Довідково-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури на тему:

«Система магістерської підготовки перекладачів в університетах Канади»

1. Абабілова, Н.  Особливості професійної підготовки перекладачів з метою формування їх конкурентоздатності / Н. Абабілова // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІІ Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2011 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 139–141. – Бібліогр. в кінці ст.

2. Алексеева, И. С.  Введение в переводоведение : учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. вузов / И. С. Алексеева. – М.; СПб. : Академия, 2004. – 352 с. – (Высшее проф. образование).

3. Алимов, В. В.  Общественно-политический перевод : практический курс перевода : [учебное пособие] / В. В. Алимов, Ю. В. Артемьева. – Изд. 3-е. – М. : [Либроком], 2009. – 270 с.

4. Артиш, М. І.  Особливості організації вищої освіти Канади / М. І. Артиш // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / редкол.: І. С. Руснак, М. Г. Іванчук, Л. О. Хомич [та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 498 : Педагогіка та психологія. – С. 3–9.

5. Браженец, К. С.  Применение проблемного подхода к обучению переводу как виду речевой деятельности в вузе / К. С. Браженец // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 6. – С. 93–97.

6. Воронка, Г.  Додипломна і післядипломна освіта в Канаді та Великій Британії: плюралізм навчально-освітнього процесу / Г. Воронка // Вища школа. – 2005. – № 4. – С. 56–60. – Зарубіжний досвід.

7. Воронка, Г.  Конструювання додипломних і післядипломних академічних програм у ВНЗ Канади та Великої Британії / Г. Воронка // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон, Г. Терещук та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – № 2. – С. 187–193.

8. Воронка, Г.  Розгляд "конкретних ситуацій" – теоретично-практичний метод підготовки кваліфікованих спеціалістів у системі додипломної та післядипломної освіти в Канаді та США / Г. Воронка // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – № 3. – С. 153–157.

9. Воронка, Г.  Самостійне опрацювання наукової літератури як специфічна форма організації наукової діяльності студентів у вищих навчальних закладах у Канаді та США / Г. Воронка // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / Редкол.: М.Вашуленко, А.Вихрущ, Л.Вознюк, В Кравець та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 7. – С. 184–188.

10. Воронка, Г.  Тьюторські заняття у додипломній та післядипломній підготовці фахівців у Канаді та Великобританії / Г. Воронка // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, В. Кравець та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 5. – С. 159–163. – За рубежем.

11. Воронка, Г.  Університети в Канаді та Великобританії як навчально-освітні та науково-дослідні центри / Г. Воронка // Шлях освіти. – 2006. – № 1. – С. 28–30. – Європейський контекст.

12. Гальчак, Т. В.  Модель формування професійної компетентності усного перекладача в процесі навчання у вищій школі / Т. В. Гальчак // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – № 1. – С. 47–52.

13. Ганічева, Т. В.  Система вправ для формування компетенції в усному двосторонньому перекладі у майбутніх філологів / Т. В. Ганічева // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 31–35. – Навчання іноземних у вищих навчальних закладів.

14. Гарбовский, Н. К.  Подготовка переводчиков в условиях двухуровневой системы высшего специального образования / Н. К. Гарбовский // Вестник Московского университета Серия 22. Теория перевода. – 2009. – № 1. – С. 44–51.

15. Гуревич, Р.  Вища освіта в Канаді: проблеми та реалії / Р. Гуревич // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 87–91. – Зарубіжний досвід.

16. Дудоладова, А. В.  Роль емоційної складової в системі професійних якостей майбутнього перекладача / А. В. Дудоладова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – № 1. – С. 41–46.

17. Зіноватна, О. М.  Професійна підготовка філологів магістерського рівня в університетах США : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / О. М. Зіноватна ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с.

18. Латышев, Л. К.  Перевод: теория, практика и методика преподавания : учебник для студ., обуч. по спец. "Перевод и переводоведение" / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2005. – 192 с. – (Высшее профессиональное образование).

19. Латышев, Л. К.  Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Л. К. Латышев, В. И. Провоторов. – 2-е изд., стер. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 136 с.

20. Мукан, Н. В.  Система професійної підготовки майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія та метод. проф. освіти / Н. В. Мукан ; Ін-т педагогіки і псих. профосвіти АПН України. – К., 2005. – 20 с.

21. Підручна, З. Ф.  Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти / З. Ф. Підручна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Т. С. Олійник. – Тернопіль, 2008. – 260 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: С. 173–198.

22. Ржевська, Н.  Підготовка фахівців у системі неперервної професійної освіти Канади / Н. Ржевська // Професійно-технічна освіта. – 2005. – № 1. – С. 35–38. – (Зарубіжний досвід).

23. Сергеєва, Л. М.  Оцінка та визнання попереднього навчання: досвід професійних навчальних закладів Канади / Л. М. Сергеєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 3. – С. 367–371. – Бібліогр. в кінці ст.

24. Слоньовська, О. Б.  Полікультурна освіта майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. Б. Слоньовська ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2011. – 20с.

Інформаційний список літератури (24 дж.)
підготували Беновська І. В., Загородна С. Ю. (березень 2013 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks