Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ ЯК ОСЕРЕДОК
ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»
(до 400-річчя заснування академії)

  Протягом усієї історії український народ не мав іншої інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури, ніж Києво-Могилянська академія. Впродовж віків вона була виразником і носієм специфічних рис духовності українського народу, могутнім чинником формування його самосвідомості, джерелом ідей боротьби за батьківську віру і національну свободу. Для українців вона завжди буде національною святинею.
   Рекомендаційний список літератури складено для задоволення інформаційних потреб наукових працівників, професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів вузу.

1. Алексієвець, Л.  Києво-Могилянська академія в особах (ХVII–XVIII ст.) = Kyiv-Mohyla academy in the personalities (17–18 centuries) / Леся Алексієвець // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / за ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : Лілея, 2005. – Ч. 1. – С. 25–40. – Бібліогр. в кінці ст.

2. Алексієвець, Л. М.  Києво-Могилянська академія в історії України і зарубіжних слов'янських країн : до 380-річчя заснування академії / Леся Алексієвець. – Тернопіль : [б. в], 1995. – 53 с.

3. Алексієвець, Л. М.  Києво-Могилянська академія у суспільному житті України (ХVII–XVIII) / Леся Алексієвець ; ред. М. Ткачук. – Тернопіль : Лілея, 1997. – 160 с.

4. Алексієвець, Л. М.  Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних країн (ХVІІ–ХVІІІ ст.) : 1615 - 2000 : до 385-річчя / Леся Алексієвець. – Тернопіль : Збруч, 1999. – 263 с.

5. Антонюк, Г.  Про викладання іноземних мов у Києво-Могилянській академії (XVII–XVIII ст.) / Г. Антонюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство) / відп. ред. В. Ожоган. – Кіровоград : КДПУ, 2009. – Вип. 81 (2). – С. 341–345.

6. Баньковська, І.  Особливості роботи наукової бібліотеки Києво-Могилянської Академії в режимі автоматизованої книговидачі / І. Баньковська // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 12–17.

7. Баньковська, І.  Як Могилянська бібліотека інформує про нові надходження через електронний каталог / Ірина Баньковська // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 14–15.

8. Баранович Лазар // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – С. 121–122.

9. Барвінський, В.  Демократизм Києво-Могилянської академії як прикмета її європейської приналежності / В. Барвінський // Мандрівець. – 2004. – №1. – С. 16–20.

10. Білодід, І. К.  Києво-Могилянська академія в історії східнослов'янських літературних мов : нариси з історії української літературної мови / І. К. Білодід. – К. : Наук. думка, 1979. – 199 с.

11. Борецький Йов // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – С. 125–126.

12. Брюховецький, В. С.  Дослідження ефективності реорганізаційних кроків у процедурі вступу до вищих навчальних закладів України на прикладі «Києво-Могилянської академії» / В. С. Брюховецький, О. В. Кирієнко, В. М. Коальчук // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2011. – № 7. – С. 23–31.

13. Гізель Інокентій // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – С. 129–130.

14. Денисенко, А.  Залишив по собі історичну пам'ять : митрополит Лазар Баранович: просвітитель і проповідник / А. Денисенко // Історичний календар, 2005 / редкол.: В. Андрущенко, Б. Андрусишин, В. Борисенко [та ін.] ; упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – К. : Фенікс, 2005. – Вип. 11. – С. 366–378.

15. Денисенко, В.  Гетьман Іван Мазепа і духовна освіта / В. Денисенко // Пам'ять століть. – 2009. – № 1/2. – С. 155–158.

16. Денисенко, В.  «Його послав Дух Святий...» : (Варлаам Ясинський і Києво-Могилянська академія) / В. Денисенко // Пам'ять століть. – 2007. – № 4/5. – С. 132–136.

17. Денисенко, В.  Педагог і просвітитель Іов Борецький / В. Денисенко // Пам'ять століть. – 2006. – № 6. – С. 27–36.

18. Доманицький, В.  Могилянсько-Мазепинська Академія : 1632–1982 / В. Доманицький. – Вінніпег : [б. в.], 1982. – 24 с.

19. Значення Києво-Могилянської колегії та інституційних реформ П. Могили для розвитку просвітництва і протосоціологічного знання : П. Могила, Й. Кононович-Горбацький, І. Гізель, Л. Баранович, Ф. Прокопович, Г. Кониський / М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов, В. П. Степаненко // Соціологічна думка України : навчальний. посібник. – К. : Заповіт, 1996. – С. 112–132.

20. Інокентій Гізель (1600–1683 рр.) // Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова, А  В. Дарибогова [та ін.]. – К. : Арій, 2011. – С. 106–108. – (100 великих).

21. Іов Борецький // Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.) : короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калинцев [та ін.]. – К. : Вища школа, 2002. – С. 142–145.

22. Ісіченко, І.  Київський ареопаг православного Єрусалиму / Архиєпископ Ігор (Ісіченко) // Пам'ятки України: історія та культура. – 2014. – № 11. – С. 22–31. - Бібліогр. в кінці ст.

23. Йов Борецький // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. – К. : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А–К. – С. 240–241.

24. Йов (Іов) Борецький (?–1631) // Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова, А  В. Дарибогова [та ін..]. – К. : Арій, 2011. – С. 103–105. – (100 великих).

25. Капранова В. А.  Мелетий Смотрицький (ок. 1577–1633): [восточнославянский мыслитель, писатель, деятель просвещения, архиепископ Полоцкий] / В. А. Капранова // История педагогики в лицах : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению «Образование и педагогика» / В. А. Капранова. – Минск ; М. : Новое знание : ИНФРА-М, 2013. – С. 88–90.

26. Кониський Георгій // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – С. 133–134.

27. Кононович-Горбацький Йосиф // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – С. 446–447.

28. Кралюк, П. М.  Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.: [монографія] / Петро Кралюк. – Острог : Острозька академія, 2007. – 206 с.

29. Люта, Т.  Могилянський «Theatrum Gloriae» Івана Мазепи / Тетяна Люта // Пам'ятки України. – 2013. – № 1. – С. 54–63.

30. Люта, Т.  Рафаїл Заборовський та Києво-Могилянська академія / Тетяна Люта // Пам'ятки України: історія та культура. – 2014. – № 11. – С. 42–49. – Бібліогр. в кінці ст.

31. Максим-Мелетій Смотрицький // Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.) : короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калинцев [та ін.]. – К. : Вища школа, 2002. – С. 116–119.

32. Мацюк, В.  Розвиток основоположних фізичних понять вченими Києво-Могилянської академії у XVII–XIX ст. / Віктор Мацюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 1999. – № 3. – С. 180–182. – Бібліогр. в кінці ст.

33. Миронова, Ю.  Киево-Могилянська Академія / Ю. Миронова // Дивослово. – 2002. – № 5. – С. 54–55.

34. Мозкова, О.  Той, хто відродив Києво-Могилянську Академію: [В. C. Брюховецький] / О. Мозкова // Світогляд. – 2007. – № 4. – С. 21–25.

35. Парнета, О.  Києво-Могилянська академія у системі міжнародних відносин / О. Парнета // Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – Вип. 9. –С. 19–20.

36. Патрушева, Т.  Бібліографічна продукція Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія»: традиційна та електронна / Т. Патрушева // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4. – С. 20–23.

37. Петро Могила // Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.) : короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калинцев [та ін.]. – К. : Вища школа, 2002. – С. 116–119.

38. Петро Могила (1596–1647 рр.) // Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова, А  В. Дарибогова [та ін.]. – К. : Арій, 2011. – С. 94–97. – (100 великих).

39. Попадинець, Г.  Києво-Могилянська академія в контексті розвитку природно-правової парадигми в духовній культурі / Г. Попадинець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Філософія / редкол.: В. Д. Бондаренко, М. Г. Братасюк, П. М. Залюбовський [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 16. – С. 62–67.

40. Праці викладачів та професорів Національного університету «Києво-Могилянська академія» : 1992-2002 рр.: бібліографічний покажчик – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – 523 с.

41. Президент Києво-Могилянської академії став Героєм України : [В'ячеслав Брюховецький] // Освіта. – 2007. – № 28. – С. 2.

42. Прокопович Феофан // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – С. 142–143.

43. Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів : збірник наукових праць / відп. ред. В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка, 1988. – 184 с.

44. Рутковський, Б. Г.  Києво-Могилянська Академія як осередок духовного Відродження українського народу : посібник для студ. / Б. Г. Рутковський. – Тернопіль : ТДПІ, 1994. – 16 с.

45. Рутковський, Б. Г.  Розвиток філософської думки в Києво-Могилянській академії : посібник для студ. з історії філософії на Україні. / Б. Г. Рутковський. – Тернопіль : ТДПІ, 1992. – 14 с.

46. Симчич, М. В.  Визначення джерельної бази для дослідження викладання філософії у Києво-Могилянській академії у ХVІІ–ХVІІІ ст. / М. В. Симчич // Магістеріум Національного університету «Києво-Могилянська Академія»: історико-філософські студії. – 2006. – Вип. 23. – С. 43–49.

47. Смотрицький Мелетій // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – С. 150–152.

48. Ткачук, М.  Києво-Могилянська академія в історії філософської освіти / Марина Ткачук // Пам'ятки України: історія та культура. – 2014. – № 11. – С. 32–41. – Бібліогр. в кінці ст.

49. Тригубенко, В. В. Баранович Лазар (1620–1693) / В. В. Тригубенко // Українська педагогіка в персоналіях : навчальний посібник для студ. вузів : у 2 кн. / О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська [та ін.] ; за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 137–141.

50. Феофан Прокопович // Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.) : короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калинцев [та ін.]. – К. : Вища школа, 2002. – С. 205–208.

51. Феофан (Єлизар) Прокопович (1681–1736) // Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова, А  В. Дарибогова [та ін.]. – К. : Арій, 2011. – С. 139–142. – (100 великих).

52. Хижняк, З. І.  Києво-Могилянська академія : суспільно-політичні й ідеологічні передумови виникнення вищої освіти на Україні / З. І. Хижняк. – К. : Знання, 1991. – 80 с. – (Сер. 1 «Час і суспільство» ; № 8).

53. Хижняк, З. І.  Києво-Могилянська академія / З. І. Хижняк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища шк., 1981. – 235 с.

54. Хижняк, З.  Культурно-освітнє життя в Україні XVIXVIII століть / З Хижняк // Народне мистецтво. – 2009. – № 3/4. – С. 32–40.

55. Яковенко, І. О.  Проблеми християнської етики у педагогічній спадщині діячів Києво-Могилянської академії (ХVІІ–ХVІІІ століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Яковенко Ірина Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2014. – 20 с.

56. Яременко, П. К.  Мелетій Смотрицький : життя і творчість / П. К. Яременко. – К. : Наукова думка, 1986. – 160 с.

57. Яременко, М.  1701 рік в історії Могилянської академії / Максим Яременко // Пам'ятки України: історія та культура. – 2014. – № 11. – С. 6–13. – Бібліогр. в кінці ст.

58. Ярова, Г.  Гетьман Мазепа – меценат / Г. Ярова, М. Павлишин // Чумацький шлях. – 2007. – №  1. – С. 8–12.

59. Ярошенко, Т.  Колекція В'ячеслава Брюховецького в Могилянській бібліотеці / Т. Ярошенко, Т. Патрушева // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 11. – С. 17–20.

Підготувала Н. І. Пельо
лютий 2015 р. (59 дж.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks