Спостерігаючи за дітьми з певними важкими вадами здоров'я, важко уявити як їм продовжувати життя, як здобувати освіту, як розвиватися і досягати того що й всі інші діти.
naiu edu    Звичайно при навчанні дітей з особливими потребами постають певні труднощі, при подоланні яких потрібно враховувати стан здоров’я та можливості учня, студента. Для цього використовують різні методи інклюзивної освіти.
   Конституція України гарантує право кожного громадянина на доступність якісної освіти. Це у повній мірі стосується і дітей із особливими потребами. До категорії "дітей із особливими потребами" належать діти з проблемами фізичного та розумового розвитку, з психоневрологічними захворюваннями, захворюваннями серцево-судинної системи, з малими та затухаючими формами туберкульозу, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. І ці діти можуть навчатись, їм всього лиш потрібно трохи більше уваги і турботи ніж всім іншим дітям.

 

Інклюзивна освіта. Навчання дітей з особливими потребами
Інформаційний список літератури за період
кінець 2015 – перша половина 2018 р.


Книги та брошури


1    Бондаренко М. І.  Збірник логопедичних диктантів / М. І. Бондаренко. – Київ : Шкільний світ, 2015. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").


2    Вівчар П. В.  Морально-правове виховання неповнолітніх засуджених в умовах виховних колоній : монографія / П. В. Вівчар, С. П. Дем'янчук, П. С. Лосик ; ТНЕУ. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 200 с.


3    Довідник учителя-логопеда / авт.-упоряд. С. М. Лупінович. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 112 с. – (Корекційна педагогіка).


4    Інклюзивне навчання : досвід упровадження / І. Луценко, Д. Романовська, Л. Кирилецька [та ін.] ; упоряд. А. Колупаєва. – Київ : Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").


5    Кисла О. Ф.  Корекційна педагогіка : навчальний посібник / О. Ф. Кисла. – К. : Кондор, 2015. – 320 с.


6    Нормативний бюлетень : довідник / уклад. І. В. Луценко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 48 с.


7    Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Вип. 12 / [за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої] ; НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки. – Київ : Ін-т спец. педагогіки, 2017. – 182 с.


8    Польгун К. В.  Інклюзивне навчання математики у вищих навчальних закладах : навчально-методичний посібник / К. В. Польгун. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 207 с.


9    Польгун К. В.  Методичні рекомендації щодо використання електронного навчально-методичного комплексу з вищої математики в умовах інклюзивного навчання / К. В. Польгун. – Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун-т, 2017. – 43 с.


10    Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: "Корекція мовлення", "Корекція розвитку" / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; за ред. Данілавічюте Е. А., Колупаєвої А. А., Трофименко Л. І., Рібцун Ю. В. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 152 с.


11     Системний підхід у сучасних педагогічних дослідженнях в Україні : монографія / Науково-дослідний центр проблем соц. політики та соц. роботи НАПН України ; наук. ред. С. Я. Харченко. – [Старобільськ] : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 488 с.


12    Удич З. І.  Інклюзивна освіта : практикум для студ. пед. спец. / Удич Зоряна Ігорівна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [ПРІНТ-ОФІС], 2016. – 141 с.


13    Шевців З. М.  Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 248 с.

 

Автореферати

 

14    Бакало О. М.  Педагогічні умови адаптації іноземних студентів до навчання у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Бакало Ольга Михайлівна ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2017. – 20 с.


15    Будз І. Ф.  Розвиток освіти обдарованих школярів у Великій Британії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Будз Ірина Федорівна ; Хмельницька гуманіт.-пед. академ. – Хмельницький, 2016. – 20 с.


16    Давиденко Г. В.  Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Давиденко Ганна Віталіївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – К., 2015. – 40 с.


17    Золотарьова О. В.  Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Ізраїлю : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Золотарьова Оксана Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Київ, 2017. – 20 с.


18    Кас'яненко О. М.  Формування готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти : педагогічні науки / Кас'яненко Оксана Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – 20 с.


19    Косарєва Г. М.  Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Косарєва Галина Миколаївна ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – 20 с.


20    Перхун Л. В.  Формування особистості дитини у системі інклюзивної освіти Франції : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Перхун Леся Василівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – 20 с.


21    Польгун К. В.  Організація інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Польгун Катерина В'ячеславівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – 20 с.


22    Ушмарова В. В.  Теоретичні і методичні засади формування готовності вчителів початкової школи в системі неперервної педагогічної освіти до роботи з обдарованими учнями : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ушмарова Вікторія Володимирівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. – 40 с.


23    Фаласеніді Т. М.  Педагогічна підтримка учнів з гіперактивним розладом у загальноосвітній школі США : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Фаласеніді Тереза Миколаїіна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – 21 с.

 

Статті (кінець 2015 – 2016 рік)

 

24    Антощак О.  Інклюзивна освіта : шляхи від теорії до практики / Оксана Антощак // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 72–78.


25    Банах О.  Організація діяльності інклюзивного навчання закладу / Ольга Банах // Заступник директора школи. – 2015. – № 9. – С. 24–30.


26    Бобир В.  Інклюзія: реальні кроки в наявних умовах / Валентина Бобир, Олена Іванюк // Дошкільне виховання. – 2016. – № 2. – С. 16–19.


27    Буренко Г. M.  Інклюзивна школа – ефективна школа / Г. M. Буренко, В. І. Зінченко // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 3. – С. 76–80. – Бібліогр. в кінці ст.


28    Вербицька С. М.  Організація індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми потребами / С. М. Вербицька // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 92–93.


29    Войтовська А.  Проблеми ґендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ / Алла Войтовська // Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: гендерний дискурс : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 5–7 жовтня, 2016 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – С. 143–144. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


30    Волкова В. В.  Исследование педагогических условий реализации инклюзивного образования в вузах / В. В. Волкова, Е. В. Михальчи // Психологическая наука и образование. – 2015. – Т. 20, № 2. – С. 5–14.


31    Галкевич І. В.  Особливості психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / І. В. Галкевич // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 94–95.


32    Гуменна О. І.  Створення доступного бібліотечного простору для дітей з вадами зору / О. І. Гуменна // Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 3. – С. 5–6. – Бібліогр. в кінці ст.


33    Дашковська А.  Слабозорі діти і суспільство : форми і методи інтеграції / Аліса Дашковська // Управління освітою. – 2015. – № 18. – С. 18–20.


34    Журомська Л.  Програма психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії у ЗНЗ / Лілія Журомська, Оксана Гончар // Психолог. – 2015. – № 17/18. – С. 69–71.


35    Захарчук М. Є.  Змішана система навчання як еволюційна модель навчання учнів з особливими потребами у США / Захарчук М. Є. // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2013. – Т. 1 (43), вип. 31, додаток 1. – С. 120–131. – Бібліогр. в кінці ст.


36    Інвестиція у майбутнє : [інклюзивна освіта] // Освіта України. – 2016. – 21 бер. (№ 11). – С. 12–14.


37    Інклюзивна освіта : важко починати, але результат того вартий / підготувала Олена Власенко // Директор школи. – 2016. – № 3/4. – С. 6–9.


38    Інклюзивна освіта: основні положення / за матеріалами сайту http://www.ussf.kiev.ua/ie_inclusive_education // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 21–28.


39    Інклюзія крокує по планеті : [закордонний досвід впровадження] / підготувала Олена Власенко // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 10–20.


40    Інклюзія на старті // Освіта України. – 2016. – 5 верес. (№ 35). – С. 12.


41    Інклюзія: практичні аспекти й реалії : [інтерв'ю із заступником директора ЗОШ № 275 м. Києва] / спілкувалася Марія Швець // Здоров'я та фізична культура. – 2016. – № 2. – С. 14–17.


42    Кириченко Т.  "Сонячні діти" у звичайному дитсадку : з досвіду впровадження інклюзивної освіти / Тетяна Кириченко, Людмила Стадник // Дошкільне виховання. – 2016. – № 8. – С. 16–19.


43    Кузьмінська Л. Д.  Соціально-психологічні аспекти управління інклюзивним навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі / Леся Дмитрівна Кузьмінська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 9. – С. 29–32. – Бібліогр. в кінці ст.


44    Кулик Н.  "Вілбрук" має бути зруйнований : [інклюзивна освіта в Україні] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2016. – 15 лют. (№ 6). – С. 14–15.


45    Кулик Н.  Журнал для асистента : у МОН обговорили єдину форму шкільної документації в інклюзивних класах / Наталія Кулик // Освіта України. – 2016. – 15 серп. (№ 32). – С. 14.


46    Кулик Н.  ПМПК: змінити імідж : [інклюзивна освіта] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2016. – 29 лют. (№ 7/8). – С. 16–17.


47    Кулик Н.  Спільна справа : [проблеми інклюзивної освіти] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2015. – 12 жовт. (№ 41). – С. 12–13.


48    Лагодюк В. Ю.  Організаційно-педагогічні умови інтеграції дітей із особливими потребами в загальноосвітній простір / В. Ю. Лагодюк // Управління школою. – 2016. – № 1/3. – С. 30–40.


49    Ланько О. С.  Індивідуальний шлях до щастя : інклюзивна освіта / О. С. Ланько // Педагогічна майстерня. – 2016. – № 7. – С. 12–13.


50    Луценко І.  Командний підхід у супроводі учнів з особливими потребами / Інна Луценко // Заступник директора школи. – 2015. – № 9. – С. 4–12.


51    Магдюк О.  Вивчення англійської мови студентами ВНЗ в умовах інклюзії / Магдюк Ольга // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 лист. 2016 р. / Університет м. Трір (Німеччина), Люблінський католицький ун-т Івана Павла ІІ (Польща)[за ред. І. П. Задорожної]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 92–94.


52    Масловська Ю. С.  Психологічні аспекти інклюзивної освіти / Ю. С. Масловська, О. В. Козлітіна, Л. В. Туріщева // Управління школою. – 2015. – № 22/24. – С. 91–95.


53    Матвєєва Г.  Інклюзивна освіта / Ганна Матвєєва // Директор школи. – 2016. – № 21/22. – С. 98–103.


54    Михалєвська Т. В.  Сучасні інформаційні технології у педагогіці інклюзивного навчання / Т. В. Михалєвська // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика. – 2014. – С. 126–130. – Бібліогр. в кінці ст.


55    Михальчевська Л. Г.  Роль учителя-дефектолога в інклюзивній школі / Л. Г. Михальчевська, Н. С. Домбровська // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 3. – С. 53–56. – Бібліогр. в кінці ст.


56    Міндьо Т. В.  Роль асистента учителя в забезпеченні потреб дитини з порушеннями функцій опорно-рухового апарату / Т. В. Міндьо // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 95–96.


57    Морська Л.  Іншомовна підготовка учнів з особливими потребами з використанням інформаційних технологій / Морська Лілія // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 лист. 2016 р. / Університет м. Трір (Німеччина), Люблінський католицький ун-т Івана Павла ІІ (Польща)[за ред. І. П. Задорожної]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 94–96. – Бібліогр. в кінці ст.


58    На допомогу в інклюзивній освіті : рекомендовані літературні джерела / за матеріалами сайтів: http://www.library.tnpu.edu.ua ; http://biblio.lib.kherson.ua // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 101–105.


59    Назарова Н. М.  Инклюзивное обучение: историческая динамика и перспективы / Н. М. Назарова // Педагогика. – 2015. – № 9. – С. 55–63.


60    Недомовна В.  Діти з особливими потребами : психолого-педагогічний супровід в умовах загальноосвітнього закладу / Валентина Недомовна // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 97–100. – Бібліогр. в кінці ст.


61    Недомовна В.  Інклюзія – вимога часу : перші кроки до інклюзії / Валентина Недомовна // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 29–35.


62    Недомовна В.  Успішна інклюзивна освіта: співпраця батьківської спільноти та школи / Валентина Недомовна // Директор школи. – 2016. – № 1/2. – С. 20–23.


63    Нечипоренко В.  Інноваційний розвиток навчально-реабілітаційного центру як відкритої соціально-освітньої системи / Валентина Нечипоренко // Директор школи. – 2016. – № 3/4. – С. 10–42. – Бібліогр. в кінці ст.


64    Нечипоренко В.  Організація інклюзивного навчання дітей і молоді з особливими освітніми потребами / Валентина Нечипоренко // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 41–71.


65    Особливості впровадження інклюзивного навчання в освітній простір / Л. Д. Олешко, Ю. Надточій, О. Торлак, А. Черноштан // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 12. – С. 7–8. – Бібліогр. в кінці ст.


66    Отич О.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивному освітньому середовищі / Олена Отич // Педагогічна газета. – 2016. – лист.- груд. (№ 6). – С. 8.


67    Петух О. В.  "Українська" інклюзія: її місце та роль в освіті / О. В. Петух // Управління школою. – 2015. – № 19/21. – С. 36–37.


68    Пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку / за матеріалами сайту http://www.ussf.kiev.ua/iearticles/8o // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 36–40.


69    Пручинських М. В.  Використання мультимедійних технологій на уроках ритміки в санаторній школі для дітей з особливими потребами / Пручинська Мирослава Валеріївна // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2015. – № 8. – С. 26–29. – Бібліогр. в кінці ст.


70    Сак Т.  Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі / Тамара Сак // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 57–59.


71    Світлична Л. І.  Робота з батьками – складова здорового життя дитини : [діти з обмеженими можливостями] / Л. І. Світлична // Основи здоров'я. – 2016. – № 10. – С. 27–28.


72    Софій Н.  Індекс інклюзії : наскільки ми розуміємо інклюзивну освіту? / Наталія Софій // Дитячий садок. Управління. – 2016. – № 12. – С. 4–11.


73    Ткаченко Т.  Від інтеграції до інклюзії / Тетяна Ткаченко, Лариса Барсукова // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 79–91.


74    Україна. Міністерство освіти і науки.  План заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, 31.12.2015 № 1436 / Україна. Міністерство освіти і науки ; Ю. Г. Кононенко // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2016. – № 1. – С. 4–6.


75    Україна. Міністерство освіти і науки.  Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі : наказ Міністерства освіти і науки України, 31.12.2015 № 1436 / Україна. Міністерство освіти і науки ; С. М. Квіт // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2016. – № 1. – С. 3.


76    Україна. Міністерство освіти і науки.  Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах : лист Міністерства освіти і науки України, 12.10.2015 № 1/9-487 / Україна. Міністерство освіти і науки ; О. Дерев'янко // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2015. – № 19/20. – С. 4–9. – Додаток.


77    Федоренко О.  Забезпечуємо якісну освіту учнів із порушеннями слуху в інклюзивних умовах / Оксана Федоренко // Заступник директора школи. – 2015. – № 9. – С. 17–23.


78    Шафикова З. Х.  Инклюзивное образование: опыт работы учебных и специальных мастерских / З. Х. Шафикова // Педагогика. – 2015. – № 6. – С. 69–74. – Библиогр. в конце ст.


79    Що таке інклюзивне навчання? // Завуч. – 2015. – № 13. – С. 4–7.


Статті (2017 – перша половина 2018 р.)


80    В Університеті "Україна" обговорили проблеми інклюзивного навчання : ХVII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю" / імідж-центр Університету "Україна" // Голос України. – 2017. – 9 груд. (№ 231). – С. 18.


81    Відповідаємо на запитання. Інклюзивне навчання // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 6. – С. 2–5.


82    Державна підтримка осіб з особливими освітніми потребами : [роз'яснення щодо порядку та умов надання субвенції...] // Управління освітою. – 2018. – № 1. – С. 12–15.


83    Іноземні студенти в Україні: статистичні дані // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2017. – № 4/5. – С. 26–31.


84    Логопедичні заняття дошкільників [Текст] // Розкажіть онуку. – 2017. – № 5. – С. 50–51.


85    Нова українська школа й інклюзивна освіта / підгот. Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2017. – 10 квіт. (№ 14). – С. 5.


86    Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами : репортаж із I з'їзду корекційних педагогів України / підгот. Валентина Снігульська // Соціальний педагог. – 2017. – № 3. – С. 4–6.


87    Формування життєвих компетентностей дитини з особливими освітніми потребами / уклад. О. В. Петух // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 1–4.


88    Абрамова Т.  Ідеї дитиноцентризму в спеціальній загальноосвітній школі для дітей із мовленнєвими вадами / Тетяна Абрамова, Тетяна Нетяженко, Вікторія Приймак // Дефектолог. – 2018. – № 1. – С. 4–9. – Бібліогр. в кінці ст.


89    Авдусенко Л.  Цінності інклюзивної освіти / Людмила Авдусенко // Початкова школа. – 2018. – № 2. – С. 61. – Бібліогр. в кінці ст.


90    Балащук Л. І.  Організація роботи з обдарованими дітьми: методичні рекомендації / Л. І. Балащук // Управління школою. – 2018. – № 1/3. – С. 44–47. – Бібліогр. в кінці ст.


91    Бамбуза А.  Досвід відносин у соціумі : адаптація дітей з особливими освітніми потребами в класних колективах загальноосвітніх шкіл : програма занять / Алла Бамбуза, Ольга Давиденко // Соціальний педагог. – 2017. – № 7. – С. 34–43. – Бібліогр. в кінці ст.


92    Барабанов Р. Е.  Роль социального педагога в работе с детьми с особыми образовательными потребностями (на примере умственной отсталости) / Родион Евгениевич Барабанов // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 12. – С. 33–39. – Библиогр. в конце ст.


93    Боднар Н. М.  Корекційна робота із запобігання дисграфії в дітей молодшого шкільного віку / Н. М. Боднар // Педагогічний альманах. – 2016. – Вип. 30. – С. 17–23. – Бібліогр. наприкінці ст.


94    Бойко В.  Асистент учителя в інклюзивному класі: кваліфікаційні вимоги та завдання / В. Бойко // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 121–125. – Бібліогр. наприкінці ст.


95    Бойченко М. А.  Особливості надання педагогічної підтримки двічі винятковим учням у США, Канаді та Великій Британії / Марина Анатоліївна Бойченко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 11. – С. 54–59. – Бібліогр. в кінці ст.


96    Борецька Т.  Співпраця тифлопедагога і вчителя-логопеда : основні аспекти корекційної роблти з дошкільниками, які мають порушення зору / Тамара Борецька, Олена Шадура // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 9–14.


97    Вечірка Н.  Сенсорна інтеграція як чинник розвитку дошкільників : робота з дітьми із затримкою психічного розвитку / Наталія Вечірка // Дефектолог. – 2018. – № 1. – С. 12–16. – Бібліогр. в кінці ст.


98    Вихристюк М.  Допомога дитині з особливими освітніми потребами : матеріали до семінару для батьків / Мирослава Вихристюк // Психолог. – 2018. – № 11/12. – С. 52–62.


99    Гбур М.  Індивідуальний навчальний план учня інклюзивної школи / М. Гбур // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 119–121. – Бібліогр. наприкінці ст.


100    Головко Н.  Професійні компетенції учителя інклюзивної освіти / Н. Головко // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 61–63. – Бібліогр. наприкінці ст.


101    Гравченко О.  Впровадження інклюзивної освіти у м. Тернопіль: реалії та перспективи / О. Гравченко // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 57–59. – Бібліогр. наприкінці ст.


102    Гузик Н. В.  Природні задатки таланту – орієнтир компетентнісного підходу до змісту шкільної освіти / Н. В. Гузик // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 3/4. – С. 2–16.


103    Дашковська В.  Професійна компетентність учителя в умовах упровадження інклюзивної освіти / Валентина Дашковська // Директор школи. – 2017. – № 21/22. – С. 90–94. – Бібліогр. в кінці ст.


104    Добринська С. С.  Формування соціальної компетентності дітей із особливими потребами / С. С. Добринська // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 132–139. – Бібліогр. в кінці ст.


105    Дубич М. В.  Розвиток пізнавальних та творчих здібностей дошкільників із вадами мовлення та порушенням психічного розвитку засобами орігамі-мозаїки / М. В. Дубич // Логопед. – 2017. – № 11. – С. 11–20.


106    Дубовська К. С.  Ефективність організації корекційно-виховної роботи як запорука успішної реалізації потенційних можливостей дітей з особливими освітніми потребами / Дубовська Катерина Сергіївна // Нива знань. – 2017. – № 4. – С. 50–51. – Бібліогр. в кінці ст.


107    Дундюк Л. М.  Особливості особистісного розвитку учнів із особливими потребами за концепцією А. О. Реана / Л. М. Дундюк // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 144–150. – Бібліогр. в кінці ст.


108    Євдокимова О. М.  Порушення усного та писемного мовлення школярів з епілепсією в умовах інклюзії / О. М. Євдокимова // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 39–43. – Бібліогр. в кінці ст.


109    Єфімова С.  Дивись на нас як на рівних : тематичні зустрічі з учнями : [інклюзивна освіта] / Світлана Єфімова // Психолог. – 2017. – № 21/22. – С. 53–70.


110    Єфімова С.  Індекс Інклюзії як засіб втілення особистісно орієнтованої освіти / Світлана Єфімова // Педагогічна думка. – 2017. – № 4. – С. 40–44. – Бібліогр. в кінці ст.


111    Заєць С. Г.  Використання тестів у логопедичній роботі / С. Г. Заєць // Логопед. – 2017. – № 6. – С. 34–37.


112    Збарак О.  Дитина з особливими потребами. Планування й реалізація психолого-педагогічного супроводу / Олена Збарак // Психолог. – 2018. – № 1/2. – С. 92–94.


113    Зибіна І. В.  ІКТ у корекційно-розвивальному процесі вчителя-логопеда як форма підвищення професійної компетентності / І. В. Зибіна // Логопед. – 2017. – № 11. – С. 2–5. – Бібліогр. в кінці ст.


114    Зибіна І. В.  Перспективне планування корекційної роботи з розвитку мовлення дітей 6-го року життя в логопедичній групі / І. В. Зибіна, Н. Ф. Кугуєнко // Логопед. – 2017. – № 9. – С. 16–29.


115    Іванова Т.  Порушення письма та читання в дітей : погляд фахівця / Тамара Іванова // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 15–23.


116    Іщук В.  Кольоротерапія : технологія застосування кольору у реабілітації дітей з особливими потребами / Валентина Іщук, Людмила Линник, Ольга Торбенко // Дефектолог. – 2018. – № 2. – С. 20–22. – Бібліогр. в кінці ст.


117    Каленюк С. Б.  Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного : тренінг для педагогів, батьків / С. Б. Каленюк // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 32–36.


118    Качарян Т.  Алгоритм подолання фонематичної дислексії : робота з дітьми з інтелектуальною недостатністю / Тетяна Качарян // Дефектолог. – 2017. – № 7. – С. 26–35. – Бібліогр. в кінці ст.


119    Качарян Т.  Логосенсорика у вивченні кольорів : робота з дітьми з інтелектуальними недоліками / Тетяна Качарян // Дефектолог. – 2017. – № 5. – С. 48–49.


120    Качарян Т.  Проблеми мовленнєвого розвитку логопатів : наступність у роботі педагогів та логопедів спеціальної школи для дітей з вадами інтелекту / Тетяна Качарян // Дефектолог. – 2018. – № 2. – С. 41–42.


121    Кашуба В.  Аналіз рівня практичних умінь до здоров’яформуючої діяльності дітей та підлітків з вадами слуху / Віталій Кашуба, Олена Маслова, Тетяна Ричок // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2017. – № 2. – С. 54–58. – Бібліогр. наприкінці ст.


122    Квіцінська М.  Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів із особливими освітніми потребами / М. Квіцінська // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 53–55. – Бібліогр. наприкінці ст.


123    Київська В. В.  Інклюзивна освіта. Проект "Рівний – рівному" / В. В. Київська, Ю. В. Пастухова // Управління школою. – 2017. – № 22/24. – С. 41–50.


124    Клименко А. І.  Використання прийомів мнемотехніки у роботі вчителя-логопеда ДНЗ / А. І. Клименко // Логопед. – 2017. – № 6. – С. 11–14. – Бібліогр. в кінці ст.


125    Коврігіна Л. М.  Формування готовності вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Лілія Михайлівна Коврігіна // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 11. – С. 10–16. – Бібліогр. в кінці ст.


126    Когут І.  Загальні положення інклюзивної освіти як сучасного соціально-педагогічного феномену та підгрунтя для соціальної інтеграції спортсменів з інвалідністю / Ірина Когут, Вікторія Маринич, Катерина Чебанова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2017. – № 2. – С. 20–26.


127    Кокора Н.  Соціальна адаптація учнів з особливими потребами : підтримка дітей із вадами розумового розвитку / Надія Кокора // Профтехосвіта. – 2017. – № 9. – С. 34–35.


128    Колупаєва А. А.  Сучасна інклюзивна парадигма в освіті дітей з особливими потребами / А. А. Колупаєва, Л. В. Наконечна // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2017. – № 1. – С. 57–63. – Бібліогр. в кінці ст.


129    Коротєєва А.  В Університеті "Україна" напрацьовано досвід організації інклюзивного освітнього простору / Антоніна Коротєєва // Голос України. – 2017. – 15 бер. (№ 47). – С. 13.


130    Коротка С. М.  Система роботи з обдарованими дітьми / С. М. Коротка // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 3/4. – С. 17–28. – Бібліогр. в кінці ст.


131    Коротун Н. М.  Формування здоров'язбережувальної компетентності дітей із особливими освітніми потребами в акмеологічному навчально-реабілітаційному просторі / Н. М. Коротун // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 139–143. – Бібліогр. в кінці ст.


132    Кравець В. М.  Корекція дизартричних порушень у дітей з ДЦП / В. М. Кравець // Логопед. – 2018. – № 4. – С. 2–5. – Бібліогр. в кінці ст.


133    Кравчинська Т.  Освіта дітей з особливими потребами / Т. Кравчинська // Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – № 1. – С. 77–79. – Бібліогр. в кінці ст.


134    Кришневська О. Г.  Заняття з елементами гри для батьків, які мають дітей, хворих на заїкання / О. Г. Кришневська // Логопед. – 2017. – № 7. – С. 13–20.


135    Кришневська О. Г.  Метод масажу в корекції мовленнєвих порушень : практикум для батьків / О. Г. Кришневська // Логопед. – 2018. – № 4. – С. 42–46.


136    Кудряченко О. С.  Логопедичні картки – як засіб корекції порушень структури мовлення / О. С. Кудряченко // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 7–11.


137    Кузнєцова О. В.  Дизартрія як одна з найпоширеніших мовленнєвих вад сучасності / О. В. Кузнєцова // Логопед. – 2017. – № 4. – С. 6–11.


138    Курган О.  Співпраця вчителя-логопеда і практичного психолога : взаємодія спеціалістів у роботі з дітьми / Ольга Курган // Психолог. – 2018. – № 11/12. – С. 22–27.


139    Куцолапська А.  Системи альтернативної комунікації : використання карток ПЕКС (pecs) у роботі з дітьми з раннім дитячим аутизмом / Альона Куцолапська // Дефектолог. – 2018. – № 2. – С. 23–37.


140    Кушнірук Н.  Ниткографія : інноваційна технологія в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами та проблемами соціалізації / Наталя Кушнірук // Дефектолог. – 2017. – № 8. – С. 28–37.


141    Недорозвиток мовлення : корекція фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення дітей віком 4–6 років / Наталія Лабунська, Надія Єременчук, Інна Яловега, Олена Єременко, Ольга Курган, Наталя Міллєр // Дефектолог. – 2017. – № 6. – С. 24–46.


142    Леськів Г.  Інтернет-ресурси інклюзивної освіти / Г. Леськів // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 83–84.


143    Лис Н.  Альтернативні технології розвитку дітей з особливими потребами / Н. Лис // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 81–83. – Бібліогр. наприкінці ст.


144    Лисюк О.  Камінці "марбліс" : як їх використовувати в роботі з дітьми з особливими потребами / Ольга Лисюк // Дефектолог. – 2017. – № 12. – С. 26–28. – Бібліогр. в кінці ст.


145    Лісна Л.  Швидкість, відстань, час : задачі на рух : [за програмою "Математика для спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів для дітей з вадами розумового розвитку : 5–9 (10) класи"] / Людмила Лісна // Дефектолог. – 2017. – № 9. – С. 4–13.


146    Лічман Н. М.  Біоенергопластика як нетрадиційна форма проведення артикуляційної гімнастики / Н. М. Лічман // Логопед. – 2018. – № 5. – С. 9–10.


147    Лопатко Л. А.  Формування духовності у осіб з порушеннями слуху у процесі соціалізації / Л. А. Лопатко // Педагогічний альманах. – 2015. – Вип. 27. – С. 217–223. – Бібліогр. в кінці ст.


148    Максимчук Ю. Й.  Формування комунікативної компетентності дітей з особливими освітніми потребами шляхом розвитку критичного мислення / Ю. Й. Максимчук // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 30–35. – Бібліогр. в кінці ст.


149    Маматказін І.  Інклюзивне навчання : система корекційно-розвивальної допомоги учням / Ігор Маматказін, Надія Манченко // Дефектолог. – 2017. – № 5. – С. 4–7.


150    Мартинець С. В.  Від казки до казки : використання прийомів мнемотехніки в корекційній роботі з дітьми із ЗНМ середнього дошкільного віку / С. В. Мартинець, Г. І. Хохленко // Логопед. – 2017. – № 3. – С. 17–24.


151    Маршева Т. М.  Логопедичний квест як форма організації корекційної роботи / Т. М. Маршева, М. О. Ілюхіна // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 28–31. – Бібліогр. в кінці ст.


152    Маслова О.  Обґрунтування необхідності розробки інноваційних технологій для оптимізації процесу фізичного виховання дітей з вадами слуху / Олена Маслова, Максим Гопей // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2017. – № 3. – С. 78–85. – Бібліогр. наприкінці ст.


153    Мельник І.  Переваги інклюзивної освіти / І. Мельник // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 79–81. – Бібліогр. наприкінці ст.


154    Мельник Н.  Програма соціалізації учнів із особливими освітніми потребами / Наталія Мельник // Психолог. – 2017. – № 9/10. – С. 5–16.


155    Місюра Л. Я.  Формування природничої компетентності дітей із особливими освітніми потребами в акмеологічному навчально-реабілітаційному просторі / Л. Я. Місюра // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 36–53. – Бібліогр. в кінці ст.


156    Нагорна О. Б.  Формування рухових компетентностей у дітей із порушенням функцій опорно-рухового апарату в дошкільному та молодшому шкільному віці / О. Б. Нагорна // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 79–87. – Бібліогр. в кінці ст.


157    Паньковець Т. С.  Формування соціальних компетентностей дітей з особливими освітніми потребами за умов акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору / Т. С. Паньковець // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 15–121. – Бібліогр. в кінці ст.


158    Папка С.  Як навчати дітей з особливими освітніми потребами / Світлана Папка // Початкова освіта. – 2017. – № 21. – С. 4–6.


159    Пахомський Н.  Портфоліо учня інклюзивного класу / Н. Пахомський // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С.44–47. – Бібліогр. наприкінці ст.


160    Пацай Т. В.  Алгоритм роботи щодо організації та впровадження інклюзивного навчання у навчальному закладі / Т. В. Пацай // Логопед. – 2017. – № 7. – С. 2–6.


161    Петух О. В.  Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах життєтворчості за умов акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору / О. В. Петух // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 5–10. – Бібліогр. в кінці ст.


162    Пирожишина Р.  Інклюзивна освіта: принципи доступності та універсального дизайну / Р. Пирожишина // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 38-41. – Бібліогр. наприкінці ст.


163    Пілат В. І.  Формування читацької компетентності учнів із особливими освітніми потребами / В. І. Пілат // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 54–63. – Бібліогр. в кінці ст.


164    Плахотник К. В.  Підготовка до розвитку соціальних компетентностей учнів із особливими потребами засобами логопедичного масажу / К. В. Плахотник // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 95–98. – Бібліогр. в кінці ст.


165    Полєшко Р. А.  Гуманістичні засади соціально-психологічної роботи в системі інклюзивної освіти технічного ліцею / Р. А. Полєшко, В. В. Щорс // Управління школою. – 2018. – № 1/3. – С. 26–43. – Бібліогр. в кінці ст.


166    Пошолченко Д. П.  Тьюторство в інклюзивній освіті / Д. П. Пошолченко // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 7. – С. 23–24.


167    Ратушняк Н.  Врахування вікових особливостей учнів початкової школи з особливими потребами в умовах індивідуалізації навчання / Наталія Ратушняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2017. – № 3. – С. 134–140. – Бібліогр. в кінці ст.


168    Рібцун Ю. В.  Особливості осіб різних вікових груп із мовленнєвими порушеннями / Ю. В. Рібцун // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 9–12.


169    Рібцун Ю. В.  Психодинамічний компонент моделі корекційно-розвивальної роботи з подолання вад фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2017. – № 6. – С. 5–10. – Бібліогр. в кінці ст.


170    Руда Г. В.  Готовність учителя до діяльності з обдарованими учнями / Галина Василівна Руда // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 6. – С. 5–9. – Бібліогр. в кінці ст.


171    Руда Л.  Взаємодія педагогів та батьків в інклюзивній освіті / Л. Руда // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 77–79. – Бібліогр. наприкінці ст.


172    Ряболус Н.  Робота із слабозорими дітьми : орієнтування у просторі : 3-й клас / Ніна Ряболус // Початкова освіта. – 2018. – № 5. – С. 48–51. – Бібліогр. в кінці ст.


173    Сак Т.  Як організувати навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі / Тамара Сак // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 47–49.


174    Семко Н. В.  Логопедичний масаж в системі корекційної роботи логопеда з дітьми з порушеннями пізнавальної діяльності / Семко Надія Вікторівна // Нива знань. – 2018. – № 1. – С. 42–43. – Бібліогр. в кінці ст.


175    Семчук О.  Інклюзивна освіта: термінологічний аспект / О. Семчук // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 75–77. – Бібліогр. наприкінці ст.


176    Сердюк В. М.  Інклюзивна освіта в загальноосвітній школі : семінар-тренінг для педагогів / В. М. Сердюк // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 1. – С. 43–47.


177    Скрипник Т.  Ресурси середовища для дітей з аутизмом / Тетяна Скрипник // Психолог. – 2018. – № 3/4. – С. 84–97. – Додатки.


178    Смірнова В. О.  Календарний план корекційно-відновлювальної роботи для дітей з аутичними розладами : рівень комбінації слів / В. О. Смірнова // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 7–9.


179    Смірнова В. О.  Логопедична допомога особливим дітям / В. О. Смірнова // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 10–13.


180    Стадник Л.  Дитина з особливим психічним розвитком : процес соціалізації в інклюзивній групі / Людмила Стадник // Соціальний педагог. – 2018. – № 5. – С. 23–32.


181    Степаненко І.  Навчання іноземних студентів в Україні: стан проблеми, перспективи / Ірина Степаненко, Марія Дебич // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 48–55. – Бібліогр. в кінці ст.


182    Стойків А.  Співробітництво різнопрофільних фахівців інклюзивної школи / А. Стойків // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 73–75. – Бібліогр. наприкінці ст.


183    Табас Т.  Основи педагогічного етикету в процесі взаємодії вчителя та учня з особливими потребами / Т. Табас // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 18-21. – Бібліогр. наприкінці ст.


184    Таранченко О.  Ефективні технології викладання в інклюзивній школі / Оксана Таранченко // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 50–53. – Бібліогр. в кінці ст.


185    Твердохліб Г. В.  Формування комунікативної компетентності дітей із особливими потребами в акмеологічному навчально-реабілітаційному просторі / Г. В. Твердохліб // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 88–94. – Бібліогр. в кінці ст.


186    Удич З.  Середовищний підхід у впровадженні інклюзивної освіти в середній загальноосвітній школ / Зоряна Удич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2017. – № 3. – С. 127–134. – Бібліогр. в кінці ст.


187    Федоренко С. М.  Особливості організації проектної діяльності учнів з особливими потребами в спеціальних освітніх закладах / С. М. Федоренко // Трудова підготовка в рідній школі. – 2018. – № 1. – С. 15–18. – Бібліогр. наприкінці ст.


188    Фурдуй С. Б.  Моральна самосвідомість майбутнього корекційного педагога: шляхи формування у вищій школі / С. Б. Фурдуй // Педагогічний альманах. – 2016. – Вип. 30. – С. 218–223. – Бібліогр. наприкінці ст.


189    Хлопецька І. Ю.  Ігри з водою. Використання акватерапії в логопедії / І. Ю. Хлопецька // Логопед. – 2017. – № 8. – С. 23–127.


190    Холодницька К.  Інклюзивне навчання в дошкільних закладах : особливості впровадження / Кристина Холодницька // Соціальний педагог. – 2018. – № 3. – С. 18–29. – Бібліогр. в кінці ст.


191    Холостенко С. С.  Усунення вад мовлення у дітей молодшого шкільного віку засобами логоритміки / С. С. Холостенко // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 21–27.


192    Чайко В.  Ще раз про інклюзію : думки про спостереження фахівців-практиків / Володимир Чайко, Ірина Пижевська // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 4–8.


193    Чайко В.  Як "вилікувати" інклюзивну освіту : рецепт від експертів / Володимир Чайко, Ірина Пижевська // Сучасна школа України. – 2017. – № 3. – С. 29–34.


194    Чернігівська С.  Проблема інклюзивної освіти студентів-інвалідів (у контексті їх реабілітації) / Чернігівська Світлана // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2017. – № 1. – С. 245–250. – Бібліогр. наприкінці ст.


195    Шевченко О.  Школи з обдарованими учнями. Створення умов для особливих дітей / Оксана Шевченко // Психолог. – 2018. – № 11/12. – С. 44–50. – Бібліогр. наприкінці ст.


196    Шинкаренко Т.  Інклюзивна освіта дорослих: моделі професійного розвитку / Т. Шинкаренко // Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – № 2. – С. 24–26. – Бібліогр. в кінці ст.


197    Шкльода В.  Виграє кожен : ігрові форми навчання й виховання дітей із помірною розумовою відсталістю / Віра Шкльода // Дефектолог. – 2017. – № 6. – С. 7–9.


198    Шкльода В.  Даруючи голос : розвиток мовлення в дітей із помірною розумовою відсталістю / Віра Шкльода // Дефектолог. – 2017. – № 6. – С. 4–6.


199    Шкльода В.  Сюжетно-відображувальна гра як механізм комунікативної діяльності дітей з особливими потребами / Віра Шкльода // Дефектолог. – 2018. – № 1. – С. 43–46.


200    Штіль С. Ю.  Формування мовленнєвих компетентностей дошкільників із особливими освітніми потребами засобами пальчикової терапії / С. Ю. Штіль // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 72–78. – Бібліогр. в кінці ст.


201    Шуліменко Л.  Досвід роботи з соціальної адаптації та розвитку дітей-аутистів у загальноосвітній школі / Ліна Шуліменко // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 55–57.


202    Юрків Д.  Електронно дидактичні ресурси у роботі вчителя інклюзивного загальноосвітнього навчального закладу / Д. Юрків // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 113–116. – Бібліогр. наприкінці ст.


203    Яковлева С.  До питання психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії / Світлана Яковлева // Вища школа. – 2017. – № 5/6. – С. 85–94. – Бібліогр. в кінці ст.


Список підготувала І. В. Беновська

липень 2018 р., 203 джерела

Додаткова інформація → Інклюзивне навчання в системі освіти України

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners