Абрамович, Д. Києво-Печерський патерик [Текст] / Д. Абрамович. – Репринт. вид. – К. : Час, 1991. – 280 с. 1 прим.
Аксьонова, О. П. Орієнтовні плани-конспекти на серію уроків з фізичної культури для учнів різних вікових груп [Текст] / О. П. Аксьонова. – Запоріжжя : [б. в.], 2005. – 102 с. 1 прим.

Актуальні питання розвитку мовознавства і літературознавства [Текст] : тези й матеріали обл. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю утворення ТДПІ ім. Я. О. Галана / відп. ред. М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТДПІ, 1990. - 164 с.

3 прим.

Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2007 р. / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець та ін. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 112 с.

6 прим.

Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх" [Текст] : досвід, досягнення, тенденції : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 трав. 2007р. / редкол. : В.Кравець, Г.Терещук, Е.Вільчковський та ін. Т.1. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 252 с.

3 прим.

Антонович, Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво з практикумом у навчальних майстернях [Текст]. Ч. 11 : Навчальний посібник для студентів художньо-графічних фак. пед. ін-тів, учнів пед. училищ і вчителів образотворчого мистецтва й худож. праці / Є. А. Антонович, М. Р. Селівачов. - К. : РНМК, 1993. - 113 с. 1 прим.

Аппельфельд, А. Сторінки мого життя [Текст] / Арагон Аппельфельд ; пер. з івриту В. Радуцький, П. Рихло. - К. : Самміт-Книга, 2011. - 220 с. - ISBN 978-966-7889-62-3

1 прим.

Бабій, В. Л. Ethics of translation and interpreting: a Guide to professional Conduct [Текст] = Етика перекладу: правила професійної поведінки : Посіб. для студ. спец. "Переклад" / В. Л. Бабій, О. З. Стельмащук. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 104 с.

2 прим.

Бабій, Л. Б. У пошуках дефініції літератури: функціонування при зміні парадигм. Англо-американський контекст [Текст] : посіб. для студ. випускних курсів філол. відділення / Л. Б. Бабій ; наук. ред. Р. Т. Гром'як. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 104 с.

1 прим.

Балей, С. Вибрані праці з соціальної і педагогічної психології [Текст] / С. Балей ; [пер. з пол. Н. Ткачової і С. Ткачовова]. - Тернопіль : ТЕІПО, 1995. - 45 с. - 1.00.

56 прим.

Барановський, В. С. Тестові завдання з фізичної і колоїдної хімії [Текст] : навчальний посібник / В. С. Барановський. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 88 с.

2 прим.
Барна, М. М. Ботаніка [Текст] : Терміни. Поняття. Персоналії: словник / М. М. Барна. – К. : Академія, 1997. – 272 с– (Nota bene). 1 прим.

Бартов, О. Стерті [Текст] = Frased : зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні / Омер Бартов ; пер. з англ. мови С. Коломійця. - К. : Зовнішторгвидав України, 2010. - 300 с. - ISBN 978-966-8274-23-7 : 20,00.

1 прим.

Батирова, Г. Ш. Генетика [Текст] : навч.-польовий практикум / Г. Ш. Батирова. - Тернопіль : ТНПУ, 2004. - 22 с.

1 прим.
Батькові, учителю, другу...Книга спогадів до 85 річниці з дня народження М. М. Фіцули [Текст] / упоряд. С. Вихор. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 127 с. 2 прим.
Безпечна життєдіяльність населення - необхідна умова успішного економічного розвитку суспільства [Текст] : інформаційний збірник / кер. авт. кол. Б. М. Андрушків. - Тернопіль : Збруч, 1996. - 339 с. 1 прим.
Безрутченко, Б. М. Жизнь осталась за спиной ... [Текст] : [поэзия] / Борис Безрутченко ; [ред. Л. Н. Дубас]. - Тернопіль : Збруч, 2005. - 68 с.
4 прим.

Беркгоф, К. Жнива розпачу [Текст] = Harvest of Despair : життя і смерть в Україні під нацистською владою / Карел Беркгоф ; з англ. пер. Т. Цимбал. - К. : Критика, 2011. - 456 с. : іл. - ISBN 078-966-8978-37-1

1 прим.

Бияк, Н. Я. Lesen wir zusammen! [Текст] : навч.-метод. посіб. з домашнього читання / Н. Я. Бияк, Н. Б. Вирста, Н. Р. Ящик. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 96 с.

2 прим.
Богданов, Г. П. Спортивнные соревнования в школе [Текст] / Г. П. Богданов, Б. И. Мечик. - М. : Учпедгиз, 1954. - 151 с. 1 прим.

Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. М. Айвазова ; наук. ред. П. І. Рогова. - 2-ге вид., доповн. та переробл. - К. : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2009. - 118 с. - (Академіки АПН України ; вип. 16).

1 прим.
Бойко, Р. Д. Основи фізичної географії [Текст] : навчальний посібник для студ. пед. ін-тів спец. "Природознавство" / Р. Д. Бойко, Г. В. Чернюк. - К.: ІСДО, 1995. 288 с. 9 прим.
Болонський процес. Кредитно-модульна система організації навчального процесу [Текст] : (бібліогр. видань) / уклад.: У. П. Грубінко, В. М. Кузьмич. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 80 с. 5 прим.
Бурдіян, Б. Г. Зоологія [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів / Б. Г. Бурдіян. - К. : Вища шк., 1985. - 159 с. 1 прим.

Бутовський, О. Д. Вибрані твори [Текст] / Олексій Дмитрович Бутовський ; упоряд.: В. В. Драга, М. Д. Зубалій. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Поліграфкнига, 2007. - 288 с. : іл. - Текст укр. та рос. мовами. - ISBN 978-966-2104-06-6

1 прим.
Бучківська Г. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва: монографія / за наук. ред. Г. В. Терещука. - Хмельницький : М. І. Заколодний, 2019. - 420 с. 1 прим.
Василь Пірус – нескорений вояк УПА [Текст] : 75 – річчю створення УПА присвячено / ред.- упоряд. І. Олещук. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 48 с. 2 прим.
Ващенко, И. М. Практикум по основам сельского хозяйства [Текст] : учебное пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / И. М. Ващенко, К. П. Ланге, М. П. Меркулов ; под ред. И. М. Ващенко. - М. : Просвещение, 1982. - 399 с. 12 прим.
Векірчик, К. М. Мікробіологія з основами вірусології [Текст] : підруч. для студ. природн. ф-тів пед. ін-тів / К. М. Векірчик. - Київ : Вища школа, 1973. - 207 с. 14 прим.

Веретенникова, С. О. Ознайомлення дошкільника з природою [Текст] : підруч. для дошк. пед. училищ / С. О. Веретенникова ; пер. з вид-ва "Просвещение" С. А. Клименко. - К. : Рад. шк., 1968. - 267 с.

1 прим.

Весоловський, Б. Прийде ще час... [Ноти] : пісні і танцювальні мелодії. Ч. 1 / Богдан Весоловський ; упоряд. і ред. О. Зелінський. - Львів : Галицька вид. спілка, 2001. - 160 с.

2 прим.

Вечерский, В. Т. Школьная игротека [Текст] : пособие для учит. труда и руководителей кружков / В. Т. Вечерский. - М. : Просвещение, 1972. - 176 с. 1 прим.
Визначник рослин України [Текст] : учбовий посіб. для студ. біоло. спец. ун-тів, пед. ін-тів. - 2-е изд., випр. і допов. - К. : Урожай, 1965. - 878 с. 1 прим.
Вимір людського розвитку: права і свободи людини в Україні [Текст] : результати загальнонаціонального опитування громадської думки / [звіт інформації підгот.] : В. Боднар, С. Макеєв, С. Оксамитна. - Київ : Сфера, 2000. - 116 с.
3 прим.

Витоки [Текст] : матеріали фольклорної експедиції. Вип. 4 / упоряд.: Г. Ф. Ступінська, Т. М. Скуратко, В. Я. Ступінський [та ін.]. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2012. - 194 с. : фото. - ISBN 978-966-07-2368-9

1 прим.

Виховуємо людину і громадянина [Текст] : навчально-методичний посібник / упоряд. текстів: С. Буров, О. Войтенко, І. Костюк. - Вид. 2-ге. - [Дрогобич] : Відродження, 2009. - 128 с. - ISBN 978-966-538-197-6

2 прим.
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / НАПНу; [за заг. ред. В. П. Кравця]; редкол.: В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко, Г. О. Нестеренко [та ін.]. - Київ : Знання України, 2011. - 279 с. 1 прим.
Вилли, К. Биология [Текст] = Biology / К. Вилли ; пер. с англ.: Н. М. Баевской, М. Л. Бельговского, Ю. И. Лашкевича [и др.]. - М.: Мир, 1966. - 686 с. 1 прим.
Вилли, К. Биология [Текст] = Biological principles and processes : биологические процессы и законы / К. Вилли, В. Детье ; пер. с англ.: Н. М. Баевской, Ю. И. Лашкевича и Н. В. Обручевой. - М.: Мир, 1974. - 824 с. 1 прим.
Віктимологія та агресологія [Текст] : навчальний посібник / Н. Ю. Волянюк, Г. Ложкін, В. В. Папуша [та ін.] К. ; Рівне : Прінт Хауз, 2010. - 256 с. 1 прим.
Вознюк, Л. В. Рксский язык: синтаксис [Текст] : [пособие для учащихся] / Л. В. Вознюк. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006. - 344. - Письмо МОНУ №1/11-1407 от 30.04.2002 г. 1 прим.

Войтенко, О. Я, ти, він, вона... [Текст] : посібник для вчителів з антидискримінаційної освіти / О. Войтенко, Ю. Комаров, І. Костюк ; літ. ред. і пер. з рос. Я. Радевич-Винницький. - [Дрогобич] : Відродження, 2009. - 120 с. - ISBN 978-966-538-198-3

2 прим.

Володимир Янів у добу ХХ сторіччя [Текст]: зб. наук. конф., Тернопіль, 26-27 лист. 1998 р. / ред.рада: Я. Дашкевич, О. Куца, Т. Титаренко [та ін.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 168 с. 1 прим.
Волошина, Н. Й. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури [Текст] : посібник для вчителів / Н. Й. Волошина. – Київ : Радянська школа, 1985. – 104 с. 1 прим.

Галантюк, С. І. Основи фізіології центральної нервової системи і вищої нервової діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. психол. і біол. спец. вищ. навч. закл. / С. І. Галантюк, О. С. Волошин. - Вид. 2-ге переробл. та доповн. - Тернопіль : ТНПУ, 2013. - 116 с.

1 прим.

Гановер, Н. Глибокий мул [Текст] : хроніка / Натан Гановер ; наук. ред. пер. й авт. комент. Н. Яковенко. - К. : Дух і літера, 2010. - 180 с. - ISBN 978-966-378-154-9

1 прим.

Гап'юк, Г. В. Тести з математики розв'язання. [Текст] : Рівні 1, 2, 3 / Г. В. Гап'юк. - Тернопіль : ТДПУ, 1994. - 164 с.

1 прим.

Гендерна педагогіка [Текст] : програма навчального курсу (за вимогами кредитно-модульної системи) / розроб. В. П. Кравець. - Тернопіль : ТНПУ, 2005. - 84 с.1 1 прим.
Генкель, П. А. Ботаника [Текст] : пособие для учителей / П. А. Генкель, Л. В. Кудряшов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1964. - 695 с.Геологічний музей [Текст] : путівник / авт.- уклад. Й. Свинко. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 24 с. 1 прим.
Геологічний музей [Текст] : путівник / авт.- уклад. Й. Свинко. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 24 с. 1 прим.
Гермаківський, І. М. Шипуни [Текст] : роман-трилогія. Кн. 2 : У полисках зорі / І. М. Гермаківський ; ред. Я. Сачко. – Тернопіль : Лілея, 2003. – 200 с. 2 прим.

Герц, М. І. Улас Самчук на Закарпатті [Текст] : суспільно-політична та культурно-освітня діяльність періоду 1933-1939р.р. / М. І. Герц. - Тернопіль : Астон, 1997. - 76 с.

8 прим.

Гінка, Б. І. Що є типово німецьким? [Текст] = Was ist deutsch? : Посіб. з лінгвокраїнознавства Німеччини для студ.-германістів / Б. І. Гінка. - Тернопіль : Вид-во ТДПУ, 2003. - 176 с. 1 прим.

Гінріхс, Я. П. Lemberg-Lwow-Львів [Текст] = Lemberg-Lwow-Lviv : фатальне місто / Ян Пауль Гінріхс ; з нідерланд. пер. Я. Довгополий ; ред. Л. Пішко. - К. : Вид-во Жупанського, 2010. - 144 с. : іл. - ISBN 978-966-96882-8-6

1 прим.

Гінріхс, Я. П. Міф Одеси [Текст] = De Mythe Van Odessa / Ян Пауль Гінріхс ; з нідерл. пер. Я. Довгополий ; ред. В. Богуславська. - К. : Дух і Літера, 2011. - 182 с. - ISBN 978-966-378-202-7

1 прим.

Гнатюк, В. М. Національне відродження австро-угорських українців [Текст] : 1772 - 1880 рр. / Володимир Гнатюк ; упоряд., ред., передм., приміт. Ф. Стеблія. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2006. - 104 с. - (Б-ка Шашкевичіани:Нова сер. ; № 4(9)). - ISBN 966-02-3967-Х

5 прим.

Володимир Гнатюк [Текст] : біографічний нарис / укл.: Л. Вернигор, В. Зуєва. - К., 1997. - 18с.

4 прим.

Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу [Текст] : виставка / Укр. ін-т нац. памяті ; авт. виставки: Д. Гетьман, І. Юхновський. - Київ : О. Теліга, 2008. - 48 с.
2 прим.

Голокост в Україні (1941–1944) [Текст] : словник-довідник / авт.-упоряд.: О. В. Гісем, О. О. Мартинюк ; наук. ред. М. І. Тяглий. - Вид. 3-тє, випр. і доповн. - К. : Сфера, 2009. - 100 с. - (Українська бібліотека Голокосту). - ISBN 978-966-8782-60-2

1 прим.

Горбатюк, Р. М. Інженерна графіка [Текст] : машинобудівне креслення : навч.-метод. посіб. для студ. вузів. Ч. 2 / Р. М. Горбатюк, Р. Р. Яркун. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 177 с.

3 прим.

Горпинич, В. О. Українські власні назви в російській мові [Текст] : (правила перекладу, словотвору, словозміни, правопису: посібник для студ. та уч. / В. О. Горпинич, Т. Р. Антонюк. - Дніпропетровськ, 1998. - 136 с. - ISBN 5-7763-8346-3

1 прим.

Грималюк, І. М. Мововбивство і не тільки ... [Текст] / Ігор Грималюк. - Вид. 3-тє, випр., допов. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 40 с. 19 прим.

Грішин, Е. О. Кожен вчитель повинен звести свій "собор" [Текст] / Е. О. Грішин. - Тернопіль : Збруч, 1992. - 188 с.

1 прим.

Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. студ. конф., 1-3 квіт. 2011 р. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 194 с.

1 прим.

Грязнов, І. О. Система морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників [Текст] : Монографія / І. О. Грязнов. - Хмельницький : ДПСУ, 2004. -370 с. 1 прим.

Гулька, С. І. Англо-український словник волейбольної термінології [Текст] : понад 900 слів / С. І. Гулька. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 52 с.

3 прим.

Гушулей, Й. М. Загальна методика викладання основ економіки [Текст] : пробн. навч. посіб. / Й. М. Гушулей, І. М. Вітенко. - Тернопіль : Астон, 2004. - 108 с. 1 прим.

Гушулей, Й. М. Навчально-дослідні завдання з теорії і методики трудового навчання [Текст] : метод. рекомендації / Й. М. Гушулей, Г. В. Терещук. - Тернопіль : ТДПУ, 2001. - 33 с.

2 прим.

Гушулей, Й. М. Основи деревообробки [Текст] : пробний навчальний посібник для учнів 8-9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / Й. М. Гушулей. - К. : Освіта, 1996. - 144 с. - ISBN 5-330-02425-0

1 прим.

Гушулей, Й. М. Технічна підготовка школярів: проблеми змісту [Текст] : [монографія] / Й. М. Гушулей ; за ред. Д. О. Тхоржевського. - Тернопіль : ТДПІ, 1997. - 159 с. - ISBN 5-7763-2590-6

1 прим.

Данилов, М. А. Дидактика [Текст] / М. А. Данилов, Б. П. Есипов ; под общ. ред. Б. П. Есипова. - М. : Изд-во АПН, 1957. - 518 с. 1 прим.

Деркач, Г. С. Англійська мова [Текст] = English for Psychologists : навч.-метод. посіб. для психологів / Г. С. Деркач, В. В. Дубенскова, І. Ю. Левчик. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 220 с. - Лист МОНУ №1.4/18 - Г - 612 від 11.03.2008.

2 прим.

Деталі машин та основи конструювання [Текст] : опорний конспект лекцій : [навчально-методичний посібник] / авт.-упоряд.: Я. П. Замора, І. І. Павх. - Пробне вид. - Тернопіль : [ТНПУ], 2012. - 160 с.

2 прим.

Діти емігрантів про себе [Текст] : сповіді, думки, судження..., біль / заг. ред. та упоряд.: І. Калинець, Н. Гумницької. – Львів : Артос, 2008. – 112 с. 1 прим.

Джерела толерантності [Текст] : каталог виставки, 2004-2005 / авт. текстів Я. Музиченко ; упоряд. каталогу А. Ленчовська. - Вид. 2-ге. - Амстердам ; К. : Дух і літера, 2009. - 88 с. : іл. - ISBN 978-966-378-104-4

1 прим.

Джуровський, С. Сценарії [Текст] / С. Джуровський. – Тернопіль : [б. в.], 1999.

1 прим.

Дидактические проблемы подготовки учительских кадров [Текст] : тезисы науч.-практ. конф., 27-28 сентября 1988 г. / под ред. Ю.В.Иващенко, А.Н.Ломакович. - Тернопіль : ТДПИ, 1988. - 213 с.

2 прим.

Добенько О. В. Педагогічна техніка [Текст] : навчальний посібник для викл. та студ. пед. навч. закл. різних рівнів акредитації, вчит. і учнів загальноосвіт. шкіл та шкіл нового типу / О. В. Добенько, Е. А. Бондаренко. – Тернопіль : [ТДПУ], 2000. – 131 с. 1 прим.

Домбровські хімічні читання 2007 [Текст] : ІІІ Всеукраїнська конференція, присвяч. 95-річчю з дня народж. А. В. Домбровського, Тернопіль, 16–18 трав. 2007 р. : тези доп. / редкол.: М. О. Лозинський, Г. О. Ковтун, Б. Д. Грищук, В. С. Барановський. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 186 с.

2 прим.

Думка, П. А. Молитва рільника [Текст] : 140 років з дня народж. П. Думки / П. А. Думка. - ювілейне вид. - Тернопіль : Діалог, 1994. - 176 с.

18 прим.

Духовна музика в контексті сучасного хорового виконавства [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10 трав. 2008 р. / ред.-упоряд. В. Семчишин. - Кременець ; Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 180 с.

1 прим.

Дьякова, Р. А. Основы экскурсоведения [Текст] : учебное пособие для слушателей фак. общественных профессий пед. ин-тов / Р. А. Дьякова, Б. В. Емельянов, П. С. Пасечный ; под ред. Б. В. Емельянова. - М. : Просвещение, 1985. - 255 с. 2 прим.
Екологічне благополуччя та благоустрій населених пунктів - запорука здоров′я людини [Текст] : методичний посібник / Б. М. Андрушків, О. І. Вислоцький, М. М. Гнат, С. Й. Грушко. - Тернопіль : Лілея, 1996. - 188 с. 1 прим.

Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах [Текст] : Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції / відп. ред. В. В. Грубінко. - Тернопіль, 1998. - 156 с.

1 прим.

Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика [Текст] : Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, 27-29 травня 2004р., м. Тернопіль / Б. М. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. - Тернопіль : ТДПУ, 2004. - 188 с.

1 прим.

Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 1 : Абаза - Голов′яненко / гол. ред. В. Кубійович. - репр. відтворення вид. 1955 - 1984. - Львів : Молоде життя : НТШ, 1993. - 400 с. 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 2 : Голинський - Зернов / гол. ред. В. Кубійович. - репр. відтворення вид. 1955 - 1984. - Львів : Молоде життя : НТШ, 1993. - С. 405-800 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 3 : Зернове господарство - Крушельницький / гол. ред. В. Кубійович. - репр. відтворення вид. 1955 - 1984. - Львів : Молоде життя : НТШ, 1994. - С. 805-1200 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 4 : Крушельницький - Місто / гол. ред. В. Кубійович. - репр. відтворення вид. 1955 - 1984. - Львів : Молоде життя : НТШ, 1994. - С. 1205-1599 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 5 / Наук. товариство ім. Шевченка у Львові; За ред. В. Кубійовича. - Перевидання в Україні; Репринтне відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів, 1996. - 395 с. 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 6 / гол. ред. В. Кубійович; редкол.: М. Глобенко, В. Голубничий, І. Кошелівець [та ін.]. - Перевидання в Україні; репр. відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів : Наук. т-во ім. Шевченка, 1996. - 394 с. 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 7 / Наук. товариство ім. Шевченка у Львові; За ред. В. Кубійовича. - Перевидання в Україні; Репринтне відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів, 1998. - 395 с.  1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 8 / Наук. товариство ім. Шевченка у Львові; За ред. В. Кубійовича. - Перевидання в Україні; Репринтне відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів, 2000. - 400 с. 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 9 / Наук. товариство ім. Шевченка у Львові; За ред. В. Кубійовича. - Перевидання в Україні; Репринтне відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів, 2000. - 400 с. 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 10 / Наук. товариство ім. Шевченка у Львові; За ред. В. Кубійовича. - Перевидання в Україні; Репринтне відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів, 2000. - 409 с. 1 прим.

Єврейські діти України - жертви Голокосту [Текст] : каталог додаткової експозиції з історії Голокосту на теренах України, яка є частиною виставки "Анна Франк. Урок історії" / редкол.: А. Подольський, Ю. Смілянська, М. Тяглий. - К. : Зовнішторгвидав України, 2009. - 56 с. - (Українська бібліотека Голокосту). - ISBN 978-966-8274-19-0

1 прим.

Єлін, Ю. Я. Шкільний визначник рослин [Текст] : Ю.Я. Єлін, С. І. Івченко, Л. Г. Оляницька. - К. : Рад. шк., 1978. - 360 с. 2 прим.
Єрмоленко, В. М. Визначник комах [Текст] / В. М. Єрмоленко, З. Ф. Ключко. - К. : Рад. шк., 1971. - 223 с. 1 прим.
Жуковский, П. М. Ботаника [Текст] : учеб. пособие для студ. / П. М. Жуковский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1964. - 668 с. 1 прим.

Журналістська майстерність [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. спец. "Журналістика" / уклад. О. К. Вільчинський. - Тернопіль : [ТНПУ], 2015. - 48 с.

14 прим.

Журналістська практика [Текст] : [методичні матеріали для студ. та керівників практики зі спец. "Журналістика"] / [упоряд. Н. Л. Дащенко]. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 64 с.

18 прим.

Закордонець, Н. І. Worldwide Destinations (із врахуванням досвіду Швейцарії) [Текст] : методичні рекомендації щодо вивчення елективного курсу / Н. І. Закордонець. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 76 с. - Текст англ. і укр. мовами.

1 прим.

Збірник програм фахових навчальних дисциплін із спеціальностей "Психологія" та "Практична психологія" [Текст] : для підготовки бакалаврів за вимогами кредитно-трансферної системи організації навч. процесу / упоряд.: Г. К. Радчук, О. М. Кормило. - Тернопіль : Лілея, 2008. - 784 с. 1 прим.

Збірник програм фахових навчальних дисциплін із спеціальності "Соціальна робота" [Текст] : для підгот. бакалаврів за кредитно-трансферною системою навч. / уклад.: Н. С. Олексюк, Л. Й. Дерев'яна, С. М. Калаур. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 366 с.

2 прим.

Збірник тематичних завдань з циклу економічних дисциплін: комплексна практична робота [Текст] / [за ред. В.С. Лопуха]. - Тернопіль : ТДПІ, 1996. - 48 с.

1 прим.

Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів [Текст] : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Іващенко Ю.В., Ломакович А.М.]. - Тернопіль : ТДПІ, 1990. - 417 с. 4 прим.

Іванишин, В. На розпутті велелюднім. Вибори-2004: Кого, що і для чого виберемо? [Текст] / Василь Іванишин ; упоряд. Є. Філь. - Дрогобич ; Тернопіль : [б.в.], 2003. - 192 c. - (Бібліотека націоналіста). - ISBN 966-538-137-7

1 прим.

Іванишин, В. Непрочитаний Шевченко [Текст] / В. Іванишин ; упоряд. Є. Філь. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 32 с. 2 прим.
Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді [Текст] : матеріали третього регіонального науково-практичного семінару, приуроч. 15-й річниці створення Тернопільського обласного відділення Олімпійської академії України / ТНПУ, Нац. олімпійський комітет України, Олімпійська академія України : [за заг. ред. А. В. Огнистого, К. М. Огнистої]. – Тернопіль : [ТАЙП], 2016. – 180 с. 1 прим.
Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді [Текст] : матеріали другого регіонального науково-практичного семінару, приуроч. 65-й річниці створення кафедри фізичного виховання ТНПУ / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Національний олімпійський комітет України, Олімпійська академія України : [за заг. ред. А. В. Огнистого]. – Тернопіль : [ТАЙП], 2014. – 168 с. 1 прим.

Історія епохи очима людини. 10 клас [Текст] : Україна та Європа у 1900-1939 рр. : навч. посіб. з історії України та всесвітньої історії / Ю. С. Комаров, В. О. Мисан, А. О. Осмоловський [та ін.]. - К. : Генеза, 2004. - 254 с. - ISBN 966-504-303-Х

1 прим.

Історія країн Азії та Африки [Текст] : навчально-методичний посібник за вимогами кредитно-модульної системи. Ч. 1/2 / уклад. В. Д. Шепетюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 99 с.

2 прим.

Історія України. Давня історія. Україна в період Середньовіччя [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. І-го курсу іст. фак. / розроб. Ю. Ю. Свідерський. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 44 с.

3 прим.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (кириличний шрифт, 1762–1944) [Текст] : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Я. Кульчицька, Г. В. Кінаш ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 115 с. - (Рідкісні видання ; вип. 7).

23 прим.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі [Текст] : бібліографічний покажчик. Ч. 1. А - М (1800-1939 рр.) / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, І. М. Потокій ; ред. Н. В. Ткачова ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 223 с. - (Рідкісні видання ; вип. 5).

9 прим.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі [Текст] : бібліографічний покажчик. Ч. 2. N-Z (1830-1959 рр.) / уклад.: О. Я. Кульчицька, І. М. Потокій ; ред. Н. В. Ткачова ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 241 с. - (Рідкісні видання ; вип. 6).

2 прим.

Катериняк, А. П. Звичаї та свята в Німеччині [Текст] : навч. посіб. з нім. мови / А. П. Катериняк, Н. В. Рокіцька. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 79 с.

1 прим.

Кваша, В. І. Еволюційне вчення [Текст] : курс лекцій для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Кваша, Г. М. Голіней ; за ред. В. І. Кваші. - Тернопіль : [ТНПУ], 2008. - 126 с.

2 прим.

Кваша, В. І. Фауна Голицького ботаніко-ентомологічного заказника загальнодержавного значення [Текст] / В. І. Кваша, С. С. Подобівський, Д. В. Страшнюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 46 с. - ISBN 966-7298-06-Х.

3 прим.
Кебало, М. С. Fenster zur Literatur [Текст] : навчально-методичні рекомендації / М. С. Кебало. - Тернопіль : [ТНПУ], 2015. - 108 с. 1 прим.
Кікінежді О. М., Кізь О. Б. Особливості гендерної соціалізації депривованого юнацтва : навч. посібник для студ. вузів. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. - 176 с.
1 прим.
Кікінежді О. М., Кізь О. Б. Формування гендерної культури молоді : науково-метод. матеріали до тренінгової програми : навч. посіб. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006. - 160 с.
1 прим.

Кіндзерська, Ю. Основи англійської ділової мови та академічного письма [Текст] = Basics of English Business and Academic Writing : посіб. для магістрантів неспец. фак. / Юлія Кіндзерська. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 80 с. - Лист МОНУ № 1.4/18-Г-1076 від 14.05.2008.

3 прим.

Кічук, С. Ф. Волейбол [Текст] : навчання техніки та технологія суддівства : навч.-метод. посіб. / С. Ф. Кічук, О. В. Сопотницька. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 104 с.

4 прим.

Клименко, А. О. Курс "Основи інформаційної культури" [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. 1 курсу фак. іноз. мов / А. О. Клименко. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 56 с.

5 прим.

Ключі : поетичний альманах / упоряд.: З. Лановик, М. Лановик. - Тернопіль : [б.в.], 2001. - 124 с. 1 прим.
Кодлюк, Я. П. Робота з підручником на уроках у початковій школі [Текст] : посіб. для вчит. почат. шк. / Я. П. Кодлюк, О. Я. Янченко ; [за ред. О. Я. Савченко]. - К. : Наш час, 2009. - 103 с. - Протокол МОНУ №4 від 04.06.2007 р.  1 прим.
Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті : підручник для магістрантів та студ. пед. фак.: навчальний посібник / Я. П. Кодлюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 64 с. 1 прим.

Козачок, Я. В. Григір Тютюнник, Василь Шукшин : проблеми, зіставлення [Текст] : навчальний посібник / Я. В. Козачок. - Тернопіль : ТДПІ, 1991. - 40 с.

12 прим.

Коломийчук, В. С. Соціально-економічний розвиток адміністративного району в умовах перехідної економіки [Текст] : підходи до вивчення, стратегії розвитку / В. С. Коломийчук. - Тернопіль : Укрмедкнига. - 440 с. - ISBN 966-7364-09-07

1 прим.
Комунікаційні технології [Текст] : метод. рек. для студ. спец. "Журналістика" / уклад. Н. М. Фурманкевич. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 66 с. 10 прим.

Кон, Н. Привід для геноциду [Текст] = Warrant for Genocide : міф про всесвітню єврейську змову і ''Протоколи сіонських мудреців'' / Норман Кон ; пер. з англ. Т. Цимбала ; наук. ред. М. Климчук. - К. : Самміт-Книга, 2011. - 352 с. - ISBN 978-966-7889-62-3

1 прим.

Конончук, О. Б. Навчальна практика з основ сільського господарства [Текст] : навчальний посібник / О. Б. Конончук. - [2-ге вид., випр., допов.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 128 с. 2 прим.

Конончук, О. Б. Практикум з ґрунтознавства [Текст] : [навчальний посібник] : для студ. біол. напрямку підготовки / О. Б. Конончук. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 59 с.

1 прим.

Корсун, І. В. Будова та властивості твердих тіл [Текст] : факультативний курс : навч. посіб. для учнів. вчителів та викл., для усіх, хто цікавиться фізикою / І. В. Корсун. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 156 с.

2 прим.

Корчемний, М. Енергозбереження в агропромисловому комплексі [Текст] / М. Корчемний, В. Федорейко, В. Щербань. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. - 974 с. - ISBN 966-562-441-5

1 прим.

Корчемний, М. О. Ідентифікація технологічних об'єктів [Текст] : Навч.-метод. посіб. для студ. вузів, які навч. за спец."Проф. навч. Комп'ютерні технол. в упр. та навч.", " Інж. та комп'ютерна графіка" / М. О. Корчемний. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 114 с.

3 прим.

Корчемний, М. О. Інтелектуальні технології управління та прийняття рішень [Текст] : Навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"; "Інженерна та комп'ютерна графіка". Ч.1. Розмита логіка / М. О. Корчемний, В. С. Федорейко. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 140 с.

2 прим.

Корчемний, М. О. Інтелектуальні технології управління та прийняття рішень [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. спец. "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"; "Інженерна та комп'ютерна графіка". Ч. 2. Нейронні та гібридні мережі / М. О. Корчемний, В. С. Федорейко. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 140 с.

2 прим.

Кравець, В. П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття [Текст] : навч. посібник для студ. пед. навч. закл. / В. П. Кравець. - Тернопіль, 1996. - 290 с. - ISBN 5-7707-4490-1

44 прим.

Кравець, В. П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. П. Кравець. - Тернопіль : Тернопіль, 1996. - 436 с.

45 прим.

Кравець В. П. Педагогіка та психологія: гендерний аспект : навчальний посібник для пед. вузів / В. П. Кравець, О. М. Кікінежді. - Тернопіль : Богдан, 2004. - 124 с. 1 прим.

Кравець, В. П. Психологія сімейного життя [Текст] : навчальний посібник для студ. пед. вузів, що здоб. спец. "Практична психологія". Ч. 1 / В. П. Кравець. - Тернопіль : [б. в.], 1995. - 311 с. - ISBN 5-7707-4500-2

13 прим.

Кравець, В. П. Психологія сімейного життя [Текст] : навчальний посібник для студ. пед. вузів, що здоб. спец. "Практична психологія". Ч. 2 / В. П. Кравець. - Тернопіль : [б. в.], 1995. - 388 с. - ISBN 5-7707-4500-2

13 прим.

Кравчук, Л. В. Ю. Словацький і Кременець [Текст] / Л. В. Кравчук, Л. О. Кравчук. – Кременець : Папірус, 1999. – 39 с. 1 прим.
Кравчук, Л. В. Політологія [Текст] : Семінар: Інформативні дослідження. Проблемні дослідження. Практичні дослідження. Теоретичні дослідження. Терміналій / Л. В. Кравчук. – Тернопіль : ІЕП, 2004. – 166 с. 1 прим.

Кременець пам'ятає свого поета [Текст] : біобібліографічний покажчик літератури : до 200-річчя від дня народж. пол. поета Ю. Словацького / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; відп. за вип. О. Б. Конончук. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 45 с. - Текст пол., укр., рос. мовами.

3 прим.

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту [Текст] : [посібник] / М. Крупа ; ред. О. Давидова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. - 416 с.
1 прим.
Кульчицький В. С. З історії української державності [Текст] / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. - Львів : Світ, 1992. - 88 с.
1 прим.
Курс сучасної української літературної мови [Текст] : посіб. для студ. філолог. ф-тів ун-тізга ф-тів мови та літ-ри пед ін-тів. Т.2 : Синтаксис (Просте речення. Складне речення. Пунктуація) / за ред. Л. А. Булаховського. - К. : Рад.школа, 1951. - 408 с. 2 прим.

Курс фізики [Текст] : навч. посіб. для студ. хім.-біол. та природн. фак. пед. вузів / П. Г. Лісняк, П. В. Басістий, В. Ю. Чопик, Т. Д. Дідора. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 265 с.

4 прим.

Лабащук, О. В. Українська примовка: структура, побутування, функції [Текст] / О. В. Лабащук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 156 с. 1 прим.

Ладика, О. В. Watch and Learn [Текст] = Дивись і навчайся : навчально-методичний посібник / О. В. Ладика, Н. А. Чибрас, М. Б. Гаврилюк. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 118 с.

2 прим.

Лазарович, М. В. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу": Україна в боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації, 2014-2018 роки [Текст] / М. В. Лазарович. – Ічня : Формат, 2018. – 340 с. 3 прим.

Левчик, І. Ю. Psychophysiology in terms [Текст] = [Англо-український словник психофізіологічних термінів] : English-Ukrainian Dictionary / І. Ю. Левчик ; І.Ю.Левчик. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 72 с.

2 прим.

Легка атлетика з методикою викладання [Текст] : метод. реком. для викл. та студ. / укл. Шпитальний В.Б., Губернаторов М.О. - Тернопіль : ТДПІ, 1992. - 32 с. - б/ц.

1 прим.

Богдан Лепкий - видатний український письменник [Текст] : збірник статей і матеріалів урочистої академії, присвяченої 120-річчю від дня народження письменника / відпов. ред. : Р. Т. Гром'як., М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТДПІ, 1993. - 195 с.

8 прим.

Лещак, О. Ділове українське мовлення [Текст] : тести / О. Лещак, Е. Міляновський, Л. Вернигор. - Тернопіль : [б.в.], 1995. - 36 с.

1 прим.

Лісняк, Н. І. Сучасна українська літературна мова. Морфологія [Текст] : навчально-методичний посібник : робочий зошит 2 / Н. І. Лісняк, С. Є. Панцьо. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 103 с.

2 прим.

Лісняк, С. Старослов'янська мова [Текст] : навч.-метод. комплекс для студ. іст. фак. / С. Лісняк, Л. Невідомська, О. Вербовецька. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 192 с.

1 прим.

Літературознавча компаративістика [Текст] : навчальний посібник / наук. ред. Р. Т.Гром'як ; упоряд.: Р. Т. Гром'як, І. В. Папуша. - Тернопіль : ТДПУ, 2002. - 343 с. 2 прим.

Литвин, Л. М. Менеджмент в освіті [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. М. Литвин. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 118 с.

1 прим.

Литвин, Л. М. Основи менеджменту і маркетингу [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. М. Литвин. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 100 с.

1 прим.

Лопух, Г. М. Тернопіль - місто для життя [Текст] : міський екологічний бюлетень. № 5 / Г. М. Лопух, Л. Г. Гринчишина, С. Я. Молодецька ; відп. за вип. О. І. Соколовський. - Тернопіль : Мальва-ОСО, 2009. - 132 с.

3 прим.

Луцик, І. Б. Автоматизоване проектування в середовищі AutoCAD [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец.: "Професійна освіта. Інженерна та комп'ютерна графіка", "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / І. Б. Луцик, Т. В. Омелянчук. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 84 с.

1 прим.

Макаренко, А. С. Педагогічна поема [Текст] / А. С. Макаренко ; пер. Л. О. Єзерницького ; за ред. В. Л. Петровського. - К. : Рад. шк., 1973. - 508 с.

2 прим.

Маланюк, П. М. Творчий потенціал української гімназії [Текст] / П. М. Маланюк, Л. Р. Білик, М. П. Маланюк. - Тернопіль : Джура, 1999. - 160 с. 3 прим.

Мамус, Г. М. Завдання з технології виготовлення швейних виробів [Текст] : навчальний посібник / Г. М. Мамус, Г. В. Терещук, М. А. Чорній. - Тернопіль : ТНПУ, 2014. - 64 с.

1 прим.

Мармураш, Л. П. Розвиток гуманістичної освітньої парадигми від доби віхових культур стародавнього світу до пізнього середньовіччя [Текст] : навч.-метод. посіб. із історії педагогіки / Л. П. Мармураш. - Чортків ; Тернопіль :ТНПУ, 2008. - 176 с. 1 прим.
Мартинович, О. Б. Методичний посібник з домашнього читання за романом "Chistine Noestlinger Di Ilse ist weg" [Текст] / О. Б. Мартинович. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 56 с. 1 прим.

Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі [Текст] : 2-3 груд. 1997 р. / редкол.: Я. Жупанський, О. Шаблій, П. Шищенко [та ін.]. - Тернопіль : ТДПУ, 1998. - 95 с.

1 прим.
Медична та соціальна реабілітація [Текст] : навчальний посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації та лікарів- інтернів / І. Р. Мисула, Л. О. Вакуленко, М. І. Швед [та ін.] ; за заг. ред. І. Р. Мисули, Л. О. Вакуленко. - Тернопіль : ТДМУ, 2005. - 402 с. 1 прим.
Мельничук, Б. І. Симон Петлюра і Тернопільщина [Текст] / Б. І. Мельничук, В. Б. Уніят. – Тернопіль : Терно-граф, 2009. – 116 с. 1 прим.

Методика навчання техніки гри у волейбол [Текст] : методичні рекоменд. для самост. роб. студ. ф-ту фіз. вих. / [уклад. : С. Ф. Кічук., І. О. Омельяненко., Б. П. Духницький]. - Тернопіль : ТДПІ, 1991. - 26 с. - б/ц.

1 прим.

Методична розробка до теоретичного тестування вступників на спец. "Фізична культура". – Тернопіль : б. в., б. р

1 прим.

Методичні вказівки до курсу нормативної граматики німецької мови. – Тернопіль : ТІНГ, 1993.

1 прим.
Мешко, Г. М. Історія педагогіки: тестові завдання [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. вищ. пед. закл. освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 144 с. 1 прим.

Михалевич, М. Круті віражі до волі [Текст] / М. Михалевич. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 1997. - 160 с. - ISBN 966-7018-05-9

2 прим.

Молодь приймає рішення [Текст] : Інформ. бюл. / Упоряд., ред. та дизайн В.Іващук. - Тернопіль : Аргумент-MEDIA-OFFICE, 2004. - 36 с.

1 прим.

Морозюк, С. С. Систематика рослин [Текст] : лабораторні заняття : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів / С. С. Морозюк, Л. Г. Оляніцька. - К. : Вища школа, 1988. - 192 с. 10 прим.

Морська, Л. І. Інформаційні технології у професійній підготовці вчителя англійської мови [Текст] = Information Tecnologies in English Teacher Education : Навч. посіб. для студ. пед. освітніх закл. / Л. І. Морська. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 265 с.

1 прим.

Мохун, С. В. Загальна фізика. Механіка [Текст] : лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак. пед. вузів / Сергій Мохун. - Пробне вид. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 147 с.

1 прим.

Мрига, П. Н. Тлумачний словник театральних термінів [Текст] / Петро Мрига ; ред. : Л. Ванюга, В. Собуцька, М. Савельєва. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 240 с. 3 прим.

Навчально-методичне забезпечення курсу "Методика навчання біології" [Текст] : за кредитно-трансферною системою організації навч. процесу / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 147 с.

2 прим.

Навчально-методичний посібник з практики німецької мови: До теми "Das Aussere und die Charakterzuege des Menschen" [Текст] : для студ.-германістів / упоряд.: Н. А. Деркевич, Л. І. Маєвська, Н. Я. Бияк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 120 с.

5 прим.

Навчально-методичний посібник "Der zusammengesetzte Satz: Satzgefuge" [Текст] : з сучасними вправами для студ. фак. іноземних мов / уклад.: І. В. Шимків, Н. В. Данів. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 156 с.

3 прим.

Наскрізна комплексна навчальна програма з практичного курсу німецької мови (основна іноземна мова) [Текст] : Спец. 8.010103-німецька мова і література / Уклад. І. Я. Яцюк. - Тернопіль : ТДПУ, 2003. - 95 с. 1 прим.
Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2012 [Текст] / уклад. І. А. Чайка ; редкол.: В. П. Кравець, В. В. Буяк, С. Є. Панцьо, В. М. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 514 с. 1 прим.

Невідомська, Л. М. Старослов'янська мова [Текст] : навчально-методичний комплекс / Л. М. Невідомська, С. Л. Лісняк. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 194 с.

2 прим.

Невідомська, Л. М. Старослов'янська мова [Текст] : метод. рек. для студ. філол. фак. з урахуванням вимог кредитно-модульної системи / Л. М. Невідомська, С. Л. Лісняк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 87 с.

8 прим.

Нецензурний Стус [Текст] : [в 2 ч.]. Ч. 1 / упоряд. Б. Підгірного. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. - 336 с. 14 прим.
Німецька мова як друга іноземна [Текст] : другий рік навчання : навчально-методичний посібник / Т. В. Дзись, А. П. Катериняк, М. С. Кебало [та ін.] ; ТНПУ. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 174 с. 3 прим.
Німецька мова як друга іноземна [Текст] : перший рік навчання : навчально-методичний посібник / Т. В. Дзись,  М. С. Кебало, А. П. Катериняк, [та ін.] ; ТНПУ. - Тернопіль : [ТНПУ], 2017. - 147 с. 2 прим.
Німецька мова як друга іноземна [Текст] : третій рік навчання : програма навчальної дисципліни : спец. "Філологія. Іноземна мова та література" / Т. В. Дзись, А. П. Катериняк, М. С. Кебало [та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 70 с. 3 прим.
Новак, А. Я. Як підняти українську економіку [Текст] : монографія / Андрій Новак. - Вид. 2-ге, допов. - Київ ; Торонто : Гнозіс, 2007. - 344 с. 1 прим.

Обрії порозуміння [Текст] / [упоряд. А. Ленчовська] ; відп. за вип. Л. Фінберг. - Вид. 2-ге. - К. : [Дух і Літера], 2009. - 191 с. - (Бібліотека інституту юдаїки). - ISBN 978-966-378-103-7

1 прим.

Одинцова, Г. С. Сучасна українська мова з практикумом. Фонетика. Лексикологія [Текст] : збірник вправ і завдань для лабораторних робіт / Галина Одинцова. - Тернопіль : [ТНПУ], 2016. - 63 с. 2 прим.

Олійник, Т. С. Англійська мова [Текст] : кандидатський іспит : навч.-метод. посіб. / Тетяна Олійник. - 2-ге вид., доповн. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 240 с.

1 прим.

Олійник, Т. С. Виробнича практика [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. спец. "Переклад" фак. іноземних мов / Т. С. Олійник, О. В. Іванців. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 95 с.

2 прим.

Олімпійський рух на теренах Західної України - минуле та сьогодення : матеріали ІІ регіонального науково-практичного семінару / ТНПУ ім. В. Гнатюка; [за заг. ред. А. В. Огнистого]. - Тернопіль : [Осадца Ю. В.], 2017. - 140 с. 1 прим.
Олімпійський рух на теренах Західної України - минуле та сьогодення : матеріали ІІ регіонального науково-методичного семінару приуроченого 25 річниці створення НОК України / ТНПУ ім. В. Гнатюка; [за ред. А. В. Огнистого]. - Тернопіль : [ТАЙП], 2015. - 140 с. 1 прим.
Онишків, З. М. Підготовка студентів до роботи в початковій школі сільської місцевості [Текст] : монографія / З. М. Онишків ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2015. – 383 с. 1 прим.
Освітянські музеї як осередки національного відродження [Текст] : збірник матеріалів наради-семінару керівників музеїв при закладах освіти Тернопільської області / ред. З. М. Бичко. - Тернопіль : ТДПУ, 2000. - 80 с. 5 прим.

Основи етики та естетики [Текст] : навчально-методичний посібник / розроб. Н. Л. Морська. - Пробне вид. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 136 с.

2 прим.

Основи підприємницької діяльності [Текст] : навчальний посібник / А. А. Григорук, В. С. Лопух, В. М. Бойко [та ін.] ; за ред. А. А. Григорука, В. С. Лопуха. - Тернопіль : [б. в.], 1997. - 147 с. - ISBN 5-7763-8289-0

1 прим.

Основы сельского хозяйства [Текст] : лабораторно-практические занятия / ред.: А. М. Шапошникова, Т. С. Дагаева. - М. : Просвещение, 1967. - 308 с. 2 прим.
Основы сельского хозяйства [Текст] : учебное пособие для студ. биол. спец. пед. ин-тов / П. М. Фокеев, А. А. Новиков, К. П. Ланге [и др.] ; под ред. П. М. Фокеева. - М. : Просвещение, 1976. - 431 с. 2 прим.

Основи толерантності майбутніх перекладачів [Текст] : навчально-методичний посібник : для студ. 4 курсу фак. ін. мов спец. "Переклад" / [уклад. О. І. Куца]. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : [ТНПУ], 2013. - 86 с.

3 прим.

Основи фізичної реабілітації [Текст] : навчальний посібник / Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук, Д. В. Вакуленко [та ін.] ; [за заг. ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука]. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 234 с.

8 прим.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] : досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ТНПУ ім. В. Гнатюка. Ч. 3 / за заг. ред. В. В Грубінка. - Тернопіль : ТНПУ, 2005. - 272 с.

4 прим.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] : документи і матеріали 2003-2004 рр. / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя. - К. ; Тернопіль : Вид-во ТДПУ, 2004. - 147 с. - ISBN 966-7425-47-9

1 прим.

Основні засади розвитку вищої освіти України [Текст]. Ч.3 / М-во освіти і науки України. ТНПУ; За ред. С.М.Ніколаєнка; Упоряд.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. - К.;Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2006. - 181 с. - (Інтеграція вищої освіти України у європейський освітній простір).

3 прим.

Пагут, О. С. Das Satzgefuge ( Subjekt-, Pradikativ-, Objekt-, Attributsatze und weiterfuhrende Nebensatze) [Текст] : методичні рекомендації з практичної граматики німецької мови : для студентів-германістів / О. С. Пагут. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 56 с.

2 прим.

Пагут, О. С. Der Temporalsatz (der Adverbialsatz der Zeit) [Текст] : методичні рекомендації з практичної граматики німецької мови : для студентів-германістів / О. С. Пагут. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 44 с.

5 прим.

Пагут, О. С. Die Satzverbindung (die Parataxe) [Текст] : методичні рекомендації з практичної граматики німецької мови : для студентів-германістів / О. С. Пагут. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 26 с.

5 прим.

Панько, Т. І. Українське термінознавство [Текст] : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк ; ред. Д. С. Карпин. - Львів : Світ, 1994. - 216 с. - ISBN 5-7773-0139-8

9 прим.

Панцьо, С. Є. Антропонімія Лемківщини [Текст] / С. Є. Панцьо. - Тернопіль : Тернопіль, 1995. - 132 с. - ISBN 5-07-001581-8

2 прим.

Панцьо, С. Є. Сучасна українська літературна мова [Текст] : самостійні роботи з морфології / С. Є. Панцьо, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 46 с. 1 прим.

Матеріали до словника лемківських говірок. (Дієслівна лексика) [Текст]. Ч. 1 / Стефанія Панцьо. - Тернопіль : [ТДПУ], 1997. - 56 с.

1 прим.

Парфанович, І. І. Готуємось до превентивної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл., фахівців соц. сфери / І. І. Парфанович. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 238 с. - Лист МОНУ № 1.4/18-Г-1972 від 24.07.08.

1 прим.

Парфанович, І. І. Методичні рекомендації з профілактики девіантної поведінки дівчат [Текст] / І. І. Парфанович. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – 96 с. 1 прим.

Пастернак, Л. П. Завдання для самостійної роботи з теоретичної граматики англійської мови [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. П. Пастернак. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 72 с.

5 прим.

Патей-Братасюк, М. Г. Етно-національне відчуження: філософсько-соціологічний аналіз [Текст]. Кн. І. Особистість в етно-національному культурному просторі / М. Г. Патей-Братасюк. - Тернопіль : ПМП "Ромск - К", 1997. - 104 с. - ISBN 966-7143-007

1 прим.

Патей-Братасюк, М. Г. Етно-національне відчуження: філософсько-соціологічний аналіз [Текст]. Кн. 2. Відчуження "невідчужуваного" / М. Г. Патей-Братасюк. - Тернопіль : ПМП "Ромск - К", 1998. - 252 с. - ISBN 966-7143-007

1 прим.

Пегас [Текст] : збірка студентських перекладів. Вип. 9 / уклад.: Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 172 с. 9 прим.

Пегас [Текст] : збірка студентських перекладів. Вип. 7 / уклад.: Т. С. Олійник, О. В. Іванців, В. В. Панченко. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 256 с.

2 прим.

Пегас [Текст] : збірка студентських перекладів. Вип. 6 / редкол.: Т. С. Олійник, А. А. Шевченко, І. Р. Юзва. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 120 с.

1 прим.

Півторак, Г. Українці: звідки ми і наша мова [Текст] / Г. Півторак ; АН України; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1993. – 200 с. 2 прим.

Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми й перспективи [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28 - 29 квіт. 2010 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 183 с.

3 прим.

Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 29 - 30 квіт. 2013 р. / [за заг. ред. В. М. Чайки]. - Тернопіль : ТНПУ, 2013. - 167 с. 1 прим.

Пластична анатомія [Текст] : навчально-методичний посібник : конспект лекцій. Ч. 1 / уклад. І. С. Теслюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 66 с.

1 прим.

Подобівський, С. С. Зоологія безхребетних [Текст] : Зб. лекцій і тестові завдання: Посіб. для студ. біологічних спец. вузів II-IV рівнів акредит. Ч.1 / С. С. Подобівський, Л. О. Шевчик, М. Л. Кузьмович. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 89 с. - ISBN 966-7924-61-0

2 прим.

Подобівський, С. С. Зоологія безхребетних [Текст] : зб. лекцій і тестові завдання : посіб. для студ. біол. спец. вузів II - IV рівнів акредит. Ч. 2 / С. С. Подобівський, Л. О. Шевчик, М. Л. Кузьмович. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 101 с. - ISBN 966-7924-61-0

2 прим.

Поза межами розуміння [Текст] = Holocaust. Philosophical Implication : богослови та філософи про Голокост / за ред. Д. К. Рота, М. Беренбаума ; пер. С. Альошкіна. - Вид 2-е. - К. : Дух і Літера, 2009. - 432 с. - ISBN 978-966-378-111-2

1 прим.

Полікультуріка: як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / авт.-упоряд.: А. Ленчовська, К. Крейдерман, М. Грінберг. - К. : Майстерня книги, 2010. - 310 с. - ISBN 978-966-2260-13-7

1 прим.

Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ.-іст., за вимогами кредитно-модульної системи / уклад. В. Д. Шепетюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 91 с.

3 прим.

Поплавський, В. Ярослав Кондра : творчий портрет [Текст] : на допомогу вчителеві-словесникові : уроки літературного краєзнавства / В. Поплавський, М. Ткачук. - Тернопіль : ТДПІ, 1996. - 12 с.

1 прим.

Потульницький, П. М. Польвий практикум з ботаніки [Текст] : навч. посіб. для природничих ф-тів пед. ін-тів / П. М. Потульницький. - Вид. 2-е, переробл. і доп. К. : Вища школа, 1972. - 300 с. 5 прим.
Практикум по основам сельского хозяйства [Текст] : учебное пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / И. М. Ващенко, К. П. Ланге, М. П. Меркулов, М. М. Эдельштейн. - М. : Просвещение, 1975. - 303 с. 2 прим.

Практичний курс німецької мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи : для студ. 3 курсу англ. від-ня / уклад.: Т. В. Дзись, Н. І. Цабан. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 132 с.

1 прим.

Практичний курс німецької мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студ. 2 курсу спец. "Філологія" (переклад англо-укр.) / [упоряд.: Н. Я. Бияк, Н. Б. Вирста, Н. І. Цабан та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 124 с. 1 прим.

Практичні заняття з імунології [Текст] : методичні вказівки / уклад. О. С. Волошин. - Тернопіль : ТНПУ, 2013. - 44 с.

2 прим.

Прикладна екологія [Текст] : навчальний посібник. Ч. 1 : Біоекологічний та геоекологічний виміри / Л. П. Царик, Л. Р. Грицак, П. Л. Царик [та ін.] ; [за ред. Л. П. Царика]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2017. – 210 с. 1 прим.
Прикладна екологія [Текст] : навчальний посібник. Ч. 2 : Техноекологічний та соціоекологічний виміри / І. М. Барна, Л. Р. Грицак, І. Г. Каплун [та ін.] ; [за ред. Л. П. Царика]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2017. – 250 с. 1 прим.
Приповідки або українсько-народня філософія [Текст]. Т. 1 / зібрав, підг. до друку та опубл. В. С. Плав'юк. – перевид.з оригіналу 1946 р. – Едмонтон : Асоціація Укр. Піонерів Альберти, 1998. – 355 с. 1 прим.

Проблеми взаємодії української та російської філології [Текст] : зб. наук. праць. Ч. 1 / відпов. ред. А. М. Ломакович. - Тернопіль : [б. в.], 1990. - 152 с.

2 прим.

Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., 27 жовт. 2005 р. - Тернопіль : ТНПУ, 2005. - 315 с.

1 прим.

Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 15–16 травня 2012 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 238 с.

3 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали VІІІ Всеукр. наук. конф., 15 листоп. 2012 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 314 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали VІІ Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2011 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 318 с.

3 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали VІ Всеукраїнської наук. конф., 15 груд. 2010 р. Ч. 2. Фізичне виховання, фізика, інформатика, математика, техніка, біологія, хімія / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 136 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали VІ Всеукраїнської наук. конф., 15 груд. 2010 р. Ч. 1. Педагогіка, психологія, суспільствознавство, мовознавство / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 176 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали V Всеукраїнської наук. [студентської] конф., 23 - 24 груд. 2009 р. Ч. 1. Педагогіка, психологія, мовознавство / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 184 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали V Всеукраїнської наук. [студентської] конф., 23 - 24 груд. 2009 р. Ч. 2. Суспільствознавство, географія, фізика, математика, інформатика, техніка, біологія, хімія, фізичне виховання / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 195 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали ІV Всеукр. наук. конф., 17 груд. 2008 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 238 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали ІІ-ої Всеукр. наук. конф., 7 лист. 2006 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 224 с. 2 прим.

Програма Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу університету з суспільних, природничих, технічних та гуманітарних наук за 2008 рік [Текст]. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 64 с.

2 прим.

Програма Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу університету з суспільних, природничих, технічних та гуманітарних наук за 2009 рік [Текст]. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 64 с.

2 прим.

Програма Звітної наукової студентської конференції з суспільних, природничих, технічних та гуманітарних наук за 2008 рік [Текст]. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 116 с.

2 прим.

Професійна та повсякденна англійська мова [Текст] = Professional and Everyday English : для майбутніх інж. та вчит. труд. навч. / І. Журавель, В. Чотарі, Г. Деркач, В. Дубенскова. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 204 с. - Назва обкл. англ. мовою.

3 прим.

Проценко, М. Ю. Розведення сільськогосподарських тварин [Текст] : навчальний посібник / М. Ю. Проценко, Д. Т. Вінничук, Г. Л. Капінос ; за ред. М. Ю. Проценка. - К. : Вища школа, 1987. - 247 с. 1 прим.
Психологія як наука та навчальна дисципліна [Текст] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. І. А. Чайка ; підбір док. С. Ю. Загородна. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 102 с. 2 прим.

Рокіцька, Н. В. Криця, що не іржавіє: Леся Українка і Генріх Гайне - два світила двох могутніх культур [Текст] : методична розробка / Н. В. Рокіцька, О. В. Літвінюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 144 с. - Текст укр. та нім. мовами

1 прим.

Рокіцька, Н. В. Німецькомовна спадщина Івана Франка у фаховій підготовці студентів-філологів [Текст] : навчальний посібник / Н. В. Рокіцька. - Тернопіль : [ТНПУ], 2016. - 186 с. 2 прим.
Рокіцька, Н. В. Deutsch lehren und lernen mit Spass [Текст] : навчально-методичний посібник / Наталя Рокіцька, Іван Яцюк. - [пробне видання]. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 172 с. - Текст укр. та нім. мовами. 2 прим.

Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури [Текст] : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 трав. - 1 черв. 1991 р.) / ред. М. Чорнопиский. - Тернопіль : Збруч, 1991. - 257 с.

2 прим.

Романишина, Л. М. Лабораторний практикум з органічної хімії [Текст] : навчальний посібник для студ. природничих фак. пед. ін-тів (Модульний варіант) / Л. М. Романишина. - К. : ІЗМН, 1996. - 184 с.

4 прим.

Руденко М. Наративна типологія художньої прози Миколи Хвильового : монографія / Марта Руденко ; наук. ред. М. П. Ткачук. - Тернопіль : [ТДПУ], 2003. - 88 с. 1 прим.
Русанов, Б. Г. Овощеводство [Текст] : лабораторный практикум : учеб. пособие для ин-тов / Б. Г. Русанов. - М. : Просвещение, 1965. - 276 с. 2 прим.
Савицький, І. В. Біологічна хімія [Текст] : підруч. для студ. мед. ін-тів / І. В. Савицький. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Вища шк., 1973. - 486 с. 5 прим.

Свинко, Й. М. Загальна геологія з основами геохімії та палеонтології [Текст] : цикл лекцій для студ. хіміко-біол. та геогр. фак. (заочна форма навчання) / Й. М. Свинко. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 111 с.

1 прим.

Йосип Свинко: бібліографічний покажчик [Текст] / уклад.: С. В. Гулик, П. М. Дем'янчук, В. О. Штокало; авт. передм.: М. О. Алексієвець, А. Б. Богуцький, Д. І. Ковалишин, Л. П. Царик. - Тернопіль : ТНПУ, 2004. - 60с. - (Укр. бібліографія).

1 прим.

Семигіна, Т. В. Робота в громаді [Текст] : практика й політика / Т. В. Семигіна ; Школа соціальної роботи ім. В. І. Полтавця. – Київ : КМ Академія, 2004. – 180 с. 3 прим.

Сидоренко, В. К. Основи техніки і технології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / В. К. Сидоренко, Г. В. Терещук, В. В. Юрженко. - К. : НПУ, 2001. - 163 с. - ISBN 966-7425-25-8

5 прим.

Систематика вищих рослин [Текст] : лабораторний практикум / М. Д. Латишенко, Л. Ф. Кучерява, В. А. Нечитайло [та ін.]. - К. : Вища школа, 1989. - 223 с. - ISBN 5-11-001213-Х

1 прим.

Сіменач, Б. В. Обробка матеріалів різанням [Текст]: навчальний посібник для студ. інж.-пед. фак. пед. навч. закл. різних рівнів акредитації / Б. В. Сіменач, Л. М. Пашинський, В. Л. Кондратюк. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2013. – 200 с. 5 прим.
Сіткар, В. Психологія дитячої субкультури [Текст] : монографія / В. Сіткар. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 560 с. 1 прим.

Slavica Tarnopolensia [Текст]. Вип. 2 / редкол.: О.Лещак С.Ткачов, О.Глотков та ін.; Лабораторія славістичних студій ТДПУ. - Тернопіль : ТДПУ, 1995. - 148 с.

1 прим.

Смоляк, О. С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури [Текст] : монографія. Ч. 2 : (нотний додаток) / О. С. Смоляк. – Тернопіль : Астон, 2001. – 392с. 1 прим.

Сорока, П. І. Ганна Черінь [Текст] : літературний портрет / П. І. Сорока. - Тернопіль : Лілея, 1996. - 183 с.

2 прим.

Сорока, П. І. Емма Андієвська [Текст] : літературний портрет / П. І. Сорока. – Тернопіль : [б. в.], 1998. – 240 с. 1 прим.

Сорока, П. І. Зоя Когут [Текст] : літературний портрет / П. І. Сорока. - Тернопіль : Андеграунд, 1997. - 107 с.

1 прим.

Сорока, П. Літературно-творчий шлях Олекси Гай-Головка [Текст] / П. Сорока ; ред. М. Юрків. - Тернопіль, 1997. - 144 с.

1 прим.

Сорока, П. І. Художній світ Ліди Палій [Текст] / П. І. Сорока. - Хмельницький : Авель, 1997. - 70 с.

1 прим.

Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності [Текст] : 1991–2008 рр. : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажчик / упоряд.: І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. А. В. Ткаченко ; наук. ред. П. І. Рогова, А. М. Доркену. - К. : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2008. - 182 с. - (Видатні педагоги світу ; вип. 4).

1 прим.

Спадщина Олега Кандиби - О. Ольжич у контексті національного відродження України [Текст] : збірник матеріалів Міжнар. наук. студ. конференції / гол. ред. М. М. Алексієвець. - Тернопіль : ТДПУ, 1999. - 278 с. 1 прим.
Справочник по биологии [Текст] : пер. с укр. / Т. Л. Богданова, А. В. Брайон, А. В. Денисьевский [и др.] ; под ред. К. М. Сытника. - Изд. 2-е, стер. - К. : Наукова думка, 1981. - 440 с. 1 прим.

Степанов, О. М. Методологічні і теоретичні проблеми психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / О. М. Степанов. - Тернопіль : ТПНУ, 2007. - 74 с.

1 прим.

Степанюк, А. В. Довідник з біоетики [Текст] : посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. біол. спец., учителів біології, вихователів та школярів / А. В. Степанюк, І. С. Назарко. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 160 с.

1 прим.

Страшнюк, Н. М. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять із загальної екології [Текст] : для студ. біол. та екол. спец. вищих пед. закл. освіти / Н. М. Страшнюк, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 112 с.

1 прим.

Сухомлинський В. О. [Текст] : бібліографія: 1987-2000 рр. / уклад.: Г. І. Сухомлинська, О. В. Сухомлинська; ред.: Н. О. Гажаман, Л. І. Ніколюк. - Київ : КНЕУ, 2001. - 128 с.
1 прим.
Сухомлинський, В. О. Методика виховання колективу [Текст] / В. О. Сухомлинський. - Київ : Рад. школа, 1971. - 158 с. 1 прим.
Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям [Текст] / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – К. : Рад. шк., 1971. – 244 с. – (Педагогическая библиотека). 1 прим.

Сухорський, С. Освіта закордоння [Текст] / Степан Сухорський. - Львів : Основа, 1995. - 38 с.

10 прим.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: методологія, теорія, практика [Текст] : матеріали регіонального науково-практичного семінару (11-12 грудня 2014 р., м. Тернопіль) / [за ред.: Р. М. Горбатюка, Ю. О. Туранова]. - Тернопіль : ТНПУ, 2014. - 198 с. 2 прим.

Талпош, В. С. Зоологія [Текст] : словник-довідник : поняття, терміни / В. С. Талпош. - Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2000. - 240 с. - ISBN 966-7520-47-1

1 прим.

Талпош, В. С. У світі ссавців [Текст] : зоовікторина : 280 запитань та відповідей / Василь Талпош. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. - 136 с. - ISBN 966-562-889-5

1 прим.

Талпош, В. С. Фауна хребетних Тернопільської області [Текст] : довідник / В. С. Талпош, Б. Р. Пилявський. - Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 1998. - 80 с. - ISBN 966-7224-94-5

8 прим.

Танья, Я. П'ятдесят питань про антисемітизм [Текст] = Fifty questions on antisemitism : [пер. з англ.] / Яап Танья. - К. : Дух і літера, 2009. - 176 с. - ISBN 978-966-378-109-9

1 прим.

Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 6 клас [Текст] : метод. рек. для вчит. біології ЗОШ та студ. пед. вузів / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.]. - Тернопіль : Мандрівець, 1996. - 92 с.

5 прим.

Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 8 клас [Текст] : метод. рек. для вчит. біології ЗОШ та студ. вищ. пед. навч. закл. із спец. "Біологія" / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М. Черняк. - Тернопіль : Мандрівець, 1998. - 136 с. - Протокол МОНУ № 25 від 04.06.1998 р. - ISBN 966-7461-06-8

4 прим.

Теорія масової комунікації [Текст] : метод. рек. для студ. спец. "Журналістика" / уклад. Н. М. Фурманкевич. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 78 с. 41 прим.

Теоретичні та прикладні аспекти використання інформаційних технологій у системі університетської освіти [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 3–4 грудня 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 144 с.

2 прим.

Григорій Васильович Терещук: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України [Текст] : (до 60-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; [уклад.: О. Я. Кульчицька, С. Б. Тененська ; авт. вступ. ст. М. Зимомря]. - Тернопіль : ТНПУ, 2014. - 75 с. - (Бібліографія вчених ТНПУ ім. Володимира Гнатюка).

3 прим.

Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-річчю заснування наук. фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" - наукометрична база даних Index Copernicus, 20–22 квіт. 2017 р., Тернопіль / редкол.: М. М. Барна, Н. Д. Дробик, В. В. Грубінко [та ін.]. - Тернопіль : Терно-граф, 2017. - 416 c. 1 прим.
Тернопілля, 1995 [Текст] : регіональний річник : 455-річчю Тернополя присвячується / упоряд.: Б. Куневич, М. Ониськів. - Тернопіль : Збруч, 1995. - 806 с. 1 прим.
Тернопілля′ 97 [Текст] : регіональний річник : 900-літньому Ювілею Княжої Теребовлі і 80-річчю утворення Української Центральної Ради присвячується / упоряд.: Б. Куневич, М. Ониськів. - Тернопіль : Збруч, 1997. - 760 с. 2 прим.

Тести в системі моніторингу якості освіти [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 2-3 черв. 2009 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 167 с.

2 прим.

Технічна механіка [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 2. Опір матеріалів / Є. М. Кальба, С. М. Голотенко, О. С. Голотенко, Р. Т. Гарматюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 98 с.

5 прим.

Ткачов, С. 250 імен на карті Тернопілля [Текст] : польсько-українські культурні взаємини : краєзнавчо-біографічний покажчик / С. Ткачов, В. Ханас ; ред. Б. Фенюк. - Тернопіль : ТДПІ, 1996. - 60 с. - (Бібліотека журналу "Мандрівець". Сер. "Краєзнавство").

2 прим.

Ткачов, С. Словник порівнянь русинської літературної мови [Текст] / Сергій Ткачов. - Тернопіль : ТДПІ, 1992. - 88 с. - (Наукові праці лабораторії славістичних студій:Сер. русиністики ; Вип. 1).

20 прим.

Ткачук, М. П. Естетична концепція дійсності в Бориславському циклі творів І. Я. Франка [Текст] : монографічне дослідження / Микола Ткачук. - Тернопіль : Тернопіль, 1992. - 126 с.

2 прим.

Ткачук, М. П. Естетична концепція людини в "Енеїді" Івана Котляревського [Текст] : [посібник] / М. П. Ткачук. – Київ : Вища школа, 1995. – 55 с. 1 прим.

Ткачук, М. П. Західноєвропейська романна традиція і жанрова матриця роману "Основи суспільності" І. Франка [Текст] : навчальний посібник / М. П. Ткачук. - Донецьк : ДонДУ, 1995. - 30 с.

1 прим.

Ткачук, М. П.  Лірика Маркіяна Шашкевича [Текст] : дослідження Тернопіль : Збруч, 1999. - 123 с. 1 прим.

Ткачук, М. П. Поезія як утвердження [Текст] : проблеми розвитку поезії русинів Югославії 70 - 90-х рр. ХХст. / Микола Ткачук. - Тернопіль : ТДПІ, 1993.

2 прим.

Ткачук, М. П. Поетика балад Левка Боровиковського [Текст] / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 146 с. 1 прим.
Ткачук, М. П. Романтичний дискурс Левка Боровиковського [Текст] : літературний портрет : [монографія] / М. П. Ткачук. – [Вид. 2-ге випр. і доповн.]. – Тернопіль : [Збруч], 2015. – 268 с. 1 прим.

Ткачук, М. П. Українська поезія останньої третини ХІХ століття: основні тенденції розвитку й естетична стратегія [Текст] : навчальний посібник / М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТДПУ, 1998. - 80 с. - ISBN 966-528-046-5

1 прим.

Трилінський, І. Жита половіли [Текст] : Роман-трилогія. КН.1. Засів / І. Трилінський. - Збараж : Районна друкарня, 1995. - 302с.

3 прим.

Туристичні ресурси як чинник розвитку території [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції-семінару, 9-10 груд. 2011 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Денисюк, С. П. Кузик, Г. Б. Головко. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 300 с. - ISBN 978-966-7425-92-0

1 прим.

Україна на шляху до незалежності і демократії [Текст] : тематичний збірник праць викладачів, студ. і аспірантів іст. фак. - Тернопіль : ТДПІ, 1996. - 322 c. - ISBN 966-567-030-1.

1 прим.

Україна та розвиток громадянського суспільства після 2004 року [Текст] = Die Ukraine und die Entwicklung ihrer Zivilgesellschaft nach 2004 : матеріали укр.- нім. наук. конф. - Тернопіль : ТНПУ : Астон, 2010. - 168 с. - Текст укр. та нім. мовами. - ISBN 978-966-308-360-5

4 прим.

Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біографічних досліджень. Вип. 5 / редкол.: Т. І. Ківшар, В. І. Попик, С. М. Ляшко [та ін.]. - К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2009. - 296 с.

1 прим.

Українська етнопсихологія: минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : бібліографічний покажчик / [уклад.: М. О. Балик, І. Г. Лецкалюк, Н. І. Пельо]. - Тернопіль ТДПУ, 2003. - 20 с. 1 прим.
Українська літературна енциклопедія [Текст] : в 5 т. Т. 1 : А- Г / відп. ред. І. О. Дзеверін. - К. : Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. - 536 с.
1 прим.
Українська літературна енциклопедія [Текст] : в 5 т. Т. 2 : Д- К / відп. ред. І. О. Дзеверін. - К. : Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. - 576 с. 1 прим.
Українська літературна енциклопедія [Текст] : в 5 т. Т. 3 : К- Н / відп. ред. І. О. Дзеверін. - К. : Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1995. - 496 с. 1 прим.

Урок історії. Анна Франк [Текст] / [пер. О. Ділєман ; ред. М. Метселаар]. - [Амстердам] : Тов-во "Анна Франк", [2009]. - 94 с. - ISBN 90-72972-67-8

1 прим.

Ушинський, К. Д. Про сімейне виховання [Текст] / К. Д. Ушинський. – К. : Радянська школа, 1974. – 152 с. – (Бібліотека для батьків). 1 прим.
Фіалков, Ю. Михайло Васильович Ломоносов [Текст] / Ю. Фіалков. - К. : Рад. школа, 1968. - 77 с. 1 прим.

Фізична реабілітація: актуальність, проблеми, перспективи розвитку [Текст] : матеріали регіональної науково-метод. конф. (25-26 жовт. 2007 р.) / редкол.: А.М.Олійник, В.Г.Омельяненко, В.І.Шандригось. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 104 с.

1 прим.

Фізична реабілітація хворих, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. фак. фіз. виховання, спец. "Фізична реабілітація" / Л. О. Вакуленко, Г. В. Прилуцька, Д. В. Вакуленко [та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 112 с.

1 прим.

Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської  науково-практичної конференції, Тернопіль, 30-31 жовтня 2003р. ТНПУ ім. В. Гнатюка ; редкол.: В. П. Кравець. О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь. - Тернопіль : ТДПУ, 2003. - 172 с. 1 прим.

Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір [Текст] : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 22–23 трав. 2007 р. / за ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 177 с.

4 прим.

Формування у школярів естетичного ставлення до праці [Текст] : тези науково-практичної конференції / [відпов. ред. Суходольська Л.В.]. - Тернопіль : ТДПІ, 1995. - 48 с.

1 прим.

Хребтова, Н. Р. Мотиваційна спрямованість підручників для початкової школи [Текст] : науково-методичні рекомендації / Наталя Хребтова. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 116 с.

2 прим.

Хржановский, В. Г. Курс общей ботаники [Текст]. Ч. 2 : Систематика растений / В. Г. Хржановский. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Висшая школа, 1982. - 544 с. 1 прим.

Царик, Т. Є. Економіка природокористування [Текст] : навч. посіб. для студ. економ. спец. / Т. Є. Царик, М. О. Ковтонюк. - К. : НМК ВО, 1992. - 92 с.

1 прим.

Царик, П. Л. Заповідна справа [Текст] : навчальний посібник / П. Л. Царик. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 92 с.

2 прим.

Цюпа, І. А. Добротворець [Текст] : Повість / І. А. Цюпа. – К. : Дніпро, 1971. – 207 с. – (Романи й повісті). 1 прим.

Чайка, В. М. Основи дидактики [Текст] : тексти лекцій і завдання для самоконтролю : навч. посіб. для студ. пед. вузів / Володимир Чайка. - Тернопіль : Астон, 2002. - 244 с.

1 прим.

Чайка, В. М. Основи дидактики [Текст] : тексти лекцій і завдання для самоконтролю: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Володимир Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 350 с. - Лист МОНУ № 140308 від 1/ІІ-730. - ISBN 966-7425-75-4

2 прим.

Чернюк Г. Метеорологія і кліматологія [Текст] : навчальний посібник для студ. геогр. фак. вузів / Г. Чернюк, В. Лихолат. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. - 112 с. 1 прим.

Червинский, П. П. Ступени Храма [Текст] : Этапы этнического сознания. Эскиз модели Священной еврейской истории. Вып. 2 / Петр Червинский. - Тернополь : Підручники і посібники, 2009. - 198 с. - (Библиотека научного альманаха "Studia Methodologica"). - ISBN 978-966-07-1464-9

1 прим.

Четыре времени года [Текст] : книга для воспитателя детского сада. Изд. 4-е доп. / сост.: С. А. Веретенникова, А. А. Клыков. - М. : Уч. Пед. изд., 1960. - 180 с. 1 прим.

Читаємо по-німецьки [Текст] : навчально-методичний посібник з домашнього читання для студ. IV курсу / уклад.: А. П. Катериняк, О .М. Пеляк. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 112 с.

2 прим.

Чуловський, Б. С. Фрідріх Гельдерлін - особистість і митець: особливості рецепції в Україні [Текст] : [монографія] / Б. С. Чуловський ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Коло, 2006. – 186 с. 1 прим.

Шеремет, І. В. Методичні рекомендації з фізичної підготовки регбістів [Текст] : для студ. пед. вищ. навч. закл. / І. В. Шеремет. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 64 с.

2 прим.

Шеремет, І. В. Педагогічні основи антиалкогольного й антинаркогенного виховання учнівської молоді засобами фізичної культури [Текст] : посіб. для студ. пед. вищ. навч. закл. / І. В. Шеремет. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 132 с. - Лист МОНУ № 1/11-3836 від 02.06.2009 р.

3 прим.

Шкільна педагогічна практика [Текст] : на допом. студ. 4 - 5 курсів фак. іноземних мов [німецька мова] / уклад.: Я. Б. Веселовський, М. С. Кебало. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 76 с. 1 прим.
Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції [Текст] : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / [за заг. ред. Г. В. Терещука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 239 с. 4 прим.
Шовкошитний В. Герої народжуються на могилах героїв / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 48 с. 4 прим.

Шонь, О. Б. Інтерпретація тексту [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Б. Шонь. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 112 с.

1 прим.

Шуст, І. В. Вузівська кафедра. Нариси організаційно-педагогічної діяльності / І. В. Шуст ; І.В.Шуст. – Тернопіль, 1995. – 112 с. 1 прим.

Щоденник Давида Рубіновича [Текст] / редкол.: А. Подольський, А. Фредекінд; пер. з пол. А. Шарого. - К. : Зовнішторгвидав України, 2009. - 70 с. - (Українська бібліотека Голокосту). - ISBN 987-966-8274-18-3

1 прим.

Щоденник Львівського гетто [Текст] : спогади Рабина Давида Кахане / упоряд. Ж. Ковба ; наук. ред. М. Феллер ; пер. з англ. Н. Шпет. - Вид. 2-е. - К. : Дух і Літера, 2009. - 276 с. - ISBN 978-966-378-110-5

1 прим.

Яворська, Л. Г. Американська система підготовки молоді до сімейного життя [Текст] : навч.-метод. посіб. для вивч. навч. курсу "Підготовка учнівської молоді до сімейного життя" / Л. Г. Яворська. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 72 с

3 прим.

Янкович, О. І. Управління загальноосвітнім навчальним закладом: технології та правові засади [Текст] : Навч.-метод. посіб. / О. І. Янкович. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 217 с.

4 прим.

Янкович, О. І. Управління загальноосвітнім закладом: технології та правові засади [Текст] / О. І. Янкович. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 124 с.

4 прим.

Ятищук О. Григорій Федорович Квітка-Основяненко в духовній історії України [монографія] / Оксана Ятищук. - Вид. 2-ге, допов., переробл. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 176 с.
1 прим.

Яцюк, І. Я. Sachsen [Текст] : навчально-методичний посібник з лінгвокраїнознаства Німеччини для самост. роботи студ. 4 курсу нім. від-ня / І. Я. Яцюк, В. В. Дребет. - Тернопіль : [ТНПУ], 2007. - 152 с.

2 прим.

Deutsch als Fremdsprache [Текст] : практикум з нім. мови для студ. ІІ курсу спец. Філологія. Переклад (англо-український) / [упоряд.: Н. Я. Бияк, Н. Б. Вирста, Н. І. Цабан [та ін.]. - Тернопіль : [ТНПУ], 2014. - 125 s.

3 прим.
Girardet, J. Panorama de la langue Francaise [Текст] : Methode de francais. №3 / J. Girardet, J.-L. Frerot. - Paris : CLE International, 1997. - 160 s. 1 прим.
Girardet, J. Panorama de la langue Francaise [Текст] : Methode de francais. №4 / J. Girardet. - Paris : CLE International, 1998. - 160 s. 1 прим.

Girardet, J. Panorama de la langue Francaise [Текст] : Cahier d exercices: Methode de francais. №4 / J. Girardet. - Paris, 1999. - 128 s.

1 прим.
Girardet, J. Panorama de la langue Francaise [Текст] : Cahier d exercices: Methode de francais. №3 / J. Girardet, E. Sirejols, O. Grand-Clement. - Paris, 2001. - 128 s. 1 прим.
Um die Seele der gesamten Nation zu bereichern [Текст] : anlasslich des 155. Jubilaums von Iwan Franko / авт.-уклад. Н. В. Рокіцька. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 160 с. - Текст нім. та укр. мовами. 3 прим.

Балканска слика на светот : зборник од Мегународната научна роботилница однана во скопjе на 5-6 декелеври 2005 година / приредувач К. Кулавкова. – Скопjе : МАННУ, 2006.

1 прим.

Животот и делото на Ацо Шопов : мегународен научен собир по повод 80-годишнина од раганьето Ацо Шопов. – Скопjе : МАННУ, 2005.

1 прим.

Загадочниот насмев на Антон Павлович : свечен собир по повод 100 години од смртта на А. П. Чехов (1904-2004). – Скопjе : МАННУ, 2005.

1 прим.

Илевски, П. Х. Македонскиот правопис : свечен собир по повод 60-годишината од донесуваньето на македонската азбука и правопис и нивната примена во букварот / П. Х. Илевски. – Скопjе : МАННУ, 2005.

1 прим.

Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите [Текст] / уред. К.Томовски. - Скопje : МАНУ, 2004.

1 прим.

Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите [Текст] / уред. К.Томовски. - Скопje : МАНУ, 2005.

1 прим.

Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите [Текст] / уред. К.Томовски. - Скопje : МАНУ, 2006.

1 прим.

Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите [Текст] / уред. К.Томовски. - Скопje : МАНУ, 2007.

1 прим.

Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите [Текст] / уред. К.Томовски. - Скопje : МАНУ, 2008.

1 прим.

Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите [Текст] / уред. К.Томовски. - Скопje : МАНУ, 2009.

1 прим.

Мацунков, М. Родното  место на титературата : есеи / М. Мацунков. – Скопjе : МАННУ, 2008.

1 прим.

Прилози [Текст] = Contributions. Т. XXVIII (1). : реферати македонските слависти за XII мегународен славистички конгрес во Краков / [уред. Б.Видоески]. - Скопjе : МАНУ, 2003.

1 прим.

Прилози [Текст] = Contributions. Т. XXVIII (2). : реферати македонските слависти за XII мегународен славистички конгрес во Краков / [уред. Б.Видоески]. - Скопjе : МАНУ, 2003.

1 прим.

Прилози [Текст] = Contributions. Т. XIХ (1-2). : реферати македонските слависти за XII мегународен славистички конгрес во Краков / [уред. Б.Видоески]. - Скопjе : МАНУ, 2004.

1 прим.

Прилози [Текст] = Contributions. Т. XXХI (2). : реферати македонските слависти за XII мегународен славистички конгрес во Краков / [уред. Б.Видоески]. - Скопjе : МАНУ, 2006.

1 прим.

Пристапни предаваньа, прилози и библиографиjа : на новите гленови на македонската академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2006.

1 прим.

Пристапни предаваньа, прилози и библиографиjа : на новите гленови на македонската академиjа на науките и уметностите. - Т. XVI. – Скопjе : МАНУ, 2008.

1 прим.

Театарат на почвата на Македониjа ХХ век : прилози за истражуваньето на историjата на Македониjа. - Кн. 15. – Скопjе : МАНУ, 2007.

1 прим.

   

НАУКОВІ ЗАПИСКИ ТНПУ

Сер. біологія

2017 – Вип. 4(71) – 1 прим.

2011 – Вип. 2(47) – 1 прим.
2010 – Вип. 3(44), 2(43) – 1 прим.
2008 – Вип. 4(38) – 1 прим., 3(37) – 1 прим., 1(35) – 2 прим.
2007 – Вип. 4(34), 3(33), 2(32), 1(31) – 1 прим.
2006 – Вип. 3-4(30), 2(29) – 1 прим., 1(28) – 2 прим.

2005 – Вип. 1-2 (25), 3 (26) – 1 прим.

2004 – Вип. 1-2 (23) – 1 прим.

2003 – Вип. 1 (20) – 1 прим., Вип. 2 (21) – 1 прим., Вип. 3-4 (22) – 2 прим.

2002 – Вип. 1 (16), 2 (17), 4 (19) – 1 прим.

Сер. географія

2009 – Вип. 1(25) – 2 прим.
2008 – Вип. 2(24) – 1 прим.
2006 – Вип. 1 – 1 прим.

2005 – Вип. 2 – 1 прим.
2004 –Вип. 2(Ч.1), 2(Ч.2) – 1 прим.

2002 – Вип. 2(7) – 1 прим.

Сер. економіка

2008 – Вип. 22 – 2 прим.

2007 – Вип. 21 – 3 прим.

2006 – Вип. 20 – 4 прим.

2005 – Вип. 18 – 4 прим., 19 – 2 прим.

2004 – Вип. 16 – 1 прим., 17 –1 прим.

2003 – Вип. 14 – 4 прим., 15 – 2 прим.

2002 – Вип. 10 – 1 прим., 11 – 2 прим., 13 – 1 прим.

2001 – Вип. 9 – 1 прим.

2000 – Вип. 6 – 2 прим.

Сер. історія

2009 – Вип. 1, 3 – 1 прим.
2008 – Вип. 3 – 1 прим.
2007 – Вип. 1 – 1 прим.
2006 – Вип. 1, 3 – 1 прим.

2003 – Вип. 3 – 1 прим.
2002 – Вип. 4 – 1 прим.
1998 – Вип. 7 – 2 прим.

Сер. літературознавство

2018 – Вип. 48 – 2 прим.

2016 – Вип. 45 – 1 прим.

2015 – Вип. 42 – 1 прим.

2014 – Вип. 39 – 1 прим., 40, 41 – 1 прим.

2013 – Вип. 37 – 1 прим.

2012 – Вип. 35 – 1 прим.

2011 – Вип. 33 – 1 прим.

2009 – Вип. 27 – 1 прим.
2008 – Вип. 2(24) – 1 прим., 1(23) – 2 прим.
2006 – Вип. 1(19) – 2 прим., 2(20) – 1 прим.
2005 – Вип. 1(16) – 1 прим.

2004 – Вип. 1(14) – 1 прим.
2002 – Вип. 1(11) – 1 прим.
1999 – Вип. 2(5) – 1 прим.
1998 – Вип. 2(3), 1(2) – 1 прим.

Сер. мовознавство

2004 – Вип. 1(11) – 1 прим.

2003 – Вип. 2(10) – 1 прим.

Сер. мистецтвознавство

2012 – Вип. 1 – 1 прим., 3 – 1 прим.
2011 – Вип. 1, 2 – 1 прим.

2010 – Вип. 1 – 2 прим.
2009 – Вип. 2(21), 1(20) – 1 прим.
2008 – Вип. 1(19) – 1 прим.
2007 – Вип. 1(18) – 1 прим.
2006 – Вип. 2(17) – 1 прим.

2005 – Вип. 3(15) – 2 прим.
2004 – Вип. 1(12) – 1 прим.

2003 – Вип. 2(11) – 1 прим.

Сер. педагогіка

2017 – Вип. 1 – 2 прим.

2016 – Вип. 1, 4 – 2 прим.

2013 – Вип. 1 – 1 прим.

2012 – Вип. 4 – 1 прим.
2011 – Вип. 3 – 1 прим.
2010 – Вип. 2 – 1 прим.
2009 – Вип. 4, 3, – 1 прим., 1 – 2 прим.
2008 – Вип. 8, 7, – 1 прим., 6 – 3 прим., 5, 4 – 2 прим., 3, 2, – 1 прим., 1 – 2 прим.
2007 – Вип. 10, 9 – 1 прим., 8, 7 – 4 прим., 6 – 1 прим., 5 – 3 прим., 4 – 1 прим., 3 – 2 прим., 1 – 1 прим.
2006 – Вип. 9 – 2 прим., 8, 7 – 1 прим., 6 – 2 прим., 5, 4, 3, 2 – 1 прим.
2005 – Вип. 7, 1 – 1 прим., 5 – 3 прим., 2, 3 – 2 прим.
2004 – Вип. 6 – 1 прим., 4 – 1 прим., 3 – 3 прим., 1 – 1 прим.
2003 – Вип. 4, 1 – 1 прим.
2002 – Вип. 11, 10 – 1 прим., 9 – 2 прим., 6 – 1 прим., 5 – 2 прим., 4, 2 – 1 прим.
2001 – Вип. 9 – 2 прим., 8, 7, 6, 5, 1 – 1 прим.
2000 – Вип. 10, 6, 3 – 1 прим., 2 – 2 прим.,
1999 – Вип. 16, 5, 1(6) – 1 прим.

Сер. педагогіка і психологія

1998 – Вип. 5(3), 4(3) – 1 прим., 3(3) – 3 прим., 2(3) – 1 прим.

Сер. філософія

2008 – Вип. 16 – 2 прим.
2007 – Вип. 15 – 3 прим.
2006 – Вип. 14 – 5 прим.
2005 – Вип. 13 – 2 прим.
2004 – Вип. 12 – 2 прим.
2003 – Вип. 10 – 1 прим., 11 – 1 прим.
2002 – Вип. 9 – 4 прим., 8 – 2 прим.
2001 – Вип. 7 – 1 прим.

Сер. філософія, економіка, соціологія

1999 – Вип. 2 – 2 прим.

Сер. хімія

2016 – Вип. 23 – 1 прим.

2010 – Вип. 17 – 2 прим.
2009 – Вип. 15 – 1 прим.
2008 – Вип. 14 – 1 прим., 13 – 2 прим.
2007 – Вип. 12, 11 – 1 прим.
2006 – Вип. 10 – 1 прим.

2005 – Вип. 9 – 1 прим.

2000 – Вип. 4 – 1 прим.

Історія української географії

2010 – Вип. 21 – 1 прим.
2009 – Вип. 20 – 1 прим.
2008 – Вип. 18 – 1 прим., 17 – 2 прим.
2007 – Вип. 16 – 1 прим.
2006 – Вип. 14, 13 – 1 прим.

2005 – Вип. 11 – 1 прим.
2004 – Вип. 9 – 2 прим.
2003 – Вип. 7, 10 1 прим.

2002 – Вип. 6 – 1 прим.

Історія української географії та картографії

2010 – 1 прим.
2007 – 1 прим.

Магістр

2013 – Вип. 19, 18 – 2 прим.
2011 – Вип. 15, 14 – 1 прим.
2010 – Вип. 13, 12 – 2 прим., 11 – 3 прим., 10 – 1 прим.
2009 – Вип. 9, 8 – 3 прим., 7 – 2 прим., 6 – 1 прим.
2008 – Вип. 5 – 1 прим., 4 – 2 прим.
2007 – Вип. 3 – 3 прим.

2005 – Вип. 1 – 1 прим.

Магістерський науковий збірник

2017 – Вип. 25 5 прим., 26 – 4 прим., 27 – 12 прим.

2016 – Вип. 24 6 прим.

Студентський науковий альманах факультету іноземних мов

2011 – Вип. 1(8) – 1 прим.
2007 – Вип. 1(4) – 1 прим.
2006 – Вип. 1(3) – 1 прим.
2005 – Вип. 1(2) – 1 прим.

Студентський науковий вісник

2017 – Вип. 41 – 1 прим., 42 – 5 прим.

2013 – Вип. 33 – 1 прим., 32, 31 – 2 прим.
2011 – Вип. 28, 27 – 1 прим.
2010 – Вип. 25 – 2 прим., 22 – 1 прим.
2009 – Вип. 21 – 2 прим, 20 – 3 прим., 19 – 2 прим., 18 – 3 прим.
2008 – Вип. 17 – 1 прим.
2007 – Вип. 14 – 2 прим.

2006 – Вип. 13 – 1 прим.
2005 – Вип. 11, 10 – 1 прим.
2004 – Вип. 9 – 2 прим.
2003 – Вип. 6 – 1 прим.
2002 – Вип. 5 – 1 прим.
2001 – Вип. 4 – 1 прим.
2000 – Вип. 3 – 2 прим.
1999 – Вип. 2 – 1 прим.
1998 – Вип. 1 – 1 прим.

Studia Methodologica

2008 – Вип. 25,24 – 1 прим.

2005 – Вип. 15 – 1 прим.
1998 – Вип. 4 – 1 прим.

Слово і час 2010 – №2, 3, 4, 5, 6 – 1 прим.

 

б. в.

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks