Довідково-бібліографічний відділ
Моніторинг фізичного розвитку учня та впровадження здоров’язберігаючих технологій у практику роботи навч. закладів.

1.    Басанець, Л. М.  Вплив мікросоціального середовища на фізичний розвиток і стан здоров'я дітей та підлітків / Л. М. Басанець, О. І. Іванова // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 1. – С. 52-54.

2.    Бондар, Н.  Здоров'язбереження у школі / Н. Бондар, І. Черкащенко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 3. – С. 71-73.

3.    Бура, А.  Матеріали концептуальної моделі "Школа сприяння здоров'ю" / А. Бура, Т. Шаргородська // Сільська школа України. – 2007. – № 8. – С. 32-37. – Спецвипуск.

4.    Гетман, В.  Антропоетика здоров'я як сучасний напрям оздоровчої освіти / В. Гетман, Ю. Новицький // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 68-72.

5.    Гігієнічна оцінка використання здоров'яформуючого потенціалу навчальних закладів / І. О. Калиниченко, Н. С. Полька, Л. М. Заїка, О. Я. Толокольников // Довкілля та здоров’я. – 2008. – № 3. – С. 53-58.

6.    Гладышева, О. С.  Здоровьесберегающий потенциал современной педагогической технологии / О. С. Гладышева, М. А. Гуляйкина // Химия в школе. – 2008. – № 9. – С. 14-21.

7.    Гусаченко, С.  Плекаємо здоров'я дітей / С. Гусаченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 2. – С. 94-98.

8.    Денисенко, Н.  Оздоровчі технології - в освітній процес / Н. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 11. – С. 7-11.

9.    Дубогай, О.  Навчання в русі : здоров'язберігаючі педагогічні технології в початковій школі / О. Дубогай. – К. : Шк. світ, 2005. – 112 с.

10.    Дыхан, Л. Б.  Педагогическая валеология : учеб. пособие для пед. вузов / Л. Б. Дыхан, В. С. Кукушин, А. Г. Трушкин ; под ред. В. С. Кукушина. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2005. – 528 с.

11.    Замышляева, Н. В.  Проблема здоровьесбережения: пути ее решения на уроке [Текст] / Н. В. Замышляева // Начальная школа. – 2010. – № 6. – С. 22-24.

12.    Зарецкая, С. К.  Теоретико-методологические основы здоровьесберегающего подхода к учебному процессу / С. К. Зарецкая // Профильная школа. – 2008. – № 4. – С. 3-8. – Вопросы теории.

13.    Звєкова, В. К.  Підготовка майбутніх учителів до організації здоров'язберігаючого дозвілля школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / В. К. Звєкова ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 20 с.

14.    Зимівець, Н. В.  Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров'я в учнівської молоді : автореф. дис. ... канд.пед. наук : 13.00.05 - соц. педагогіка / Н. В. Зимівець ; ЛНПУ ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2008. – 20 с.

15.    Іванов, О. Р.  Школа сприяння здоров'ю / О. Р. Іванов // Управління школою. – 2010. – № 2. – С. 2-22.

16.    Кириленко, С. В.  Школа культури здоров'я як інноваційна ідея / С. В. Кириленко // Управління школою. – 2008. – № 17-18. – С. 9-16.

17.    Коник, Л. О.  Створення здоров'язберігаючої освітньої технології / Л. О. Коник // Обдарована дитина. – 2006. – № 7. – С. 13-19.

18.    Корнієнко, С. М.  Здоров'я дитини: родинні обереги : навч.-метод. посіб. / С. М. Корнієнко. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2009. – 96 с.

19.    Королевська, Т. Ю.  Здоров'язберігальні технології в практиці початкового навчання / Т. Ю. Королевська // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – № 5. – С. 41-48.

20.    Коршок, С. І.  Впровадження здоров'язберігаючих технологій у навчально-виховний процес / С. І. Коршок // Психологічна газета. – 2010. – № 7. – С. 3-8.

21.    Коцур, Н. І.  Здоров'язберігаючі технології у навчально-виховному процесі початкової школи / Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш // Проблеми освіти. – 2006. – Вип.49. – С. 132-136.

22.    Кудрявець, Д.  Моніторингові дослідження - ефективний засіб формування здоров'язберігальної компетентності учнів на уроках фізкультури / Д. Кудрявець, І. Маслова // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2009. – № 35. – С. 8-13.

23.    Куликов, Л. М.  Модернизация педагогической системы активного здоровьеформирования подрастающего поколения / Л. М. Куликов, В. В. Рыбаков, С. А. Ярушин // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 1. – С. 60-64.

24.    Лебединець, Н. В.  Гігієнічна оцінка умов, режимів та організації навчально-виховного процесу за різних педагогічних технологій як факторів впливу на здоров'я школярів / Н. В. Лебединець // Довкілля та здоров’я. – 2009. – № 2. – С. 65-68.

25.    Луценко, І. М.  Формування здоров'язберігачої компетенції школярів : / І. М. Луценко // Біологія. – 2010. – № 13. – С. 12-16.

26.    Мазурина, Л. В.  Здоровьесберегающий образовательный процесс : (новые подходы в образовании) / Л. В. Мазурина // География и экология в школе ХХІ века. – 2008. – № 7. – С. 55-58.

27.    Метейко, О. В.  Реалізація оздоровчої функції освіти в системі педагогічного менеджменту / О. В. Метейко // Управління школою. – 2005. – № 31. – С. 1-12.

28.    Мельник, Ю. Б.  Упровадження соціально-педагогічної технології формування культури здоров'я / Ю. Б. Мельник // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 3. – С. 67-76.

29.    Митяева, А. М.  Здоровьесберегающие педагогические технологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Социальная педагогика" / А. М. Митяева. – М. : Академия, 2008. – 192 с

30.    Наукометричний аналіз дослідницьких розробок у галузі охорони здоров'я дітей та підлітків / Г. М. Даниленко, Н. С. Полька, Т. П. Сидоренко [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2008. – № 3. – С. 34-37.

31.    Науменко, Ю. В.  Здоровьесберегающая деятельность школы / Ю. В. Науменко // Педагогика. – 2005. – № 6. – С. 37-44.

32.    Нідзельська, В.  Управління розвитком здоров'язберігаючого освітнього простору навчального закладу: практичні аспекти / В. Нідзельська // Освіта і управління. – 2010. – № 2-3. – С. 154-161.

33.    Омельченко, С. О.  Принципи моделювання педагогічної системи взаємодії соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітньої школи / С. О. Омельченко, В. М. Пристинський // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 3. – С. 77-85.

34.    Оржеховська, В. М.  Методологічні засади діяльності освітнього закладу, спрямованої на здоров'я / В. М. Оржеховська, О. О. Єжова // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2009. – № 4. – С. 5-17.

35.    Осмоловская, И.  Здоровьесберегающие возможности дифференцированного обучения / И. Осмоловская // Учитель. – 2009. – № 4. – С. 59-62.

36.    Особливості формування здоров'я учнів середнього шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів / С. В. Гозак, Л. В. Сєрих, Т. В. Станкевич [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2008. – № 4. – С. 53-56.

37.    Павлютенков, Є. М.  Модель школи культури здоров'я / Є. М. Павлютенков, В. П. Сергієнко // Управління школою. – 2008. – № 17-18. – С. 2-8.

38.    Проноза, О. В.  Пропаганда здорового способу життя в навчальному закладі / О. В. Проноза // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2009. – № 5. – С. 2-15.

39.    Рудакова, А. О.  Впровадження здоров'язберігаючих освітніх технологій у навчально-виховний процес / А. О. Рудакова, Г. С. Ричкова // Біологія. – 2009. – № 34. – С. 10-15.

40.    Семенова, Н. О.  Технологія проектування школи сприяння здоров'ю / Н. О. Семенова, М. В. Левчук // Виховна робота в школі. – 2007. – № 4. – С. 4-15.

41.    Система роботи школи щодо збереження здоров'я учнів / Г. Спіченко, Г. Сердцева, Н. Пахомова, О. Левкович // Початкова школа. – 2009. – № 2. – С. 33-39.

42.    Смирнов, Н. К.  Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе / Н. К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2005. – 320 с.

43.    Смирнов, Н. К.  Руководство по здоровьесберегающей педагогике. Технологии здоровьесберегающего образования / Н. К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2008. – 288 с.

44.    Советова, Е. В.  Оздоровительные технологии в школе / Е. В. Советова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 288 с.

45.    Ступкевич, О.  Школа культури здоров'я - школа розвитку сучасної компетентної особистості / О. Ступкевич // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 3. – С. 17-24.

46.    Урум, Н. С.  Підготовка майбутніх вчителів до забезпечення здорового способу життя молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Н. С. Урум ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" АПН України. – К., 2008. – 20 с

47.    Успенська, В.  Впровадження здоров'язберігальних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі - вимога часу / В. Успенська // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 44-48.

48.    Хомич, М. М.  Стандарты и оценки физического развития детей / М. М. Хомич // Биология в школе. – 2010. – № 4. – С. 3-8.

49.    Цаплина, Л.  Педагогические ресурсы в укреплении здоровья школьников / Л. Цаплина, Т. Киселёва // Народное образование. – 2009. – № 9. – С. 177-180.

50.    Шаповалова, В.  Ефективність діяльності шкіл сприяння зміцненню здоров'я в Україні і перспективи на майбутнє / В. Шаповалова // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2008. – № 1. – С. 121-122.


Підгот. 11.02.11 р.
Лецкалюк І.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners