Рекомендаційний список літератури на тему:
Медіаосвіта як засіб формування медіа культури сучасної молоді

1.    Антонова, Л. Г.  Классические законы коммуникации и современное информативное пространство / Л. Г. Антонова // Русский язык в школе.– 2009. –№ 4. – С. 22-25

2.    Антропова, А. И.  Педагогические технологии в медиаобразовании при обучении английскому язику / А. И. Антропова // Иностранные языки в школе.– 2006. –№ 7. – С. 62-65.

3.    Бебик, В.  Соціально-психологічні аспекти ефективності політичної реклами в мас-медіа / В. Бебик, Н. Трач // Соціальна психологія. – 2008. – № 1. – С. 51-59.

4.    Бейзеров, В. А.  Медиа и дистанционное образование в эпоху глобализации /В. А. Бейзеров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 10. – С. 10-18.

5.    Бойко, А.  Мас-медіа для молодіжної аудиторії: комунікативний аспект (на прикладі журналу "Отрок. UA") А. Бойко, Д. Філоненко // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика. – К., 2008. – Вип. 16. – С. 25-28.

6.    Васянович, Г.  Медіаосвіта: зарубіжний і вітчизняний досвід /Г. Васянович // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 2. – С. 11-21.

7.    Возчиков, В. А.  Медиаобразование в интенциях обучения и медиакультуры / В. А. Возчиков // Наука и школа. – 2007. – № 1  – С. 3-6.

8.    Гура, В.  Особистісно зорієнтовані медіаосвітні ресурси / В. Гура // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 5. – С. 25-26.

9.    Гуревич, Р.  Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів засобами мультимедіа-технологій / Р. Гуревич // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 37-44.

10.    Дементієвська, Н.  Формування навичок критичного оцінювання ресурсів Інтернету у користувачів різного віку / Н. Дементієвська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – № 7. – С. 103-107.

11.    Жигір, Е. Л.  Використання елементів медіаосвіти на уроках хімії (тестування у форматах А, N, X) / Е. Л. Жигір // Хімія. – 2007. – № 22. – С. 22-35.

12.    Жилавская, И. В.  Системные аспекты медиаобразовательной деятельности СМИ /И. В. Жилавская // Вестник Московского университета Серия 10. Журналистика. – 2009. – № 5. – С. 123-137.

13.    Казанцева, Л.  Медиаобразование и учебный процесс / Л. Казанцева // Учитель. – 2005. – № 3. – С. 59-60.

14.    Калініна, Л.  Медіащеплення / Л. Калініна // Пані вчителька. – 2007. – № 7. – С. 78-80.

15.    Квашук, О. В.  Психологічні чинники впливу телебачення на становлення моральної свідомості молодших школярів: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 - пед. та вікова психологія /О. В. Квашук; О. В. Квашук ; ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.

16.    Кирилова, Н. Б.  Медиаобразование в эпоху социальной модернизации /Н. Б. Кирилова // Педагогика.– 2005. – № 5. – С. 13-21.

17.    Коневщинська, Ольга Еммануїлівна.  Формування медіа-культури майбутніх учителів музики: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Ольга Еммануїлівна Коневщинська; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих.– К., 2009. – 21 с.

18.    Костенко, Н.  Вхопити реальне, коли медіа повсюдно: онтологічний інтерес у культурних дослідженнях / Н. Костенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.– 2010. – № 1. – С. 3-15.

19.    Курліщук, І. І.  Педагогічні засади соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / І.  І. Курліщук; ЛНПУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2008. – 20 с.

20.    Литвин, А.  Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці / А. Литвин // Педагогіка і психологія професійної освіти.– 2005. – № 2. – С. 7-21.

21.    Малых, Т.  Педагогические аспекты информационной безопасности / Т. Малых // Народное образование. – 2007. – № 5. – С. 231-235.

22.    Малых, Т.  Наши дети во всемирной паутине Интернета / Т. Малых // Воспитание школьников.– 2008. – № 2. – С. 60-62.

23.    Медиаобразование в школе: как же выжить в мире СМИ // Народное образование.– 2007. – № 2. – С. 235-241.

24.    Медіакультура особистості: соціально-психологічний: навчально-методичний посібник / О. Т. Баришполець О. Є. Голубєва, Н. В. Климчук [та ін.]; за ред. Л. А  Найдьонової, О. Т. Баришпольця.– К. : Міленіум, 2009. – 440 с.

25.    Мищишин, І.  Медіаосвіта як засіб формування медіакультури сучасної молоді /І. Мищишин, Н. Троханяк // Вісник Львівського університету. Сер. Педагогічна.-Львів, 2006.– Вип. 21, Ч. 1. – С. 161-165.

26.    Нагорнюк, Л.  Роль медіаосвіти у підготовці майбутніх журналістів / Л. Нагорнюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 43-47.

27.    Невмержицька, О.  Медійна педагогіка за кордоном / О. Невмержицька // Рідна школа.– 2004. – № 1. – С. 70-72.

28.    Новикова, А. А.  Глобализация и медиаобразование / А. А. Новикова // ALMA MATER: Вестник высшей школы.– 2009. – № 11. – С. 52-55.

29.    Новикова, А. А.  Развитие медиакомпетентности американских учащихся на современном этапе / А. А. Новикова // ALMA MATER: Вестник высшей школы.– 2009. – № 5. – С. 46-52.

30.    Онкович, Г.  Засоби масової комунікації у термінологічному просторі медіа-освіти / Г. Онкович // Дивослово. – 2007. – № 5. – С. 29-31.

31.    Онкович, Г.  Медіа-педагогіка і медіа-освіта: поширення у світі / Г. Онкович // Дивослово. – 2007. – № 6. – С. 2-4.

32.    Онух, Л.  Українські медіа нічого не помічають, крім гламуру: [інтерв'ю з директором Польського ін-ту в Києві – про інформаційні пріоритети українських ЗМІ] / Л. Онух; розмову вела О. Ганжа // Телекритика. – 2010. – № 7-8. – C. 60-65.

33.    Парфентьев, У.  Обеспечение безопасности несовершеннолетних в Интернете / У. Парфентьев // Народное образование. – 2009. – № 7. – С. 261-267.

34.    Попович, Х.  Особливості використання політичної метафори як засобу мовленнєвого впливу у сучасних мас-медіа / Х. Попович // Студентський науковий альманах факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені В. П. Гнатюка .– Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 108-114.

35.    Потапенко, С. І.  Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу): автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 -  германські мови / С. І. Потапенко ; КНЛУ. – К., 2008. – 32 с.

36.    Потятиник, Б. В.  Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.

37.    Рахматова, М.  Іміджева складова репутації України у світових мас-медіа / М. Рахматова // Університет.– 2008. – № 3. – С. 113-118.

38.    Робак, В.  До питання про розвиток медіапедагогіки у Німеччині / В. Робак // Другий український педагогічний конгрес: зб. матеріалів конгр,– Львів, 2006. С. 275-286.

39.    Рудь, М.  Маркіна В. О. (1910-1990) та її внесок у розвиток української медієвістики / М. Рудь // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Історія. – 2006. – Вип. 82 - 84.– С. 48-49.

40.    Садовник, О.  Гендерні, соціальні та вікові особливості аудиторії спортивних мас-медіа через призму спортивної реклами / О. Садовник // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. – № 6. – С. 41-43.

41.    Слінчук, В.  Мовностилістичні засоби актуалізації молодіжних гендерних концептів у текстах мас-медіа / В. Слінчук // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика. – К., 2006. – Вип. 14. – С. 27-29.

42.    Смоляна, Я. В.  Негативний вплив засобів масової комунікації на особистість і медіапедагогіка як засіб його мінімізації / Я. В. Смоляна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – № 1. – С. 49-57.

43.    Соснюк, О. П.  Психологічний тренінг як засіб профілактики використання маніпуляційних технік в мас-медіа / О. П. Соснюк // Обдарована дитина. – 2009. – № 3. – С. 39-43.

44.    Слюсаревський, М.  Медіа-освіта: українська перспектива / М. Слюсаревський, Л. Найдьонова // Рідна школа. – 2010. – № 9. – С. 57-58.

45.    Хоруженко, О.  Свобода медіа та доступ до інформації в Польщі: досвід модернізації / О. Хоруженко // Визвольний шлях. – 2005. – № 4. – С. 30-39.

46.    Целуйко, О.  Свобода медіа на Заході та в Україні: медіапростір / О. Целуйко // Визвольний шлях. – 2004. – № 10. – С. 16-22.

47.    Федоров, А. В.  Как российские педагоги относятся к проблеме медиаобразования школьников и студентов? / А. В. Федоров // ALMA MATER: Вестник высшей школы. – 2009. – № 11. – С. 36-48.

48.    Федоров, А. В.  Зарубежные модели медиаобразования: сравнительный анализ / А. В. Федоров, А. А. Новикова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 5. – С. 4-17.

49.    Федоров, А. В.  Интегрированное медиаобразование в российской школе: анализ обязательного минимума содержания / А. В. Федоров // Наука и школа. – 2005. – № 1. – С. 54-55.

50.    Федоров, А. В.  Технология развития медиакомпетентности и критического творческого мышления в процессе медиаобразования студентов: общие подходы / А. В. Федоров // ALMA MATER: Вестник высшей школы. – 2009. – № 7. – С. 34-44.

51.    Челишева, І.  Потенційні можливості медіаосвіти в роботі з "важкими" підлітками / І. Челишева // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 2. – С. 55-56.

52.    Чемерис, І.  Медіаосвіта за кордоном: теорії медіаосвіти й коротка історія розвитку / І. Чемерис // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 104-108.

53.    Черкашина-Губаренко, М.  Українська музика у сучасному медіа-просторі: фрагменти і коментарі / М. Черкашина-Губаренко // Музика. – 2008. – № 3. – С. 11-13.

54.    Чичорина, Н. В.  О необходимости медиаобразования в контексте изменяющейся социальной реальности: по материалам отечественных и зарубежных исследований / Н. В. Чичорина // Наука и школа. – 2008. – № 3. –  С. 3-5.

55.    Шумаєва, С.  Медіа освіта: історичні та культурологічні аспекти розвитку / С. Шумаєва // Рідна школа. – 2003. – № 5. – С. 70-72.


Підгот. М.О. Балик
25.10. 10р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort