Рекомендаційний список літератури на тему:
Медіаосвіта як засіб формування медіа культури сучасної молоді

1.    Антонова, Л. Г.  Классические законы коммуникации и современное информативное пространство / Л. Г. Антонова // Русский язык в школе.– 2009. –№ 4. – С. 22-25

2.    Антропова, А. И.  Педагогические технологии в медиаобразовании при обучении английскому язику / А. И. Антропова // Иностранные языки в школе.– 2006. –№ 7. – С. 62-65.

3.    Бебик, В.  Соціально-психологічні аспекти ефективності політичної реклами в мас-медіа / В. Бебик, Н. Трач // Соціальна психологія. – 2008. – № 1. – С. 51-59.

4.    Бейзеров, В. А.  Медиа и дистанционное образование в эпоху глобализации /В. А. Бейзеров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 10. – С. 10-18.

5.    Бойко, А.  Мас-медіа для молодіжної аудиторії: комунікативний аспект (на прикладі журналу "Отрок. UA") А. Бойко, Д. Філоненко // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика. – К., 2008. – Вип. 16. – С. 25-28.

6.    Васянович, Г.  Медіаосвіта: зарубіжний і вітчизняний досвід /Г. Васянович // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 2. – С. 11-21.

7.    Возчиков, В. А.  Медиаобразование в интенциях обучения и медиакультуры / В. А. Возчиков // Наука и школа. – 2007. – № 1  – С. 3-6.

8.    Гура, В.  Особистісно зорієнтовані медіаосвітні ресурси / В. Гура // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 5. – С. 25-26.

9.    Гуревич, Р.  Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів засобами мультимедіа-технологій / Р. Гуревич // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 37-44.

10.    Дементієвська, Н.  Формування навичок критичного оцінювання ресурсів Інтернету у користувачів різного віку / Н. Дементієвська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – № 7. – С. 103-107.

11.    Жигір, Е. Л.  Використання елементів медіаосвіти на уроках хімії (тестування у форматах А, N, X) / Е. Л. Жигір // Хімія. – 2007. – № 22. – С. 22-35.

12.    Жилавская, И. В.  Системные аспекты медиаобразовательной деятельности СМИ /И. В. Жилавская // Вестник Московского университета Серия 10. Журналистика. – 2009. – № 5. – С. 123-137.

13.    Казанцева, Л.  Медиаобразование и учебный процесс / Л. Казанцева // Учитель. – 2005. – № 3. – С. 59-60.

14.    Калініна, Л.  Медіащеплення / Л. Калініна // Пані вчителька. – 2007. – № 7. – С. 78-80.

15.    Квашук, О. В.  Психологічні чинники впливу телебачення на становлення моральної свідомості молодших школярів: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 - пед. та вікова психологія /О. В. Квашук; О. В. Квашук ; ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.

16.    Кирилова, Н. Б.  Медиаобразование в эпоху социальной модернизации /Н. Б. Кирилова // Педагогика.– 2005. – № 5. – С. 13-21.

17.    Коневщинська, Ольга Еммануїлівна.  Формування медіа-культури майбутніх учителів музики: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Ольга Еммануїлівна Коневщинська; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих.– К., 2009. – 21 с.

18.    Костенко, Н.  Вхопити реальне, коли медіа повсюдно: онтологічний інтерес у культурних дослідженнях / Н. Костенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.– 2010. – № 1. – С. 3-15.

19.    Курліщук, І. І.  Педагогічні засади соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / І.  І. Курліщук; ЛНПУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2008. – 20 с.

20.    Литвин, А.  Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці / А. Литвин // Педагогіка і психологія професійної освіти.– 2005. – № 2. – С. 7-21.

21.    Малых, Т.  Педагогические аспекты информационной безопасности / Т. Малых // Народное образование. – 2007. – № 5. – С. 231-235.

22.    Малых, Т.  Наши дети во всемирной паутине Интернета / Т. Малых // Воспитание школьников.– 2008. – № 2. – С. 60-62.

23.    Медиаобразование в школе: как же выжить в мире СМИ // Народное образование.– 2007. – № 2. – С. 235-241.

24.    Медіакультура особистості: соціально-психологічний: навчально-методичний посібник / О. Т. Баришполець О. Є. Голубєва, Н. В. Климчук [та ін.]; за ред. Л. А  Найдьонової, О. Т. Баришпольця.– К. : Міленіум, 2009. – 440 с.

25.    Мищишин, І.  Медіаосвіта як засіб формування медіакультури сучасної молоді /І. Мищишин, Н. Троханяк // Вісник Львівського університету. Сер. Педагогічна.-Львів, 2006.– Вип. 21, Ч. 1. – С. 161-165.

26.    Нагорнюк, Л.  Роль медіаосвіти у підготовці майбутніх журналістів / Л. Нагорнюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 43-47.

27.    Невмержицька, О.  Медійна педагогіка за кордоном / О. Невмержицька // Рідна школа.– 2004. – № 1. – С. 70-72.

28.    Новикова, А. А.  Глобализация и медиаобразование / А. А. Новикова // ALMA MATER: Вестник высшей школы.– 2009. – № 11. – С. 52-55.

29.    Новикова, А. А.  Развитие медиакомпетентности американских учащихся на современном этапе / А. А. Новикова // ALMA MATER: Вестник высшей школы.– 2009. – № 5. – С. 46-52.

30.    Онкович, Г.  Засоби масової комунікації у термінологічному просторі медіа-освіти / Г. Онкович // Дивослово. – 2007. – № 5. – С. 29-31.

31.    Онкович, Г.  Медіа-педагогіка і медіа-освіта: поширення у світі / Г. Онкович // Дивослово. – 2007. – № 6. – С. 2-4.

32.    Онух, Л.  Українські медіа нічого не помічають, крім гламуру: [інтерв'ю з директором Польського ін-ту в Києві – про інформаційні пріоритети українських ЗМІ] / Л. Онух; розмову вела О. Ганжа // Телекритика. – 2010. – № 7-8. – C. 60-65.

33.    Парфентьев, У.  Обеспечение безопасности несовершеннолетних в Интернете / У. Парфентьев // Народное образование. – 2009. – № 7. – С. 261-267.

34.    Попович, Х.  Особливості використання політичної метафори як засобу мовленнєвого впливу у сучасних мас-медіа / Х. Попович // Студентський науковий альманах факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені В. П. Гнатюка .– Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 108-114.

35.    Потапенко, С. І.  Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу): автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 -  германські мови / С. І. Потапенко ; КНЛУ. – К., 2008. – 32 с.

36.    Потятиник, Б. В.  Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.

37.    Рахматова, М.  Іміджева складова репутації України у світових мас-медіа / М. Рахматова // Університет.– 2008. – № 3. – С. 113-118.

38.    Робак, В.  До питання про розвиток медіапедагогіки у Німеччині / В. Робак // Другий український педагогічний конгрес: зб. матеріалів конгр,– Львів, 2006. С. 275-286.

39.    Рудь, М.  Маркіна В. О. (1910-1990) та її внесок у розвиток української медієвістики / М. Рудь // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Історія. – 2006. – Вип. 82 - 84.– С. 48-49.

40.    Садовник, О.  Гендерні, соціальні та вікові особливості аудиторії спортивних мас-медіа через призму спортивної реклами / О. Садовник // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. – № 6. – С. 41-43.

41.    Слінчук, В.  Мовностилістичні засоби актуалізації молодіжних гендерних концептів у текстах мас-медіа / В. Слінчук // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика. – К., 2006. – Вип. 14. – С. 27-29.

42.    Смоляна, Я. В.  Негативний вплив засобів масової комунікації на особистість і медіапедагогіка як засіб його мінімізації / Я. В. Смоляна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – № 1. – С. 49-57.

43.    Соснюк, О. П.  Психологічний тренінг як засіб профілактики використання маніпуляційних технік в мас-медіа / О. П. Соснюк // Обдарована дитина. – 2009. – № 3. – С. 39-43.

44.    Слюсаревський, М.  Медіа-освіта: українська перспектива / М. Слюсаревський, Л. Найдьонова // Рідна школа. – 2010. – № 9. – С. 57-58.

45.    Хоруженко, О.  Свобода медіа та доступ до інформації в Польщі: досвід модернізації / О. Хоруженко // Визвольний шлях. – 2005. – № 4. – С. 30-39.

46.    Целуйко, О.  Свобода медіа на Заході та в Україні: медіапростір / О. Целуйко // Визвольний шлях. – 2004. – № 10. – С. 16-22.

47.    Федоров, А. В.  Как российские педагоги относятся к проблеме медиаобразования школьников и студентов? / А. В. Федоров // ALMA MATER: Вестник высшей школы. – 2009. – № 11. – С. 36-48.

48.    Федоров, А. В.  Зарубежные модели медиаобразования: сравнительный анализ / А. В. Федоров, А. А. Новикова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 5. – С. 4-17.

49.    Федоров, А. В.  Интегрированное медиаобразование в российской школе: анализ обязательного минимума содержания / А. В. Федоров // Наука и школа. – 2005. – № 1. – С. 54-55.

50.    Федоров, А. В.  Технология развития медиакомпетентности и критического творческого мышления в процессе медиаобразования студентов: общие подходы / А. В. Федоров // ALMA MATER: Вестник высшей школы. – 2009. – № 7. – С. 34-44.

51.    Челишева, І.  Потенційні можливості медіаосвіти в роботі з "важкими" підлітками / І. Челишева // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 2. – С. 55-56.

52.    Чемерис, І.  Медіаосвіта за кордоном: теорії медіаосвіти й коротка історія розвитку / І. Чемерис // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 104-108.

53.    Черкашина-Губаренко, М.  Українська музика у сучасному медіа-просторі: фрагменти і коментарі / М. Черкашина-Губаренко // Музика. – 2008. – № 3. – С. 11-13.

54.    Чичорина, Н. В.  О необходимости медиаобразования в контексте изменяющейся социальной реальности: по материалам отечественных и зарубежных исследований / Н. В. Чичорина // Наука и школа. – 2008. – № 3. –  С. 3-5.

55.    Шумаєва, С.  Медіа освіта: історичні та культурологічні аспекти розвитку / С. Шумаєва // Рідна школа. – 2003. – № 5. – С. 70-72.


Підгот. М.О. Балик
25.10. 10р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

ataköy escort kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle ataköy escort
escort bayan istanbul escort