Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:


«Громадянське виховання студентів»

 

1.    Бабкіна, М.  Роль світової та української літературної спадщини у формуванні громадянської свідомості особистості [Текст] / М. Бабкіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / Редкол.: М.Вашуленко, А.Вихрущ, Л.Вознюк, В. Кравець та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – № 4. – С. 43-47.

 

2.    Барабаш, В. А.  Громадянське виховання студентів інженерних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Барабаш Вікторія Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2012. – 20 с.

 

3.    Білик, Л. І.  Формування відповідальної громадянської позиції студентства- актуальна проблема сучасного виховання [Текст] / Л. І. Білик // Проблеми освіти. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип.41. – С. 172-182.

 

4.    Бойко, І.  Роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів курсу "Історія держави і права України" [Текст] / І. Бойко // Право України. – 2015. – № 1. – С. 162–170. – Бібліогр. в кінці ст.

 

5.    Боренько, Я.  Особливості громадянських ціннісних орієнтацій студентської молоді [Текст] / Ярина Боренько // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 2. – С. 92–97. – Бібліогр. в кінці ст.

 

6.    Васянович, Г.  Принцип громадянськості й патріотизму (етико-педагогічний аспект) [Текст] / Г. Васянович // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / Редкол.: Д.Герцюк, Т.Равчина, Г.Васянович та ін. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 17-21.

 

7.    Вербицька, П.  Соціальне проектування як ефективна виховна технологія у процесі громадянського становлення особистості [Текст] / П. Вербицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М.Вашуленко, А.Вихрущ, Л.Вознюк та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 1. – С. 51-58.

 

8.    Вербицький, В.  Патріотичне виховання молоді в освітньому просторі – вимога сьогодення [Текст] / Володимир Вербицький // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : [зб. наук. пр.] / редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, С. У. Гончаренко [та ін.]. – К. : Богданова А. М., 2013. – С. 365–372. – Бібліогр. в кінці ст.

 

9.    Вовкочин, Л.  Формування громадянськості молоді в змісті та засобах виховання [Текст] / Людмила Вовкочин // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / редкол.: Г. Г. Філіпчук, І. С. Руснак, В. С. Филипчук [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 327 : Педагогіка та психологія. – С. 49–54. – Бібліогр. в кінці ст.

 

10.    Гевко, О.  Патріотичне виховання студентської молоді у педагогічних університетах України [Текст] / Оксана Гевко // Виховання дітей та молоді у демократичному суспільстві : на прикладі Польщі та України / наук. ред.: М. Чепіль, В. Петрик, М. А. Страдовскі. – Warszawa : DUX, 2013. – С. 145–161. – Бібліогр. в кінці ст.

 

11.    Гевко, О. І.  Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Гевко Оксана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 20 с.

 

12.    Гнатенко, С. А.  Складові громадянськості студентської молоді [Текст] / С. А. Гнатенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон : ХДУ, 2008. – Вип. 48. – С. 110-115.

 

13.    Гребеник, Т. В.  Організація наукових досліджень в системі громадянського виховання студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Т. В. Гребеник // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / [редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін.]. – К. : ІІТЗО, 2010. – Вип. 61. – С. 140-145. – Бібліогр. в кінці ст.

 

14.    Гриньова, М. В.  Формування совісті і відповідальності у майбутнього вчителя громадянина [Текст] / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Сер. Педагогічні науки / Гол. ред. В.О.Пащенко. – Полтава : ПДПУ, 2005. – Вип. 6 (45). – С. 85-88.

 

15.    Гурнікевич, Я.  Громадянська освіта у Польщі, здійснювана через Інтернет (на прикладі центру громадянської освіти) [Текст] / Я. Гурнікевич, Ю. Плиска // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / Редкол.: Д.Герцюк, Т.Равчина, Г.Васянович та ін. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 48-56.

 

16.    Євсюков, О.  Педагогічні умови формування громадянських якостей у майбутніх фахівців Міністерства надзвичайних ситуацій України [Текст] / О. Євсюков // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / Редкол.: М.Вашуленко, А.Вихрущ, Л.Вознюк, В.Кравець та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 9. – С. 35-41. – Професійна освіта.

 

17.    Жаровська, О. П.  Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Жаровська Олена Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 20 с.

 

18.    Зінченко, Г.  Виховання патріотичного духу студентів фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] / Г. Зінченко // Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. студ. конф., 19–21 квіт. 2013 р. / упоряд.: Гоменюк О. О., Горба Г. М., Ігнатович А. О. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 46–48.

 

19.    Игошев, Б. М.  О патриотическом воспитании студентов [Текст] / Б. М. Игошев // Мир образования. – 2008. – № 2. – С. 171-180.

 

20.    Інтернаціональне виховання студентської молоді [Текст] / [редкол. : Л. Й. Голдовський, С. М.Білак, М. І. Блецкан та ін.]. – Львів : Вища шк., 1976. – 248 с. – 1,40.

 

21.    Ісаєва, І. О.  Громадянське виховання студентів - складова виховної функції сучасного викладача [Текст] / І. О. Ісаєва // Зміст громадянської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 14 - 15 верес. 2006 р. / редкол.: І. Д. Бех, Т. К. Завгородня, А. М. Зубко та ін. – Херсон : РІПО, 2006. – С. 64-66.

 

22.    Кецик, У. В.  Виховання громадянськості майбутніх учителів на ідеях української державності [Текст] / У. В. Кецик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія / редкол.: М. І. Сметанський, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало [та ін.]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2002. – Вип. 6, ч. 2 : присвяч. 90-річчю ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – С. 80–82. – Бібліогр. в кінці ст.

 

23.    Князев, А. М.  Гражданственность [Текст] / А. М. Князев, В. С. Сорокин. – М. : Граница, 2013. – 400 с. – ISBN 978-5-94691-542-7 : 156,00.

 

24.    Кожуховська, А.  Ідея громадянського виховання в педагогічних поглядах О. П. Довженка [Текст] / Алла Кожуховська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / редкол.: Г. Г. Філіпчук, І. С. Руснак, В. С. Филипчук [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 330 : Педагогіка та психологія. – С. 71–77. – Бібліогр. в кінці ст.

 

25.    Козак, А.  Студентське самоврядування як один із елементів національно-патріотичного виховання [Текст] / А. Козак, А. Тарашевська // Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. студ. конф., 19–21 квіт. 2013 р. / упоряд.: Гоменюк О. О., Горба Г. М., Ігнатович А. О. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 59–61.

 

26.    Корнієнко, О.  Формування громадянина-учителя у системі студентського самоврядування [Текст] / О. Корнієнко, Г. Зінченко // Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства : збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. студ. конф., м. Тернопіль, 16–18 трав. 2014 р. / упоряд.: К. Г. Соцький, А. В. Назарук, А. В. Осадчий [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – С. 32–36. – Бібліогр. в кінці ст.

 

27.    Костюк, І. В.  Національно-патріотичне виховання [Текст] : [студентської молоді] / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь // Національно-громадянське виховання студентської молоді : навчальний посібник / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. – Львів : Новий Світ–2000, 2012. – С. 78–84.

 

28.    Кузик, В.  Громадянське виховання молоді в скаутських організаціях [Текст] / В. Кузик // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / Редкол.: Д.Герцюк, Т.Равчина, Г.Васянович та ін. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 195-203.

 

29.    Курант, Л. С.  Суспільно-політична діяльність – ведучий засіб патріотичного виховання студентів [Текст] / Л. С. Курант, В. А. Поліщук // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А.В.Вихрущ, Р.Т.Гром'як, Ю.В.Іващенко [та ін.]. – Тернопіль, 1990. – Ч. 2. – С. 110–113.

 

30.    Латишева, Л.  Роль історичного краєзнавства у патріотичному вихованні студентів [Текст] / Л. Латишева // Краєзнавство. – 2011. – № 3. – С. 77-80.

 

31.    Левківський, К.  Роль традицій у національно-патріотичному вихованні курсантсько-студентської молоді [Текст] / К. Левківський, В. Ряшко // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 15-28. – Бібліогр.: с. 27-28.

 

32.    Лук'яненко, С.  Формування критичного мислення у студентської молоді як невід'ємна складова набуття досвіду громадської активності [Текст] / Світлана Лук'яненко // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 2. – С. 69–75. – Бібліогр. в кінці ст.

 

33.    Максютов, А. О.  Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Максютов Андрій Олексійович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 19 с.

 

34.    Машукова, В.(Вікторія).  Особливості формування національної свідомості особистості в Україні на сучасному етапі [Текст] / В. Машукова // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / редкол.: Г. Г. Філіпчук, І. С. Руснак, В. С. Филипчук [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 327 : Педагогіка та психологія. – С. 107–113. – Бібліогр. в кінці ст.

 

35.    Мельник, Т.  Основи патріотично-екологічного виховання особистості: сутність, своєрідність, наступність [Текст] / Тетяна Мельник // Проблеми педагогічних технологій : [збірник наукових праць] / АНП України, Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки ; голов. ред. В. Зубович. – Луцьк : [Волин. обл. друкарня], 2002. – Вип. 3. – С. 40–44. – Бібліогр. в кінці ст.

 

36.    Михайліченко, М.  Технологія формування громадянської компетентності майбутнього вчителя як результат [Текст] / М. Михайліченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М.Вашуленко, А.Вихрущ, Л.Вознюк та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 3. – С. 3-10.

 

37.    Михайліченко, М. В.  Громадянська компетентність вчителя в контексті оновлення професійної освіти в Україні [Текст] / М. В. Михайліченко // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г.В.Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 13-16.

 

38.    Мірошніченко, В. І.  Проблема мотивації патріотичного самовиховання майбутніх офіцерів-прикордонників [Текст] / В. І. Мірошніченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 2. – С. 112-118. – Бібліогр. в кінці ст.

 

39.    Мірошніченко, В. І.  Теоретико-методичні засади патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Мірошніченко Валентина Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – К., 2012. – 38 с.

 

40.    Одарченко, В. І.  Виховання національної гідності у студентської молоді засобами українського народного мистецтва [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Одарченко Вероніка Ігорівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2010. – 21 с.

 

41.    Онопрієнко, О.  Патріотичне виховання в системі аудиторної діяльності майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / Ольга Онопрієнко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2010. – № 2. – С. 160-163.

 

42.    Панчук, А. П.  Громадянське виховання студентів педагогічних університетів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Панчук Андрій Паладійович ; Інститут проблем виховання НАПН України. – К., 2012. – 20 с.

 

43.    Потапчук, Т.  Стрілецька пісня як засіб виховання молоді українцями-патріотами [Текст] / Т. Потапчук // Освіта і управління. – 2006. – № 3-4. – С. 187-189. – Проблеми виховання: національна свідомість молоді.

 

44.    Равчина, Т.  Громадянські й особистісні цінності студентів: педагогічний аспект розв'язання конфлікту [Текст] / Тетяна Равчина // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 2. – С. 3–15. – Бібліогр. в кінці ст.

 

45.    Рагожник, А. А.  Интернациональное и патриотическое воспитание студенческой молодежи [Текст] / А. А. Рагожник, П. Д. Гурьянов. – К. : Вища шк., 1983. – 64 с. – 0,10.

 

46.    Сапронова, З. В.  Спортивно-патриотическое воспитание студенческой молодежи [Текст] / З. В. Сапронова // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 6. – С. 66-68.

 

47.    Сигова, А.  Гражданское воспитание студентов : проблемы и поиски (программа гражданского воспитания для высших учебных заведений) [Текст] / А. Сигова // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 95-103.

 

48.    Тимошкова, А. С.  Формування громадянської активності студентів під час проектної діяльності [Текст] / А. С. Тимошкова // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2013. – Вип. 19. – С. 38–43. – Бібліогр. в кінці ст.

 

49.    Титова, Е. В.  Формирование гражданской идентичности студентов вузов физической культуры [Текст] / Е. В. Титова // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 5. – С. 62-64.

 

50.    Україна. Міністерство освіти і науки, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України.  Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013–2015 роки [Текст] : наказ МОН України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, 21.10.2013 № 1453/716/997 / Україна. Міністерство освіти і науки, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України ; Д. В. Табачник, П. В. Лебедєв, В. Ю. Захарченко // Нормативно-правове забезпечення роботи класного керівника / упоряд. Н. Чиренко. – К. : Шкільний світ, 2014. – С. 57–76. – (Бібліотека "Шкільного світу").

 

51.    Улучшение качества подготовки педагогических кадров и повышение уровня идейно-политического воспитания студенческой молодежи в свете решений ХХV съезда КПСС [Текст] : тезисы респ. науч. конференции 12-14 ноября 1979 г. / [редкол. : И. Т. Федоренко (отв. ред.), В. А. Акимов, М. Ф. Гетманец и др.]. – Х. : Изд-во Харьков. гос. пед. ин-та, 1979. – 145 с. – 1,50.

 

52.    Хомич, Л. О.  Виховання громадянської відповідальності у студентської молоді [Текст] / Л. О. Хомич // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Сер. Педагогічні науки / Гол. ред. В.О.Пащенко. – Полтава : ПДПУ, 2005. – Вип. 5 (44). – С. 37-44.

 

53.    Цюра, С.  Громадянські цінності сучасної студентської молоді: синергетичний підхід [Текст] / С. Цюра // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / Редкол.: Д.Герцюк, Т.Равчина, Г.Васянович та ін. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 57-65.

 

54.    Чорна, К. І.  Патріотизм молоді в контексті національних інтересів української держави [Текст] / К. І. Чорна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон : ХДУ, 2003. – Вип. 34. – С. 110-118.

 

55.    Шабанов, В. П.  Основні напрями та фактори громадянської соціалізації студентів [Текст] / В. П. Шабанов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 4. – С. 24-26.

 

56.    Шаповалова, Н.  Патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу з використанням засобів ІКТ [Текст] / Наталія Шаповалова // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С. 64-67. – Бібліогр. в кінці ст.

 

57.    Шевчук, І.  Психолого-педагогічні аспекти формування ціннісних орієнтацій першокурсників в умовах їхньої професійної адаптації [Текст] / Ірина Шевчук // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 2. – С. 146–153. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Рекомендаційний список ( 57 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (квітень 2016 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners