mishyk«Міщук Наталія Йосипівна – творець шкільних підручників з біології»
(до 55-річчя від д/н кандидата пед. наук, доц. к-ри теорії та методики навчання природничих дисциплін)

Міщук Наталія Йосипівна народилася 25 червня 1961 року в селі Жорнава Великоберезнянського р-ну Закарпатської області. Після закінчення школи один рік працювала піонервожатою в Густинській СШ. У 1979 році вступила на природничий факультет ТДПІ, який закінчила у 1984 р. і отримала диплом з відзнакою. До 1987 року працювала вчителем біології на Хмельниччині. Потім повернулась на роботу у рідний інститут. У червні 1993 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування теоретичних знань в процесі вивчення біології (8 клас). У 1995 присвоєно вчене звання доцента. Авторка понад 100 наукових і науково-методичних праць, серед яких підручник з біології для учнів 9 класів та навчальний посібник з методики навчання біології для студентів вишів. 15 років є секретарем вченої ради хіміко-біологічного факультету. Ось уже майже 30 років пані Наталя плідно працює у своєму рідному вузі.

 

Довідково-бібліографічний відділ

 

Інформаційний список літератури


Праці


1.    Міщук, Н.  Антропологічна концепція людини Е. Фрома як філософське підгрунтя дослідження проблеми формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя біології / Н. Міщук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М.Вашуленко, А.Вихрущ, Л.Вознюк та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 1. – С. 34–39. – Професійна освіта.


2.    Міщук, Н.  Біологія – 9 : відповіді на екзаменаційні питання / Н. Міщук, Н. Страшнюк, І. Олійник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. – 128с.


3.    Міщук, Н.  Біологія : методичний посібник для випускників серед. загальноосвіт. закладів / Н. Міщук, Н. Страшнюк. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 1999. – 112 с.


4.    Міщук, Н.  Використання кейс-методу в методичній підготовці вчителя біології / Н. Міщук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, В. Кравець та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 4. – С. 19–21.


5.    Міщук, Н.  Культурно-історичні передумови формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя біології / Н. Міщук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, Г. Терещук [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – № 9. – С. 159–165.


6.    Міщук, Н.  Методологічні аспекти проблеми формування моделі фахівця – випускника вузу / Н. Міщук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, В. Кравець [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 5. – С. 30–41.


7.    Міщук, Н.  Науково-методична діяльність Івана Верхратського / Н. Міщук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 3. – С. 83–85.


Видання у співавторстві


8.    Міщук, Н. Й.  Методика навчання природознавству : робочий зошит за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська. – Пробне вид. – Тернопіль : [ТДПУ ім. В. Гнатюка], 2012. – 92 с.


9.    Біологія. 9 клас : підручник для загальноосвітніх навч. закл. / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Т. В. Гладюк [та ін.]. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. – 288 с.


10.    Голицький ботаніко-ентомологічний заказник як освітнє середовище підготовки майбутнього вчителя біології / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Дослідження флори і фауни Західного Поділля : матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяч. 10-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка (6 - 7 трав. 2008 р. с. Гутисько Бережанського району Тернопільської обл.) / редкол.: М. М. Барна та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 41–42.


11.    Екологізація змісту біологічної освіти / А. Степанюк, В. Грубінко, М. Барна [та ін.] // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – С.164–166.


12.    Жирська, Г. Я.  Підготовка майбутніх педагогів до реалізації освіти для сталого розвитку / Жирська Г. Я., Міщук Н. Й., Саска Г. В. // Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті : матеріали науково-практичної конф. присв'яч. 75-річчю ТНПУ ім. В. Гнатюка та хіміко-біологічного фак., 16–18 квітня 2015 р., м. Тернопіль / редкол.: Грубінко В. В., Дробик Н. М., Барна М. М. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – С. 150–152.


13.    Жирська, Г. Я.  Проблема організації та контролю за самостійною роботою студентів / Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ТНПУ / М-во освіти і науки України. ТНПУ; за ред. В. В Грубінка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Ч. 3. – С. 146.


14.    Завдання для самостійної роботи студентів на пропедевтичній педагогічній практиці : [для студ. ОКР бакалавр напрямів підгот. Біологія, Хімія] / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська [та ін.] ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – [Вид. 2-ге, переробл. й доповн.]. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 52 с.


15.    Загальна методика навчання біології : навчальний посібник для студентів вузів / І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. Гончар [та ін.] ; за ред. І. В. Мороза. – К. : Либідь, 2006. – 592 с.


16.    Методика навчання біології : практикум : для студ. заочної форми навч. ОКР "бакалавр" напряму підгот. Біологія : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Л. С. Барна, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 66 с.


17.    Методика навчання біології : практикум : для студ. заочної форми навч. ОКР "бакалавр" напряму підгот. Біологія : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк, Л. С. Барна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – [Вид. 2-ге, переробл. й доповн.]. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 70 с.


18.    Методика навчання біології : робочий зошит : для студ. ОКР "бакалавр" напряму підгот. Біологія. Ч. 2 / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – [Вид. 2-ге, переробл. й допов.]. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 100 с.


19.    Методика навчання біології: практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів : за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 180 с.


20.    Навчально-методичне забезпечення курсу "Методика навчання біології" : за кредитно-трансферною системою організації навч. процесу / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 147 с.


21.    Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів з методики навчання біології : посібник для студентів вузів / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 138 с.


22.    Основи екології : навчальні матеріали на допомогу студентам, вчителям екології, любителям природи / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Н. Й. Міщук [та ін.]. – 2-ге вид. з змінами і допов. – Тернопіль : Астон, 1998. – 116 с.


23.    Особливості тестового контролю навчальних досягнень студентів з курсу "Методика навчання біології" / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, Н. Й. Міщук // Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 15–16 травня 2012 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 49–54. – Бібліогр. в кінці ст.


24.    Педагогічна практика бакалавра : щоденник роботи : [для студ. напр. підгот. Біологія, Хімія] / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук [та ін.] ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 52 с.


25.    Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету : за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Барна [та ін.]. – [Вид. 2-ге, доповн. і переробл.]. – Тернопіль : [Вектор], 2009. – 80 с.


26.    Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Похила [та ін.] ; ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [ТДПУ], 2004. – 104 с.


27.    Практикум з методики навчання біології в старшій школі : [для студ. ОКР "Бакалавр" напряму підгот. Біологія] / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 112 с.


28.    Страшнюк, Н.  Біологія 11 клас : випускний екзамен / Н. Страшнюк, Н. Міщук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. – 144 с.


29.     Страшнюк, Н.  Біологія 11 клас : випускний екзамен / Н. Страшнюк, Н. Міщук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. – 112 с.


30.    Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 6 клас : методичні рекомендації для вчителів біології ЗОШ та студ. пед. вузів / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М. Черняк. – 3-тє вид. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 92 с.


31.    Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 6 клас : методичні рекомендації для вчителів біології ЗОШ та студ. пед. вузів / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 1996. – 92 с.


32.    Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 8 клас : методичні  рекомендації для вчителів біології ЗОШ та студ. вищ. пед. навч. закл. із спец. "Біологія" / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М. Черняк. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 136 с.


33.    Шкільний курс біології та методика його викладання : комплексна робоча програма / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк, Л. С. Похила – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 64 с.


Список підготувала Беновська І. В.
червень 2016 (33 джерела)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners