Економічне зростання Великобританії у ХІХ – ХХ ст.»

1.    Братишко В.  Національна економіка як об’єкт державного управління: (британський досвід) // Економіка України. – 1994. – № 6. – С. 26-31.
2.    Великобритания / отв. ред.: С. П. Мадзоевский, Е. С. Хесин. – М. : Мысль, 1981. – 432 с.
3.    Економічний розвиток провідних країн світу в ХІХ – ХХ ст. // Лановик, Б. Д.  Економічна історія світу і України: підруч. для студ. вищих навч. закл. / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко ; за ред. Б. Д. Лановика. – 2-е вид., доп. – Тернопіль : Екон. думка, 1997. – С. 189-218.
4.    Єгоров, В.  Фінансова стратегія як складова стратегії економічного зростання / В. Єгоров // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка / відп. ред. В. Д. Базилевич. – К., 2008. – Вип. 99 - 100. – С. 115-119.
5.    Лановик, Б. Д.  Економічна історія: курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, В. Ф. Чайковський. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 280 с.
6.    Масна, О. І.  Особливості розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії / О. І. Масна, Є. І. Парфенюк // Регіональна економіка. – 2008. – № 2. – С. 114-119.
7.    Микитенко, В.  Політика економічного зростання: природа, цілі, проблеми та перспективи / В. Микитенко // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 8. – С. 42-53.
8.    Розвиток етатистської системи господарських відносин Великобританії і Франції // Юхименко, П. І. Економічна історія: навч. посіб. / П. І. Юхименко. – 2-е вид., стер. – К. : Вікар, 2006. – С. 189-193.
9.    Чечетов, М.  Приватизація у країнах світу зі сталими ринковими відносинами: на прикладі Великобританії / М. Чечетов // Економіка України. – 2005. – №1. – С. 4-18.
10.    Чунтулов, В. Т.  Экономическая история зарубежных стран : курс лекций : учеб. пособие для студ. эконом. фак. и вузов. Ч. 1 : с древнейших времен до 70-х годов XIX в. / В. Т. Чунтулов. – К. : Изд-во КГУ им. Т. Г. Шевченко, 1959. – 320 с.
11.    Швед, О. В.  Велика Британія і країни Співдружності в контексті європейської інтеграції / О. В. Швед // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Історія. – 2005. – Вип. 77 - 79. – С. 94-97.
12.    Яковенко, Н.  Чинник співдружності націй щодо вступу Великої Британії до ЄЕС (середина ХХ століття) / Н. Яковенко // Історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 15-23.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка
Довідку виконано 7. 12. 2010 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах