деятельность и продвижение инноваций в систему образования / Е. В. Васильева // ALMA MATER: Вестник высшей школы. – 2010. – № 9. – С. 35–38.

 

2.    Кивлюк, О.  Віртуалізація освітнього простору як прагматичний складник розвитку інформаційної педагогіки / Ольга Кивлюк // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 25–30. – Бібліогр. в кінці ст.

 

3.    Матвійків, В. П.  Застосування нелінійних мультимедійних технологій при підготовці інженера-педагога / В. П. Матвійків // Підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей: досвід, проблеми, перспективи : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 18 квітня 2013 р. / [за заг. ред. Р. М. Горбатюка]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 50–54. – Бібліогр. в кінці ст.

 

4.    Морзе, Н.  Проект "IR Met": новий крок до інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей / Наталія Морзе, Ольга Веселовська // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. – № 5. – С. 76–79.

 

5.    Никифорова, Е. И.  Проектный метод в обучении / Е. И. Никифорова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 4. – С. 42–45.

 

6.    Оршанський, Л. В.  Проектування як важлива умова професійної підготовки сучасних студентів / Л. В. Оршанський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 3. – С. 41-46. – Бібліогр. в кінці ст.

 

7.    Паляниця, І. В.  Використання переваг тривимірного проектування в навчальному процесі / І. В. Паляниця, Ю. М. Чайківська // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 верес. / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 82–83. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8.    Саукова, Н. М.  Новые подходы к использованию мультимедиа-технологий в организации учебной работы / Н. М. Саукова // Наука и школа. – 2010. – № 2. – С. 109–112.

 

9.    Шарипов, Ф. В.  Метод проектов / Ф. В. Шарипов // Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2013. – С. 99–104. – (Новая университетская библиотека).


Рекомендаційний список (40 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (червень 2016 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks