Рекламно-інформаційна діяльність туристичної індустрії

1. Гончарова, Л. М.· "Только лучшее..."·: язык рекламы /·Л.·М.·Гончарова //·Русская речь.·– 2010.·– № 3.·– С. 67–71.

2. Даниленко-Кульчицька, В.· Особливості рекламування продукту туристичного підприємства /·В.·Даниленко-Кульчицька //·Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія /·редкол.: В. Я. Брич, О. В. Заставецька, С. І. Іщук [та ін.].·– Тернопіль·: Тайп, 2010.·– Вип. 2 (28).·– С. 160–165.·– Бібліогр. в кінці ст.

3. Евдокимова, В. Е.· Создание рекламного баннера /·В.·Е.·Евдокимова //·Информатика и образование.·– 2010.·– № 5.·– С. 62–64.

4. Запесоцкий, А. С.· Стратегический маркетинг в туризме·: теория и практика /·А.·С.·Запесоцкий.·– СПб.·: СПбГУП, 2003.·– 352с.

5. Любіцева, О. О.· Ринок туристичних послуг : геопросторові аспекти : навчальний посібник /·О.·О.·Любіцева.·– 2-ге вид., перероб. та допов.·– К.·: Альтерпрес, 2003.·–
436 с.·– (Б-ка проф. менеджера).

6. Маркетинг туризму : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. Ч. 1 /·Г.·Б.·Мунін, З.·І.·Тимошенко, Є.·В.·Самарцев, А.·О.·Змійов·; за ред. І. І. Тимошенка.·– К.·: Вид-во Європ. ун-ту, 2006.·– 324 с.

7. Маркетинг туризму·: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. Ч. 2 /·Г.·Б.·Мунін, З.·І.·Тимошенко, Є.·В.·Самарцев, А.·О.·Змійов·; за ред. І. І. Тимошенка.·– К.·: Вид-во Європ. ун-ту, 2006.·– 427 с.

8. Маркетинг турпродукту·: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /·Ю.·О.·Карягін, З.·І.·Тимошенко, Т.·О.·Демура, Г.·Б.·Мунін·; за заг. ред. Г. Б. Муніна, О. О. Гаци.·– К.·: Кондор, 2009.·– 394 с.

9. Мунін, Г. Б.· Маркетинг туризму : економіко-організаційні аспекти : підручник /·Г.·Б.·Мунін, В.·О.·Лук'янов, В.·В.·Гарагонич·; під заг. ред. В. О. Лук'янова.·– К.·: Кондор, 2011.·– 432 с.

10. Онишків, М.· Особливості організації рекламної діяльності туристичної фірми /·М.·Онишків //·Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.·– Тернопіль·: ТНПУ, 2011.·– Вип. 28.·–
С. 196–200.·– Бібліогр. в кінці ст.

11. Правик, Ю. М.· Маркетинг туризму·: підручник /·Ю.·М.·Правик.·– К.·: Знання, 2008.·– 303 с.·– (Вища освіта ХХІ ст.).

12. Скопень, М. М.· Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі·: навч. посіб. для студ. вузів /·М.·М.·Скопень, М.·К.·Сукач.·– К.·: Каравела, 2010.·– 336 с.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 41) наукової бібліотеки ТНПУ ·імені Володимира Гнатюка

Довідку виконала Беновська І. В.
6.12.2012

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах