«Педагог за покликанням»Chajka1 

(до 55-річчя від дня народження Володимира Мирославовича Чайки,
доктора педагогічних наук, директора Інституту педагогіки і
психології ТНПУ імені Володимира Гнатюка)

   Чайка Володимир Мирославович (27 квітня 1960 року, с. Немиринці, Волочиського р-ну, Хмельницької обл.) – вчений у галузі педагогіки, теорії та методики професійної освіти, доктор педагогічних  наук (2006), професор (2008), відмінник освіти України (2005), директор Інституту педагогіки і психології (2003), учений секретар спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (з 1999–2010 рр.).
   Вищу освіту здобув у Вінницькому державному педагогічному інституті ім. М. Островського (1979–1983 рр.)
   З 1990 р. працює в Тернопільському національному педагогічному університеті (асистент, доцент, професор). У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного аналізу». У 1993 р. педагогу присвоєно вчене звання доцента. У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності».
   Сфера наукових зацікавлень вченого охоплює проблеми дидактики вищої школи, теорії і методики професійної освіти, діагностики процесу і результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури

Чайка Володимир Мирославович – доктор педагогічних наук, професор // Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: сторінки історії та сьогодення, 2001–2011 рр. / [редкол.: В. Чайка, В. Поліщук, Ю. Поліщук та ін. ; за заг. ред. В. Кравця ; тех. ред. Л. Мерва]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 14–15.

Праці

1. Чайка, В. М.  Основи дидактики : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Чайка. – К. : Академвидав, 2011. – 240 с. – (Альма-матер).

2. Чайка, В. М.  Основи дидактики : тексти лекцій і завдання для самоконтролю: навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Володимир Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 350 с.

3. Чайка, В. М.  Педагогіка в кросвордах, чайнвордах і тестових завданнях : навчальний посібник / Володимир Чайка. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – 124 с.

4. Чайка, В. М.  Педагогіка : тестові завдання : навчальний посібник для студ. вищ. пед. закл. освіти / Володимир Чайка. – 2-ге вид., переробл. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 168 с.

5. Чайка, В. М.  Підготовка майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності : монографія / В. М. Чайка ; за ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 275 с.

6. Чайка, В. М.  Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Чайка Володимир Мирославович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. консультант Г. В. Терещук. – Тернопіль, 2006. – 463 c. – Бібліогр.: с. 359–392.

7. Чайка, В. М.  Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Чайка Володимир Мирославович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 43 c.

8. Чайка, В. М.  Формирование готовности будущего учителя к педагогическому анализу (на материале подготовки учителя начальной школы) : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук : 13.00.01 - теория и история педагогики / Чайка Владимир Мирославович ; Киевский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – К., 1990. – 23 с.

Видання вченого-педагога у співавторстві

1. Майбутньому вчителю про основи педагогічної майстерності / П. І. Загребельний, В. М. Чайка, Е. О. Грішин [та ін.] ; за ред. Е. О. Грішина, В. М. Чайки. – Тернопіль : [Збруч], 1993. – 167 с.

2. Мешко, Г. М.  Педагогіка : програма навч. курсу за вимогами кредитно-модульної системи орг. навч. процесу / Г. М. Мешко, В. М. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 92 с.

3. Чайка, В. М.  Інтелектуальна культура вчителя як фактор інновацій у педагогічній діяльності : монографія / Володимир Чайка, Наталія Петрова. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 308 с.

***

1. Чайка, В. М.  Проблема формування іміджу менеджера соціально-педагогічної сфери / В. М. Чайка, І. Є. Остапйовський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / редкол.: І. О. Смолюк, Р. А. Арцишевський, О. В. Безпалько [та ін.]. – [Луцьк] : [ВНУ ім. Л. Українки], 2011. – № 17 : Педагогічні науки. – С. 108–111. – Бібліогр. в кінці ст.

2. Чайка, В. М.  Теоретичні та прикладні аспекти організації тестового контролю знань студентів / В. М. Чайка, О. Т. Винничук // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія / [редкол.: В. П. Андрущенко, В. П. Кравець, Б. Б. Буяк та ін.]. – К. : [Гнозис], 2009. – С. 289–293. – Бібліогр. в кінці ст.

3. Ярошук, І.  Підготовка майбутнього економіста до професійного спілкування в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : аналіз практики / І. Ярошук, В. Чайка // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / редкол.: І. С. Руснак, М. Г. Іванчук, Л. О. Хомич [та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – Вип. 582 : Педагогіка та психологія. – С. 194–205. – Бібліогр. в кінці ст.

Статті на сторінках періодичних видань

1. Чайка, В.  Аксіологічний компонент структури саморегуляції педагогічної діяльності в системі підготовки майбутнього вчителя / Володимир Чайка // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 2. – С. 16–24. – Бібліогр. в кінці ст.

2. Чайка, В.  Дидактична мета як теоретична і практична проблема / Чайка Володимир // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 1999. – № 3. – С. 3–5. – Бібліогр. в кінці ст.

3. Чайка, В.  Теоретичні аспекти розвитку професійної активності майбутнього вчителя / Володимир Чайка // Проблеми педагогічних технологій : [збірник наукових праць] / АНП України, Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки ; голов. ред. В. Зубович. – Луцьк : [Волин. обл. друкарня], 2002. – Вип. 3. – С. 252–258. – Бібліогр. в кінці ст.

4. Чайка, В. М.  Впровадження кредитно-трансферної системи організації навчання у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя / В. М. Чайка // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., Ялта, Крим, Україна, 20–22 верес. 2007 р. / редкол.: О. В. Глузман, М. Я. Ігнатенко, В. С. Заслуженюк [та ін.] ; відп. за вип.: М. Я. Ігнатенко, М. В. Овчинников. – Ялта : [РВВ КГУ], 2007. – Ч. 2. – С. 148–152. – Бібліогр. в кінці ст.

5. Чайка, В. М.  Готовність випускників педвузу до здійснення аналізу і самоаналізу педагогічної діяльності як критерій ефективності їх підготовки / В. М. Чайка // Учитель національної школи : тези наук.-практ. конф. / [відп. ред. А. В. Вихрущ]. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 1. – С. 96–98.

6. Чайка, В. М.  Дидактико-технологічні знання і вміння в системі підготовки вчителя до здійснення саморегуляції педагогічної діяльності / В. М. Чайка // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / редкол.: П. Ю. Саух, О. А. Дубасенок, Т. О. Шевчук [та ін.]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – Вип. 25. – С. 73–76. – Бібліогр. в кінці ст.

7. Чайка, В. М.  Дидактичні ідеї Я. А. Коменського – основа конкретизації деяких принципів навчання / В. М. Чайка // Творча спадщина Яна Амоса Коменського і сучасність : тези доповідей та виступів на міжвуз. наук.-метод. конф., присвяч. 400-річчю від дня народж. Я. А. Коменського / ДПІ ім. І. Франка, Львівська крайова організація товариства "Рідна школа" ; редкол.: С. Сухорський, Л. Баїк, Н. Павленко [та ін.]. – [Львів] : Основа, 1992. – С. 43–44.

8. Чайка, В. М.  Діагностика мотиваційного компонента готовності майбутнього вчителя до педагогічного самоаналізу / В. М. Чайка // Актуальні проблеми педагогічної діагностики / ред. В. М. Мадзігон. – К. ; Тернопіль : Б. в., 1995. – Вип. 1. – С. 42–43.

9. Чайка, В. М.  Інтуїтивні педагогічні рішення в структурі діяльності вчителя / В. М. Чайка // Духовність як основа консолідації суспільства : аналітичні розробки, пропозиції наук. та практ. працівників : [міжвідомчий наук. зб.] / А. І. Комарова, В. Г. Табачківський, І. М. Кучерук, Л. П. Виговська. – К. : [Наук.-дослідний ін-т "Проблеми людини"], 1999. – Т. 16. – С. 494–497. – Бібліогр. в кінці ст.

10. Чайка, В. М.  Методологія дидактики як базовий інваріант теорії професійної освіти = The methodology of didactics as a basic invariant of the theory of professional education / В. М. Чайка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – № 5. – С. 5–11. – Текст англ. мовою. – Бібліогр. в кінці ст.

11. Чайка, В. М.  Про психолого-педагогічну підготовку вчителя в умовах кредитно-модульної технології навчання : з досвіду роботи / В. М. Чайка // Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ТНПУ / М-во освіти і науки України. ТНПУ ; за ред. В. В. Грубінка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Ч. 3. – С. 47–66.

12. Чайка, В. М.  Проблеми змісту підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до інноваційної педагогічної діяльності / В. М. Чайка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – № 2. – С. 33–39. – Бібліогр. в кінці ст.

13. Чайка, В. М.  Професійно-практична підготовка майбутнього вчителя: стан і шляхи вдосконалення / В. М. Чайка // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 10. – С.  125–131. – Бібліогр. в кінці ст.

14. Чайка, В. М.  Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи / В. М. Чайка // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 29–30 квітня 2013 р. / [за заг. ред. В. М. Чайки]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 7–9. – Бібліогр. в кінці ст.

15. Чайка, В. М.  Розвиток професійної активності майбутнього педагога як виявлення його суб'єктності / В. М. Чайка // Проблема цілісного розвитку особистості студента як суб'єкта педагогічної взаємодії (глобальні і регіональні тенденції) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 червня 2004 р. / редкол.: Мінаєв О. А., Зязюн І. А., Ничкало Н. Г. [та ін.]. – Донецьк : [ДонНТУ], 2004. – С. 17–18.

16. Чайка, В. М.  Самоаналіз як необхідний компонент професійного становлення майбутнього вчителя / В. М. Чайка // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Іващенко Ю. В., Ломакович А. М.]. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 383–385.

17. Чайка, В. М.  Тестова форма контролю знань як засіб активізації навчальної роботи студентів / Володимир Чайка // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія / редкол.: М. І. Сметанський, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало [та ін.]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2002. – Вип. 6, ч. 2 : присвяч. 90-річчю ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – С. 103–105.

18. Чайка, В. М.  Що може забезпечити успішність гімназійної системи навчання? / В. М. Чайка // Гімназії і ліцеї: минуле, сучасне, майбутнє : тези доповідей науково-практичної конференції / редкол.: А. В. Вихрущ, Б. П. Фенюк, Б. В. Хаварівський. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 1 : Традиції і досвід. – С. 62–64.

Chajka2

Чайка Володимир Мирославович – науковий керівник і консультант дисертацій

1. Городиська, О. М.  Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного самоаналізу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Городиська Оксана Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. М. Чайка. – Тернопіль, 2011. – 241 с. – Бібліогр.: с. 216–241.

2. Городиська, О. М.  Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного самоаналізу : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Городиська Оксана Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 21 с.

3. Костенко, Т. М.  Дидактичні умови творчого потенціалу студентів на заняттях з предметів гуманітарного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Костенко Тетяна Миколаївна ; "Криворізький національний університет" Криворізький пед. ін-тут ; наук. кер. В. М. Чайка. – Кривий Ріг, 2014. – 299 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 197–223.

4. Костенко, Т. М.  Дидактичні умови творчого потенціалу студентів на заняттях з предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Костенко Тетяна Миколаївна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

5. Костишина, Г. І.  Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Костишина Галина Іванівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. М. Чайка. – Тернопіль, 2003. – 247 c. – Бібліогр.: с. 192–213.

6. Костишина, Г. І.  Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Костишина Галина Іванівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 20 c.

7. Мерва, Л. С.  Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Мерва Людмила Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 21 с.

8. Мерва, Л. С.  Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Мерва Людмила Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. М. Чайка. – Тернопіль, 2014. – 218 c. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 165–190.

9. Палічук, Ю. І.  Педагогічні здоров'язбережувальні технології в системі підготовки фахівців економічного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Палічук Юрій Іванович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. М. Чайка. – Тернопіль, 2011. – 216 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 187–216.

10. Палічук, Ю. І.  Педагогічні здоров'язбережувальні технології в системі підготовки фахівців економічного профілю : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Палічук Юрій Іванович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 22 с.

11. Петрова, Н. М.  Формування інтелектуальної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Петрова Наталія Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 21 с.

12. Петрова, Н. М.  Формування інтелектуальної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Петрова Наталія Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. М. Чайка. – Тернопіль, 2010. – 215 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 167–195.

13. Сеньовська, Н. Л.  Підготовка майбутнього вчителя до професійної саморегуляції в процесі вивчення педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Сеньовська Надія Леонідівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 22 с.

14. Сеньовська, Н. Л.  Підготовка майбутнього вчителя до професійної саморегуляції в процесі вивчення педагогічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Сеньовська Надія Леонідівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. М. Чайка. – Тернопіль, 2008. – 256 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 238–256.

15. Темерівська, Т. Г.  Формування пізнавальної активності студентів медичного коледжу в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Темерівська Тетяна Георгіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. наук В. М. Чайка. – Тернопіль, 2004. – 244 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 194–213.

16. Темерівська, Т. Г.  Формування пізнавальної активності студентів медичного коледжу в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Темерівська Тетяна Георгіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2004. – 20 с.

17. Топорівська, Я. В.  Підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Топорівська Ярослава Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. М. Чайка. – Тернопіль, 2014. – 241 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 172–200.

18. Топорівська, Я. В.  Підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Топорівська Ярослава Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 20 c.

19. Трофименко, А. О.  Формування навчальних компетентностей у майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Трофименко Анастасія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. М. Чайка. – Тернопіль, 2008. – 225 с. – Бібліогр.: с. 202–220.

20. Трофименко, А. О.  Формування навчальних компетентностей у майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Трофименко Анастасія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 22 с.

21. Янкович, О. І.  Розвиток освітніх технологій у теорії та практиці вищої педагогічної освіти України (1957–2005) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Янкович Олександра Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. консультант В. М. Чайка. – Тернопіль, 2009. – 527 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 471–527.

22. Янкович, О. І.  Розвиток освітніх технологій у теорії та практиці вищої педагогічної освіти України (1957-2005) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Янкович Олександра Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 42 с.

23. Ярощук, І. Д.  Підготовка майбутніх економістів до професійного спілкування у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ярощук Ірина Дмитрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. М. Чайка. – Тернопіль, 2010. – 250 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 200–225.

24. Ярощук, І. Д.  Підготовка майбутніх економістів до професійного спілкування у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ярощук Ірина Дмитрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 22 с.

Чайка Володимир Мирославович – опонент дисертацій

1. Бакка, Т. В.  Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Бакка Тамара Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2008. – 20 с.

2. Воробйова, Т. В.  Формування креативних здібностей молодших школярів у процесі розв'язування навчальних завдань : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Воробйова Тетяна В'ячеславівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; наук. кер. Л. Є. Гусак. – Луцьк, 2014. – 242 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 173–202.

3. Воробйова, Т. В.  Формування креативних здібностей молодших школярів у процесі розв'язування навчальних завдань : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Воробйова Тетяна В'ячеславівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 19 с.

4. Захарова, Г. Б.  Дидактичні умови формування вмінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Захарова Ганна Борисівна ; Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; наук. кер. О. В. Малихін. – К., 2014. – 237 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 188–219.

5. Захарова, Г. Б.  Дидактичні умови формування вмінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Захарова Ганна Борисівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

6. Прокопів, Л. М.  Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України (друга половина XX ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія пед. / Прокопів Любов Миколаївна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 19 с.

7. Прокопів, Л. М.  Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України (друга половина XX ст.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Прокопів Любов Миколаївна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; наук. кер. М. М. Чепіль. – Івано-Франківськ, 2005. – 257 с. – Бібліогр.: с. 180–216.

Рекомендаційний список літератури
підготувала Загородна С. Ю. (
квітень 2015)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners