Довідково-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури на тему:

«Система магістерської підготовки перекладачів в університетах Канади»

1. Абабілова, Н.  Особливості професійної підготовки перекладачів з метою формування їх конкурентоздатності / Н. Абабілова // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІІ Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2011 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 139–141. – Бібліогр. в кінці ст.

2. Алексеева, И. С.  Введение в переводоведение : учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. вузов / И. С. Алексеева. – М.; СПб. : Академия, 2004. – 352 с. – (Высшее проф. образование).

3. Алимов, В. В.  Общественно-политический перевод : практический курс перевода : [учебное пособие] / В. В. Алимов, Ю. В. Артемьева. – Изд. 3-е. – М. : [Либроком], 2009. – 270 с.

4. Артиш, М. І.  Особливості організації вищої освіти Канади / М. І. Артиш // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / редкол.: І. С. Руснак, М. Г. Іванчук, Л. О. Хомич [та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 498 : Педагогіка та психологія. – С. 3–9.

5. Браженец, К. С.  Применение проблемного подхода к обучению переводу как виду речевой деятельности в вузе / К. С. Браженец // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 6. – С. 93–97.

6. Воронка, Г.  Додипломна і післядипломна освіта в Канаді та Великій Британії: плюралізм навчально-освітнього процесу / Г. Воронка // Вища школа. – 2005. – № 4. – С. 56–60. – Зарубіжний досвід.

7. Воронка, Г.  Конструювання додипломних і післядипломних академічних програм у ВНЗ Канади та Великої Британії / Г. Воронка // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон, Г. Терещук та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – № 2. – С. 187–193.

8. Воронка, Г.  Розгляд "конкретних ситуацій" – теоретично-практичний метод підготовки кваліфікованих спеціалістів у системі додипломної та післядипломної освіти в Канаді та США / Г. Воронка // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – № 3. – С. 153–157.

9. Воронка, Г.  Самостійне опрацювання наукової літератури як специфічна форма організації наукової діяльності студентів у вищих навчальних закладах у Канаді та США / Г. Воронка // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / Редкол.: М.Вашуленко, А.Вихрущ, Л.Вознюк, В Кравець та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 7. – С. 184–188.

10. Воронка, Г.  Тьюторські заняття у додипломній та післядипломній підготовці фахівців у Канаді та Великобританії / Г. Воронка // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, В. Кравець та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 5. – С. 159–163. – За рубежем.

11. Воронка, Г.  Університети в Канаді та Великобританії як навчально-освітні та науково-дослідні центри / Г. Воронка // Шлях освіти. – 2006. – № 1. – С. 28–30. – Європейський контекст.

12. Гальчак, Т. В.  Модель формування професійної компетентності усного перекладача в процесі навчання у вищій школі / Т. В. Гальчак // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – № 1. – С. 47–52.

13. Ганічева, Т. В.  Система вправ для формування компетенції в усному двосторонньому перекладі у майбутніх філологів / Т. В. Ганічева // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 31–35. – Навчання іноземних у вищих навчальних закладів.

14. Гарбовский, Н. К.  Подготовка переводчиков в условиях двухуровневой системы высшего специального образования / Н. К. Гарбовский // Вестник Московского университета Серия 22. Теория перевода. – 2009. – № 1. – С. 44–51.

15. Гуревич, Р.  Вища освіта в Канаді: проблеми та реалії / Р. Гуревич // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 87–91. – Зарубіжний досвід.

16. Дудоладова, А. В.  Роль емоційної складової в системі професійних якостей майбутнього перекладача / А. В. Дудоладова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – № 1. – С. 41–46.

17. Зіноватна, О. М.  Професійна підготовка філологів магістерського рівня в університетах США : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / О. М. Зіноватна ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с.

18. Латышев, Л. К.  Перевод: теория, практика и методика преподавания : учебник для студ., обуч. по спец. "Перевод и переводоведение" / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2005. – 192 с. – (Высшее профессиональное образование).

19. Латышев, Л. К.  Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Л. К. Латышев, В. И. Провоторов. – 2-е изд., стер. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 136 с.

20. Мукан, Н. В.  Система професійної підготовки майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія та метод. проф. освіти / Н. В. Мукан ; Ін-т педагогіки і псих. профосвіти АПН України. – К., 2005. – 20 с.

21. Підручна, З. Ф.  Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти / З. Ф. Підручна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Т. С. Олійник. – Тернопіль, 2008. – 260 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: С. 173–198.

22. Ржевська, Н.  Підготовка фахівців у системі неперервної професійної освіти Канади / Н. Ржевська // Професійно-технічна освіта. – 2005. – № 1. – С. 35–38. – (Зарубіжний досвід).

23. Сергеєва, Л. М.  Оцінка та визнання попереднього навчання: досвід професійних навчальних закладів Канади / Л. М. Сергеєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 3. – С. 367–371. – Бібліогр. в кінці ст.

24. Слоньовська, О. Б.  Полікультурна освіта майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. Б. Слоньовська ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2011. – 20с.

Інформаційний список літератури (24 дж.)
підготували Беновська І. В., Загородна С. Ю. (березень 2013 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

gaziantep escort

porno izle

beylikdüzü escort

porno seyret

gaziantep escort

mersin escort>

film izle

seks hikayesi

maltepe escort

halkalı escort

beylikdüzü escort

istanbul escort

beylikdüzü escort

beylikdüzü escort

Şişli araç kiralama